Nyheder

Hvilke regler er der for uddelinger i fonde?

Når bestyrelsen i en fond skal træffe beslutning om uddeling af fondsmidler, skal den grundlæggende tage stilling til to spørgsmål. I denne video og tilhørende artikel giver vi dig indblik i spørgsmålene og gør dig klogere på uddeling af fondsmidler, også i forhold til familiefonde og tilbagebetaling af uberettigede uddelinger.

Det første spørgsmål, som bestyrelsen skal tage stilling til, er, om der er pligt til at foretage uddeling, og hvor meget der herudover ønskes uddelt. Dernæst skal bestyrelsen tage stilling til hvem der skal modtage uddelingerne. De to spørgsmål hænger tæt sammen og uddybes i denne artikel, hvor vi beskriver rammen for disse overvejelser.

Uddelingsrammen – hvor meget ønsker fonden at uddele?

Beslutningen om, hvor meget man ønsker at anvende til uddeling, er et element i bestyrelsens beslutning om, hvordan fondens resultat skal disponeres.

Beslutninger omkring uddelinger skal bestyrelsen naturligvis foretage indenfor vedtægtens rammer.

For erhvervsdrivende fonde er der ikke krav til, at en bestemt del af fondens overskud skal uddeles. Vedtægten kan derimod indeholde bestemmelser om en sådan uddelingspligt. Hvis vedtægterne angiver, at der skal ske uddelinger til nærmere bestemte formål, medfører dette en egentlig pligt for bestyrelsen til at sikre, at der sker rimelige uddelinger til de angivne formål. Ved uddelinger skal bestyrelsen sikre, at uddelingerne ikke overstiger, hvad der er forsvarligt efter fondens økonomiske stilling. Det er ikke blot den aktuelle økonomiske stilling, men også fremtidsudsigterne for fondens investeringer og erhvervsdrift, forventninger til konjunkturudviklingen m.v., der må inddrages i disse overvejelser.

Vedtægterne kan også undlade at indeholde bestemmelser om løbende uddeling, og i stedet angive, at fondens overskud skal anvendes til konsolidering og understøttelse af fondens erhvervsdrift. I en sådan situation består der ingen pligt til at foretage uddelinger af fondens overskud. Fondsvedtægterne skal i denne situation dog indeholde en bestemmelse om, hvordan der forholdes med fondens midler i tilfælde af opløsning af fonden, dvs. f.eks. til hvilke formål sådanne midler skal uddeles ved fondens opløsning.

I en ikke-erhvervsdrivende fond skal overskuddet principielt uddeles. Det vil sige, at der gælder en pligt til uddeling. Dog antages det, at bestyrelsen kan beslutte at foretage en rimelig konsolidering, der efter Civilstyrelsens praksis ikke må overstige ca. 25 % af årets overskud.

Der kan kun ske uddeling af den ”frie” kapital, ikke af grundkapitalen/de bundne aktiver.

Hvem skal modtage uddelingerne?

Først og fremmest må der kun ske uddeling til de formål, der er fastsat i vedtægten. Uanset hvor meget bestyrelsen ønsker det og finder det hensigtsmæssigt, er det udelukket at foretage uddeling til et formål, der ikke er funderet i vedtægten.

Det er hyppigt forekommende, at der i en fond er flere uddelingsformål. De kan være prioriterede i vedtægten, sådan at bestemte formål skal tilgodeses før andre eller i højere grad end andre.

Flere uddelingsformål kan også være sideordnede. Er det tilfældet, må bestyrelsen ikke ensidigt tilgodese et af de sideordnede formål til skade for de andre. Over en årrække skal der være en rimelig balance i uddelingerne til de forskellige formål. Det er ikke et krav om matematisk nøjagtighed, men en rimelig balance over tid. Det kan altså godt tænkes, at man i et år tilgodeser et formål, mens man i andre år tilgodeser et andet.

Der kan ikke ske uddeling til stiftere, ledelsesmedlemmer, revisor og andre, der indtager en ledende stilling i fonden. Heller ikke de pågældendes ægtefælle, samlever eller mindreårige børn kan modtage uddelinger.

I en erhvervsdrivende fond skal bestyrelsen udarbejde en uddelingspolitik, der beskriver den overordnede strategi og de overordnede retningslinjer, som bestyrelsen har fastlagt for uddelingerne. Den skal offentliggøres sammen med årsrapporten. Bemærk at en sådan forpligtelse ikke gælder for en ikke-erhvervsdrivende fond.

Særligt om familiefonde

Udtrykket ”familiefond” er ikke et fondsretligt udtryk. Det anvendes dog typisk som betegnelse for en fond, der har som formål (enten som det eneste eller blandt andre) at foretage uddeling til en bestemt – ofte stifternes – familie.

I en fond hvor medlemmer af en bestemt familie, efter vedtægten, har fortrinsret til uddeling, har fortrinsretten kun retsvirkning for dem, der lever ved stiftelsen af fonden og én i forhold til disse personer ufødt generation. Bestemmelsen forbyder dermed oprettelsen af såkaldte ”stamhuse” eller ”fideikommiser”, et forbud der er rodfæstet i grundloven.

Hvis medlemmer af familien er bestyrelsesmedlemmer i fonden, omfattes de af forbuddet mod uddelinger til ledelsen. Sådanne familiemedlemmer må derfor vælge, om de vil være med i bestyrelsen, hvor de ”kun” kan oppebære et bestyrelsesvederlag, eller om de vil stå udenfor bestyrelsen, sådan at de kan modtage uddelinger indenfor vedtægtens rammer i øvrigt.

Tilbagebetaling af uberettigede uddelinger

Hvis der er sket en uddeling, der efterfølgende konstateres at have været i strid med loven og/eller vedtægten i en fond, skal modtageren af uddelingen betale det modtagne tilbage med tillæg af en nærmere fastsat rente. Modtageren skal dog have været i ond tro om, at uddelingen var ulovlig. Er modtageren i god tro, skal der ikke ske tilbagebetaling.

Skal tilbagebetaling ikke ske, fordi modtageren var i god tro, eller kan modtageren ikke betale det modtagne tilbage, kan de personer, der har medvirket til beslutningen om den ulovlige uddeling (typisk bestyrelsen), ifalde erstatningsansvar overfor fonden.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til uddelinger i fonde, eller ønsker du rådgivning om fondes forhold i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til en af DAHLs specialister i fondsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne