Nyheder

Sammenstød mellem tyske og danske biler – og dermed dansk og tysk ret?

Skal dansk eller tysk lovgivning anvendes i spørgsmålet om erstatningskrav, når der sker et færdselsuheld i Danmark mellem en dansk og en tysk bil? Dét har Højesteret taget stilling til i en principiel kendelse fra 2020. Læs mere om den konkrete sag og afgørelsen her.

Sker der et færdselsuheld i Danmark mellem to danske bilister, som kører i dansk indregistrerede biler, træder de lovpligtige danske forsikringsordninger i kraft. Hovedreglerne i Færdselsloven er velkendte; den ansvarlige for et motordrevet køretøj er objektiv ansvarlig, hvilket modsvares af en pligt til at tegne en ansvarsforsikring.

I praksis betyder denne ordning, at forsikringsselskaberne træder ind i sagen og afklarer skyldsspørgsmålet og en eventuel erstatningssag indbydes imellem sig. Har man forvoldt en skade forsætligt eller ved grov uagtsomhed, vil der efterfølgende kunne være en regressag mellem skadevolderen og forsikringsselskabet, der må punge ud til skadelidte på det objektive grundlag.

Men hvad nu hvis færdselsuheldet involverer forskellige nationaliteter, biler der er forsikret i forskellige lande, eller hvis en dansker bliver involveret i et færdselsuheld i udlandet? Her vil der opstå spørgsmål omkring, hvilke forsikringsselskaber og hvilke landes nationale lovgivning der skal anvendes i sagen, hvilket kan føre til uventede resultater.

Højesteret har i en nyere kendelse (Ugeskrift for Retsvæsen 2020, side 3747 HK) fastslået, at erstatningskrav i forbindelse med et færdselsuheld (sammenstød) i Danmark mellem en tysk bil og en dansk bil skulle afgøres efter dansk ret.

Men anvendelse af dansk ret betyder også anvendelse af lovvalgsreglerne i henhold til dansk ret. Kendelsen tog derfor også stilling til det principielle spørgsmål om, hvorvidt lovvalgsreglerne ville føre til anvendelse af tysk ret som følge af tilknytningen til Tyskland.

Nedenfor vil vi analysere kendelsen og gennemgå de mulige scenarier, såfremt en tilsvarende situation ville opstå i Tyskland.

Den konkrete sag

Sagens udgangspunkt var et færdselsuheld, som fandt sted den 9. januar 2013. To tyske statsborgere, der var på vej til Esbjerg i forbindelse med udførelse af arbejde på vindmøller, blev alvorligt kvæstet, da deres firmabil stødte sammen med en dansk indregistreret personbil.  

Den tyske firmabil var, af de skadelidtes arbejdsgiver, ansvarsforsikret i et tysk forsikringsselskab, mens den danske personbil var ansvarsforsikret i et dansk forsikringsselskab. Skaden blev forvoldt af føreren af den tyske bil, som modsat sine passagerer ikke kom alvorligt til skade ved uheldet.

De skadelidte bad i første omgang deres tyske ansvarsforsikring om at anerkende sin erstatningspligt. Dette blev afslået af det tyske forsikringsselskab, som henviste til begrænsninger i tysk lovgivning for en arbejdsgivers ansvar for skader, som en ansat påføres under udførelse af sit arbejde.

I stedet rettede de skadelidte henvendelse til det danske ansvarsforsikringsselskab, som imidlertid også afslog erstatningspligten.    

De to skadelidte tyskere anlagde herefter sag mod det danske ansvarsforsikringsselskab, som adciterede det tyske arbejdsgiveransvarsforsikringsselskab. Afklaringen af hvorvidt dansk eller tysk ret skulle finde anvendelse blev udskilt til særskilt behandling.

Parternes påstande

De skadelidte tyskere ønskede, at dansk ret skulle anvendes. Årsagen hertil var, at såfremt tysk ret fandt anvendelse, ville erstatning fra det tyske forsikringsselskab være udelukket, da skaden i så fald ville blive anset som en arbejdsskade, som efter tyske regler dækkedes på anden vis og ville føre til bortfald af erstatningskravet.

Efter dansk ret ville de to forsikringsselskaber imidlertid være solidarisk ansvarlige, og de skadelidte kunne i så fald henholde sig til det danske forsikringsselskab, som skulle betale erstatning i fuldt omfang.  

Det sagsøgte danske forsikringsselskab gjorde ligeledes gældende, at dansk ret skulle finde anvendelse, da dette i så fald også ville omfatte regreskravet mod det tyske forsikringsselskab. I sidste ende skulle erstatningen herefter udredes af det tyske forsikringsselskab på grund af skyldfordelingen.

Det adciterede tyske forsikringsselskab gjorde heroverfor gældende, at tysk ret skulle benyttes på sagen i sin helhed, og hvis ikke i sin helhed så i det mindste delvist. Selvom hovedkravet i sagen derfor skulle afgøres efter dansk ret, måtte regreskravet i givet fald være omfattet af tysk ret. Konsekvensen heraf ville være kravets bortfald. Det tyske forsikringsselskab gjorde gældende, at det ikke ville være rimeligt, at de skadelidte fik en bedre retsstilling, blot fordi uheldet havde involveret en dansk bil og var sket i Danmark, end hvis uheldet var sket umiddelbart syd for grænsen.

Hvad afgør lovvalget?

Dansk ret indeholder ingen lovregler omkring lovvalget i tilfælde af et biluheld som det pågældende.

I dansk juridisk teori har man i de seneste 60 år, på baggrund af forskellige domme, udviklet særligt to uskrevne nationale regler; den første fastslår som en absolut regel, at skadestedets lov skal finde anvendelse (Lex loci delicti), mens den anden mere nuancerede regel tager samtlige tilknytningsfaktorer med i vurderingen og konkluderer, at loven, i det land som sagen har den nærmeste tilknytning til, skal finde anvendelse.

Højesterets kendelse er principiel, fordi landets højeste domstol for første gang foretager et valg mellem disse to lovvalgsmetoder i den konkrete situation.

Højesterets kendelse – den individualiserende metode

Højesteret udtalte, at lovvalget i sager om erstatning ved færdselsuheld må foretages under inddragelse af de tilknytningsmomenter, som er relevante for den konkrete sag. Hermed udtrykte Højesteret klart, at den individualiserende metode skal benyttes i sådanne situationer.  

Højesteret tilføjede, at skadestedet måtte indgå med betydelig vægt i vurderingen, og at der herefter måtte kræves en stærk tilknytning til et andet land, hvis dette andet lands lovgivning skulle finde anvendelse.  

Efter en samlet vurdering af forholdene i sagen, herunder skadestedet (DK), bilens indregistreringsland (DK), nationaliteten af køreren af den ansvarsforsikrede bil og kørerens bopælsland (DK), skadelidtes bopælsland (D), skadelidtes bils indregistreringsland (D) og skadelidtes forsikringsselskabs hjemsted (D), konkluderede Højesteret, at sagen havde sin nærmeste tilknytning til Danmark.

Det forhold, at personskaderne kunne kategoriseres som arbejdsskader, der også kunne dækkes efter andre regler i Tyskland, var uden betydning for lovvalget.

Højesteret afskar desuden en opdeling af hovedkravet og regreskravet, således at det danske ansvarsforsikringsselskab kunne søge regres fuldt ud hos det tyske ansvarsforsikringsselskab.  

Konsekvenser af kendelsen - og andre typer af omstændigheder

Brugen af den individualiserende metode tjener til at opnå det mest rimelige lovvalg på baggrund af sagens konkrete omstændigheder. Men dermed åbnes der også op for en vis uforudsigelighed ved fastlæggelsen af lovvalget.

Hvis et uheld har flere tilknytningsmomenter, både til uheldslandet og til et andet eller måske endda flere andre lande, åbner den individualiserende metode op for, at det kan blive en meget konkret afvejning, hvilket lovvalg man når frem til.

Hvis to tyske arbejdere støder sammen i et trafikuheld i Danmark i en dansk og en tysk indregistreret bil, taler uheldssted og den ene ansvarsforsikring for Danmark, mens de skadelidte og den anden ansvarsforsikring alene taler for tilknytning til Tyskland. Hvilket lovvalg domstolene i denne situation vil nå frem til, beror på en helt konkret vurdering, som den individualiserende metode ikke giver noget klart svar på.

Tilsvarende kunne spørgsmålet opstå, hvis danskere blev involveret i færdselsuheld i udlandet. Hvis f.eks. to danskere blev involveret i et færdselsuheld lige nord for Hamburg, og bilerne var ansvarsforsikret i henholdsvis Danmark og Tyskland, ville spørgsmålet om lovvalg ikke umiddelbart kunne besvares entydigt.

Et tredje eksempel kunne være, hvis sammenstødet var sket på en dansk motorvej og havde involveret tre biler, hvoraf de to var indregistrerede og ansvarsforsikrede i henholdsvis Tyskland og Sverige, og førerne var bosiddende i disse lande, mens den tredje bil var indregistreret i Danmark og ført af en dansker.

I tvivlstilfælde vil de sagsførende parter, typisk de involverede ansvarsforsikringsselskaber, skulle kortlægge de relevante tilknytningselementer til sagen og sammenholde med de nationale retsordener, som ville være de mest fordelagtige i den konkrete sag.   

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete sag - eller et andet forsikrings- og erstatningsretligt spørgsmål - er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne