Nyheder

Hvilke forskelle er der på kapitalsystemer i erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde?

Kapitalsystemet for erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde er langt fra ens. Få overblikket over de væsentligste forskelle i denne artikel, hvor vi sætter fokus på kapitalkrav, ændring af grundkapitalen samt kapitaltab og anbringelse.

Når man opretter en fond, er der forskellige regler for kapitalsystemet alt efter, om der er tale om en erhvervsdrivende fond eller en ikke-erhvervsdrivende fond. I denne artikel gennemgår vi detaljerne for hhv. erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Du kan blandt andet blive klogere på reglerne for grundkapital, kapitalkrav og kapitaltab.

Erhvervsdrivende fonde

Kapitalkrav

En erhvervsdrivende fond skal have en grundkapital, som ved stiftelsen skal være mindst 300.000 kr. Den aktuelle størrelse skal til enhver tid fremgå af fondens vedtægter og registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen og en eventuel direktion er forpligtet til at sørge for, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til fondens aktiviteter mv. I modsat fald vil de kunne gøres erstatningsansvarlige. Den fornødne kapital i en erhvervsdrivende fond vil efter stiftelsen, som alt overvejende hovedregel, skulle tilvejebringes ved fondens egen indtjening, bortset fra hvad fonden måtte modtage som arv og gave.

Grundkapital

Grundkapital kan indbetales i kontanter og/eller andre værdier end kontanter. Sidstnævnte kræver udarbejdelse af en redegørelse for de omstændigheder, der har betydning for bedømmelsen af indskuddet og som udgangspunkt også en vurderingsberetning, der i visse tilfælde kan erstattes af en ledelseserklæring.

Grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond har samme karakter som aktiekapitalen i et aktieselskab. Det vil sige, at der kan disponeres over grundkapitalen i forbindelse med fondens erhvervsmæssige aktiviteter.

Grundkapitalen skal i årsrapporten vises som en selvstændig regnskabspost under egenkapitalen.

Der kan – om ønsket - både ved stiftelsen og efterfølgende tilføres fonden midler (frie reserver) ud over grundkapitalen. Sådanne midler skal ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Forhøjelse af grundkapitalen

Grundkapitalen kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning ved:

  • Overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens senest reviderede årsrapport
  • Overførsel af overskud eller frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der senest er aflagt årsrapport for, medmindre beløbet er uddelt, forbrugt eller bundet
  • Arv, gave eller lignende bidrag, der efter arvelader eller givers bestemmelse skal tilgå fondens grundkapital

I forbindelse med en kapitalforhøjelse kan bestyrelsen foretage de nødvendige ændringer af vedtægterne uden fondsmyndighedens samtykke, men kapitalforhøjelsen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed.

Nedsættelse af grundkapitalen

En nedsættelse af grundkapitalen kan kun ske gennem vedtægtsændring med fondsmyndighedens forudgående tilladelse. Grundkapitalen kan ikke nedsættes til under DKK 300.000 kr.

Kapitalnedsættelse kan ske til følgende formål:

  • Dækning af underskud
  • Uddeling
  • Henlæggelse til særlig reserve

Hvis nedsættelsesbeløbet helt eller delvist anvendes til uddeling eller henlæggelse til særlig reserve, skal fondens kreditorer opfordres til at anmelde deres eventuelle krav til fonden senest 4 uger efter Erhvervsstyrelsens registrering og offentliggørelse af bestyrelsens beslutning om kapitalnedsættelsen. Gennemførelse af kapitalnedsættelsen kan først anmeldes til registrering, når 4-ugers fristen er udløbet og forudsat at gennemførelsen er forsvarlig, herunder at anmeldte forfaldne krav er fyldestgjort, og at der på forlangende er stillet betryggende sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede krav.

Sker uddeling i andre værdier end kontanter, kræves der vurderingsberetning, som i visse tilfælde kan erstattes af en ledelseserklæring.

Kapitaltab

Konstateres det, at egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af grundkapitalen, skal bestyrelsen sikre, at bestyrelsesmøde afholdes senest 3 måneder efter. På bestyrelsesmødet skal bestyrelsen stille forslag om foranstaltninger, der fører til fuld dækning af grundkapitalen eller stille forslag om opløsning af fonden. Bestyrelsen kan herunder beslutte at nedsætte grundkapitalen. Hvis grundkapitalen efter nedsættelse er mindre end minimumskapitalen på 300.000 kr., skal bestyrelsen stille forslag om, at fonden opløses.

Bestyrelsen skal senest 2 uger efter afholdelsen af bestyrelsesmødet indsende referat fra bestyrelsesmødet med en redegørelse for fondens økonomiske stilling til fondsmyndigheden.

Indkaldes der ikke til bestyrelsesmøde, eller beslutter bestyrelsen ikke at berigtige fondens kapitalforhold inden for en af fondsmyndigheden fastsat frist, foranlediger fondsmyndigheden fonden tvangsopløst.

Anbringelse

Anbringelsesbekendtgørelsen gælder ikke for erhvervsdrivende fonde.

Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse skal anbringelse af fondens kapital dog direkte eller indirekte understøtte fondens formål. Fondens midler kan således anbringes i aktiver, som fonden benytter i erhvervsvirksomheden, i kapitalandele i dattervirksomheder eller i andre aktiver, som er i fondens interesse.

En evt. direktion - og ellers bestyrelsen - skal desuden sikre, at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde, herunder at aktiverne er forsvarligt anbragt. Varetager de ikke denne forpligtelse, kan de ifalde erstatningsansvar. 

Ikke-erhvervsdrivende fonde

Kapitalkrav

En ikke-erhvervsdrivende fond skal ved stiftelsen have en formue, dvs. aktiver for mindst 1 mio. kr. Fondsmyndigheden kan dispensere fra kravet.

Det er desuden et krav, at aktiverne og egenkapitalen skal stå i rimeligt forhold til formålet.

Kapitalaktiver og uddelingsaktiver

I ikke-erhvervsdrivende fonde skal der sondres mellem kapitalaktiver og uddelingsaktiver. En fonds midler opdeles således i en bunden kapital, der som udgangspunkt er urørlig, og årets overskud der anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Kapitalaktiverne er summen af:

  • De aktiver der forelå ved fondens stiftelse, eller hvad der træder i stedet herfor
  • Senere arv og gave eller hvad der træder i stedet herfor (medmindre arvelader, gavegiver og ellers bestyrelsen indenfor visse nærmere angivne frister har truffet bestemmelse om, at sådanne aktiver skal anvendes til uddeling)
  • De aktiver der modsvarer overskud, som er henlagt til konsolidering af fondens formue

Kapitalaktiverne er bunden kapital, der skal kunne ses af balancens passivside i årsrapporten. Et tilsvarende beløb på aktivsiden – identificeret i form af bestemte fysiske aktiver – skal være bundet som angivet nedenfor.

Bestyrelsen kan som udgangspunkt kun uddele, overdrage eller pantsætte kapitalaktiver med fondsmyndighedens samtykke, og denne rådighedsindskrænkning skal i videst muligt omfang sikres ved notering, tinglysning eller på anden måde.

Dog kan bestyrelsen - uden fondsmyndighedens samtykke - uddele eller overdrage aktiver svarende til det foregående regnskabsårs nettokursgevinster, som efter reglerne i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven skal medregnes ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst. Bestyrelsen kan endvidere overdrage kapitalaktiver efter reglerne i anbringelsesbekendtgørelsen.

Den del af fondens egenkapital, der ikke er bundet som kapitalaktiver, er pr. definition uddelingsaktiver.

Med fradrag af evt. rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue, påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud (herunder afkastet af de bundne midler) til de formål, der er fastsat i vedtægterne.  Anvendelsen kan kun udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

Fondsmyndigheden kan om nødvendigt pålægge bestyrelsen at foretage uddelinger.

Tilladelse til kapitalforbrug

Fondsmyndighedens tilladelse til kapitalforbrug kan gives til betaling af boafgift, der er pålignet fonden, til modernisering eller ombygning af fondens ejendom og undtagelsesvis til uddeling til et større projekt, hvor der ikke er tilstrækkelige midler på uddelingskontoen. Tilladelse til kapitalforbrug til dækning af andre administrationsudgifter kan normalt ikke forventes.  

Kapitaltab

Kapitalkravet gælder kun ved fondens stiftelse. Hvis fondens aktiver senere kommer ned under 1 mio. kr., f.eks. på grund af kursnedgang eller tilladt kapitalforbrug, har hverken bestyrelsen eller fondsmyndigheden nogen handlepligt.

Fondsmyndigheden kan dog efter forhandling med bestyrelsen beslutte, at en fond, hvis midler er klart utilstrækkelige til at opfylde formålet, skal sammenlægges med andre fonde eller opløses.

Anbringelse

Fondens midler skal anbringes forsvarligt og bedst muligt.

Medmindre (i) fondens vedtægter indeholder en klar og tydelig fravigelse af anbringelsesbekendtgørelsen og angiver alternative anbringelsesregler, eller (ii) der konkret opnås tilladelse fra fondsmyndigheden til anden anbringelse, skal fondens bundne midler anbringes efter anbringelsesbekendtgørelsens regler.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til fondes kapital, eller ønsker du rådgivning om fondes forhold i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til en af DAHLs specialister i fondsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne