Nyheder

Sikkerhed i fremtidige fordringer og konkurslovens § 70

Vestre Landsret har den 24. februar 2021 stadfæstet en afgørelse om krydsfeltet mellem sikkerhed i fremtidige fordringer og omstødelse af pant for gammel gæld i henhold til konkurslovens § 70. Spørgsmålet har stor praktisk betydning, men retsstillingen er sjældent belyst. Med rettens afgørelse følges tidligere praksis, og der skabes i et vist omfang mere sikkerhed for transporthavers retsstilling ved transportgivers konkurs.

Indledning

En landmand, som drev landbrugsvirksomhed med mælkeproduktion og planteavl, gik konkurs ved dekret afsagt af skifteretten den 29. juni 2018. På grund af en forudgående mislykket rekonstruktion var fristdagen allerede den 8. maj 2018.

Landmanden havde, som så mange andre, givet transport i EU-støttebeløb til sin bank. Sikkerheden omfattede blandt andet støttebeløb i henhold til grundbetalingsordningen og grønne krav. Transporten var givet ved en erklæring af 14. januar 2015 og modtaget ved Landbrugsstyrelsen (daværende NaturErhvervstyrelsen) den 11. september 2015. For støtteåret 2018 havde landmanden søgt EU-støtte den 28. marts 2018. Ansøgningen var bagefter ændret både den 19. april 2018 og den 3. maj 2018.

Banken modtog i januar 2019 hele EU-støtten for 2018, men kurator anlagde herefter omstødelsessag mod banken for støttebeløbet. Begrundelsen for at anlægge omstødelsessagen var, at sikringsakten for transporten ifølge kurator først var foretaget ved ansøgningen om EU-støtte i 2018.

Når ansøgningen var indleveret senere end tre måneder før fristdagen, var det kurators opfattelse, at banken havde fået omstødeligt pant for gammel gæld. Kurators grundlæggende opfattelse var, at der ikke kunne etableres transport i en fordring, før fordringen eksistererede.

Sikkerhed i fremtidige fordringer

Ingen kan give pant i alt, hvad vedkommende ejer eller fremtidig erhverver. Det følger af forbuddet om generalpant i tinglysningslovens § 47a.

Som en undtagelse til forbuddet gælder, at fremtidige fordringer kan stilles som sikkerhed, men det forudsætter, at fordringernes opståen ikke afhænger af tilfældigheder, og at det allerede på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen klart og entydigt kan beskrives, hvad der gives sikkerhed i. Hvad der stilles som sikkerhed, skal med andre ord kunne identificeres.

Det er også en forudsætning, at der er en så klar adskillelse fra andre genstande, som tilhører pantsætteren, at pantsætteren ikke kan underskyde andre ikke-pantsatte genstande under aftalen og dermed skade de øvrige kreditorer.

For at opnå omsætnings- og kreditorbeskyttelse skal der gives meddelelse om overdragelsen af de fremtidige tilgodehavender til den, som kommer til at skylde beløbene, jf. gældsbrevslovens § 31. Det er sikringsakten.

For EU-støtte er skyldneren Landbrugsstyrelsen, der skal udbetale EU-støtten. Derfor er Landbrugsstyrelsen rette modtager af meddelelsen. Efter ordlyden af gældsbrevslovens § 31 indtræder beskyttelsen på tidspunktet for meddelelsens foretagelse. Meddelelsen skal gives i forbindelse med pantsætningen og vil omfatte alle fremtidige fordringer på EU-støtte. Det vil således være en forhåndsdenuntiation.

Virkningen af forhåndsdenuntiationen er, at det ikke er nødvendigt at sende ny meddelelse i henhold til gældsbrevslovens § 31 for at opnå omsætnings- og kreditorbeskyttelse ved hver enkelt fordrings opståen efter en forhåndsdenunciation.

Konkurslovens § 70

En transport, som ikke er tilsagt en bank ved gældens stiftelse, kan omstødes, hvis sikringsakten er foretaget senere end tre måneder før fristdagen. Det følger af konkurslovens § 70.

Ved sikkerhed i fremtidige fordringer bliver spørgsmålet i praksis, om sikringsakten er foretaget på tidspunktet for forhåndsdenunciationen eller tidspunktet for fordringens stiftelse. Med udgangspunkt i ordlyden af konkurslovens § 70 er det nærliggende at konstatere, at sikringsakten er foretaget på tidspunktet for forhåndsdenuntiationen. Hvis tidspunktet for forhåndsdenuntiationen lægges til grund, vil sikringsakten være foretaget ved meddelelsen i januar 2015, og beskyttelsen vil derfor også være indtrådt på det tidspunkt. Ved en fristdag i forbindelse med en konkurs i 2018, vil sikringsakten være foretaget længe inden tremåneders fristen i konkurslovens § 70. Sikkerheden vil derfor ikke være omstødelig.

Kurators opfattelse i omstødelsessagen med landmanden er imidlertid, at sikringsakten er foretaget på det tidspunkt, hvor hver enkelt fordring er stiftet. Ved EU-støtte stiftes fordringen først ved ansøgning. I sagen ville alle tre ansøgninger med ændringer ligge inden for tremåneders fristen i konkurslovens § 70 og dermed være objektivt omstødelige.

Afgørelsen

Der er kun afsagt få domme, som tager stilling til, hvilket tidspunkt der skal lægges til grund ved omstødelsesvurderingen efter konkurslovens § 70, men Retten i Herning har ved afgørelse af 13. marts 2020 fastslået, at bankens sikkerhed i landmandens fordringer på EU-støtte for støtteåret 2018 ikke kunne omstødes. Det gælder uanset, at EU-støtten først var søgt (og dermed stiftet) i omstødelsesperioden. Retten lagde i sin afgørelse vægt på, at bankens transport omfattede al EU-støtte inden for bestemte kategorier.

Selvom EU-støtten afhang af, at der blev indgivet ansøgning, og at landmanden opfyldte betingelserne for støtten, fandt retten, at bankens sikkerhed, som i øvrigt er sædvanlig i branchen, var af en sådan entydig og klar karakter, at sikringsakten måtte anses for foretaget ved forhåndsdenunciationen.

Retten fandt derudover, at det ikke var muligt for landmanden eller banken vilkårligt at skyde andre aktiver ind under transporten til skade for de øvrige kreditorer.  Derfor var der ikke grundlag for at omstøde betalingen efter konkurslovens § 70.

Retten i Hernings afgørelse er den 24. februar 2021 stadfæstet af Vestre Landsret af samme grunde.

Både byrettens og landsrettens afgørelser er således helt i tråd med en række tidligere afgørelser om spørgsmålet om omstødelse af pant i fremtidige fordringer efter konkurslovens § 70. Retsstillingen på området er dermed stadig, som den var for 40-50 år siden, da sagerne typisk handlede om fiskeleverancer.

Har du spørgsmål til dommen eller iøvrigt spørgsmål relateret til konkurs og sikkerhed, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne