Nyheder

Hvilke regler er der for ændring af vedtægterne for en fond?

Når bestyrelsen i en fond ønsker at ændre fondens vedtægter, gælder der nogle særlige krav om godkendelse fra fondsmyndigheden, før ændringerne kan ske. I denne artikel gennemgås rammerne for ændring af vedtægter i såvel erhvervsdrivende fonde som ikke-erhvervsdrivende fonde.

Fra tid til anden kan bestyrelsen i en fond opleve, at der er opstået et behov for eller i hvert fald ønske om at ændre fondens vedtægter. Måske er det ændringer af mere teknisk eller sproglig karakter Måske er der bestemmelser, som opleves upraktiske eller hæmmende for fondens udvikling og arbejde. Det kan også være, at fonden er stiftet for længe siden, og at samfundsudviklingen eller fondens egen udvikling, har skabt et behov for ændringer.

Bestyrelsen kan imidlertid ikke blot ændre vedtægten, som man måtte ønske. En ændring af vedtægten for en fond kan kun ske mod fondsmyndighedens tilladelse eller godkendelse. Dette følger af erhvervsfondsloven § 89 for erhvervsdrivende fonde og af fondsloven § 32 for ikke-erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsdrivende fonde

Hvem skal godkende ændringer af en erhvervsdrivende fonds vedtægt?

Erhvervsstyrelsen er fondsmyndighed for erhvervsdrivende fonde. Heri ligger, at det er den myndighed, der fører tilsyn med en erhvervsdrivende fond, og som træffer afgørelser vedrørende en erhvervsdrivende fond i relevante spørgsmål.

Enhver vedtægtsændring kræver derfor som udgangspunkt, at den efter indstilling fra fondens bestyrelse godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Hvis ønsket om en vedtægtsændring vedrører bestemmelser om fondens formål eller uddelinger, kan Erhvervsstyrelsen kun meddele tilladelse med samtykke fra Civilstyrelsen. I disse særligt væsentlige tilfælde er der altså hele to offentlige myndigheder, der skal godkende, at vedtægtsændringen finder sted.

Hvordan træffes der beslutning om ændringen?

Først og fremmest skal fondens bestyrelse træffe beslutning om ændringen. Den beslutning kan som udgangspunkt træffes med simpelt flertal i bestyrelsen. Det er dog ikke ualmindeligt, at vedtægten foreskriver, at beslutning om vedtægtsændring skal træffes med kvalificeret flertal eller ligefrem enstemmigt.

Ændringer som Erhvervsstyrelsen (selv) kan godkende

Alle ændringer, der ikke handler om fondens formål eller uddelinger, kan Erhvervsstyrelsen selv godkende, uden at Civilstyrelsen skal inddrages. Det kan f.eks. være spørgsmål om navn, bestyrelsens sammensætning, tegningsret, andre ledelsesforhold eller alle andre administrative spørgsmål, som vedtægterne behandler. Man benævner typisk disse som ”administrative ændringer”.

For at en vedtægtsændring kan godkendes, skal den først og fremmest være velbegrundet. F.eks. er det ikke nok, at bestyrelsen ønsker en sproglig modernisering, hvis indholdet ikke berøres.

Ændringen skal være i fondens interesse, ikke i modstrid hermed. Hvis en eller flere stiftere lever, vil denne stifters støtte til ændringen tale for, mens stifterens modstand mod ændringen vil tale imod. Erhvervsstyrelsen er dog frit stillet i forhold til stifterens holdning.

Ikke alt der er uhensigtsmæssigt, kan nødvendigvis kræves ændret. Der skal være et vist kvalificeret behov, for at man får lov til at ændre.

Det er herudover svært at sige noget generelt om, hvornår en ændring tillades. Det afgøres konkret i det enkelte tilfælde.

Ændringer som (også) Civilstyrelsen skal godkende

Vedrører vedtægtsændringen bestemmelser om fondens formål eller uddelinger, kræves ikke blot Erhvervsstyrelsens godkendelse, men også Civilstyrelsens. Erhvervsstyrelsen skal indhente samtykke fra Civilstyrelsen, før man godkender en sådan ændring. Disse ændringer omtales typisk som ”væsentlige ændringer”.

En fonds formål og bestemmelser om uddeling er helt centrale for fondens virke, og de er også det centrale udtryk for stifternes vilje.

Derfor er det som udgangspunkt vanskeligt og kræver en særlig begrundelse, hvis disse vedtægtsbestemmelser skal ændres.

Man kan sige, at udgangspunktet er, at det skal være blevet umuligt - eller i hvert fald uhensigtsmæssigt - at opfylde fondens bestående formål, herunder opfylde det bestående uddelingsformål. Ændringen må ikke være mere vidtgående end påkrævet, og stifternes vilje skal – i videst muligt omfang – søges bibeholdt.

Et betydningsfuldt eksempel på denne type vedtægtsændringer er de tilfælde, hvor en fond har til formål at eje en bestemt virksomhed, helt eller delvist, men nu ønsker at afhænde den - eller en del heraf. Tilladelse hertil, og dermed til at gennemføre det ønskede salg, kan støde på betydelige vanskeligheder afhængigt af, hvor bastant vedtægten er formuleret.

Ved uddelingsformål er det lettest at få tilladelse til ændringer i tilfælde, hvor det har vist sig umuligt at foretage uddelinger. Det kan være fordi et bestemt formål, måske en bestemt organisation, man skulle støtte, ikke længere findes. Det kan også være, at det har vist sig umuligt at tiltrække ansøgninger til et eller flere af fondens (oprindelige formål) trods relevant og rimelige bestræbelser.

Ændringer der er begrundet i, at bestyrelsen blot ønsker at kunne fordele uddelingerne anderledes end fastsat af stifterne, kan man derimod ikke forvente at få tilladt.

Ikke-erhvervsdrivende fonde

I ikke-erhvervsdrivende fonde er det Civilstyrelsen, der er fondsmyndighed. I sådanne fonde er der derfor Civilstyrelsen, der skal godkende enhver vedtægtsændring.

De principielle overvejelser med hensyn til, om tilladelse til ændringer kan gives, er de samme som for de erhvervsdrivende fonde.

Afrunding

Det er langt fra givet, at et ønske fra en fondsbestyrelse om en vedtægtsændring bliver imødekommet af fondsmyndigheden. Det understreger, at det er meget vigtigt allerede ved stiftelsen af en fond at være omhyggelig med at få formuleret en vedtægt, der er langtidsholdbar, og som kan følge med både fondens egen og samfundets.

Har du behov for kompetent sparring?

Har du spørgsmål til ændring af en fonds vedtægt, eller ønsker du rådgivning om fondes forhold i øvrigt, er du velkommen til at kontakte en af DAHLs specialister i fondsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne