Nyheder

Fondes vedtægter - hvad skal de indeholde?

For at stifte en fond skal fonden have et sæt vedtægter. Men hvad skal der stå i en vedtægt, og hvad kan man overveje også at have med? Bliv klogere her.

Fonde opdeles overordnet i erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af erhvervsfondsloven, og ikke-erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger også kaldet fondsloven.

Lov om erhvervsdrivende fonde og fondsloven fastsætter minimumskrav til, hvad en vedtægt skal indeholde. Vedtægten kan derudover indeholde andre bestemmelser. I denne artikel giver vi et overblik over, hvad der skal stå i en vedtægt, og hvad man kan overveje også at have med.

Vedtægten for en fond af historiske og traditionelle grunde ofte benævnes ”fundats”. Det betyder det samme. Loven anvender udtrykket ”vedtægt”, og det bruges også i denne artikel.

Erhvervsdrivende fonde

Lov om erhvervsdrivende fonde § 27, stk. 1 opregner 10 punkter, som skal være angivet og medtaget i en vedtægt.

Er et eller flere af disse punkter ikke behandlet i en vedtægt, vil fonden ikke kunne stiftes og registreres.

De enkelte punkter

 • Fondens navn og eventuelle binavne skal angives

Navnet på en fond skal indeholdeordet ”fond”, og navnet må ikke kunne forveksles med andre fonde og virksomheder. Navnet må heller ikke vildlede, f.eks. med hensyn til hvad fonden beskæftiger sig med.

 • Stifter

Stifterne skal angives i selve vedtægten. Det er altså ikke nok, at de er angivet i det såkaldte stiftelsesdokument. Kravet skal sikre, at det er muligt at kontrollere, at fondens og stifterens formue er adskilte. Væsentlige gavegivere skal også angives, selvom de ikke formelt er (med)stiftere. Det krav er opstillet for at undgå omgåelse af reglerne for stiftere.

 • Formål

Fondens formål skal angives. Det kan både være formålet med fondens erhvervsaktiviteter og fondens uddelingsformål. Der kan være flere formål, som kan være ligestillede eller prioriterede. Det er vanskeligt at få tilladelse til efterfølgende ændring af formålet, og derfor skal man ved stiftelsen være omhyggelig med formuleringen af formålet.

 • Grundkapitalens størrelse og hvordan den er indbetalt

Fondens grundkapital kan bedst sammenlignes med et selskabs aktie eller anpartskapital, og dens størrelse skal angives i vedtægten, ligesom det skal angives, om den er indbetalt kontant eller i værdier. Grundkapitalen skal mindst udgøre 300.000 kr.

 • Hvorvidt fonden, i forbindelse med stiftelsen, i øvrigt skal overtage andre værdier end kontanter

Hvis fonden efter stiftelsen – fra andre end stifterne – skal modtage værdier, der ikke er kontanter, skal det angives i vedtægten.

 • Eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre

Der er snævre rammer for mulighederne for at tillægge stiftere eller andre sådanne særlige rettigheder. Hvis det imidlertid er tilfældet, skal det angives i vedtægten.

 • Antallet af medlemmer af bestyrelsen og hvordan de udpeges

Fondens bestyrelse skal mindst bestå af 3 medlemmer. Der er ikke i lovens angivet noget maksimum for antallet. Den første bestyrelse udpeges typisk af stifterne, og vedtægten må så angive, hvordan nye medlemmer udpeges, når et medlem fratræder. Det kan være selvsupplering eller udpegning fra en udenforstående tredjemand/organisation eller en kombination. Der kan også være krav til særlige kvalifikationer, herunder alderskrav. Det skal blot fremgå tydeligt af vedtægten. Bestyrelsens sammensætning skal naturligvis være i overensstemmelse med lovens regler, herunder reglen om, at stifternes og deres nærtstående ikke må udgøre flertallet.

 • Regnskabsår, herunder første regnskabsår

Fondens regnskabsår løber over en periode på 12 måneder, fx fra 1. januar til 31. december. Fondens første regnskabsår kan dog være op til 18 måneder.

 • Dato for stiftelsens retsvirkning, hvis denne er forskellig fra datoen for stiftelsesbeslutningen.

Kravet er for så vidt også ukompliceret og skal blot sikre, at der ikke efterfølgende kan opstå tvivl om, pr. hvilken dag en fond er stiftet.

 • Anvendelse af overskud og reserver

Det skal angives, hvordan fondens overskud og reserver skal anvendes. Det kan være til den virksomhed, fonden driver eller til uddelingsformål. Der kan opstilles krav til konsolidering og fastlægges andre principielle retningslinjer. På grund af de vanskeligheder, der er forbundet med at ændre vedtægterne, bør man udvise varsomhed med at opstille ufleksible rammer. Læs mere om ændring af vedtægter her.

De lovpligtige oplysninger i vedtægterne er minimumskrav. Stifteren kan have ønske om yderligere reguleringer i vedtægterne, fx særlige regler om, hvordan fondens midler skal placeres, eller detaljerede regler om uddelinger, herunder hvem eller hvilke formål, der skal kunne modtage uddelinger fra fonden i nærmere angivet prioriteret række.

Ikke-erhvervsdrivende fonde

De lovmæssigt fastsatte krav til en vedtægt for en ikke-erhvervsdrivende fond er indeholdt i Lov om fonde og visse foreninger § 6, og er i alt væsentligt identiske med de krav, der stilles i erhvervsdrivende fonde.

I en ikke-erhvervsdrivende fond skal vedtægten dog også indeholde angivelse af fondens hjemstedskommune.

Derudover opererer man i en ikke-erhvervsdrivende fond ikke med begrebet ”grundkapital”. I stedet skal man angive størrelsen af fondens aktiver og egenkapital ved oprettelsen. Kravet til værdien af disse aktiver er minimum 1. mio. kr.

Andre overvejelser

Når blot forholdene ovenfor er omtalt i vedtægten, stilles der ikke krav om mere. Afhængig af fondens forhold og stifternes ønsker kan vedtægten dog også tage stilling til en mangfoldighed af andre spørgsmål.

Der kan medtages bestemmelser om, at fonden skal have en direktion, og hvordan den sammensættes. Det er almindeligt i større fonde.

Der kan medtages bestemmelser om antallet af bestyrelsesmøder og indholdet (dagsorden) heraf. Navnlig er det almindeligt, at vedtægten fastsætter tidspunkt og dagsorden for årsregnskabsmødet – det bestyrelsesmøde hvor fondens årsrapport behandles.

Der kan medtages bestemmelser om, hvordan og i hvilke aktiver fondens formue kan og skal være placeret. Herved kan bl.a. være angivet rammer for risikospredning osv. Er fonden bl.a. stiftet med det formål at eje en bestemt virksomhed eller bestemte aktiver, kan rammerne herfor være nærmere fastsat i vedtægten.

Der kan medtages bestemmelser om udpegning af revisor, hvilket er almindeligt forekommende.

Der kan angives nærmere tegningsregler. Er der ikke angivet særlige regler, tegnes fonden (kun) af den samlede bestyrelse. Efter fondens størrelse og karakter kan det være uhensigtsmæssigt, og i vedtægten kan så angives noget andet og mere praktisk.

Principielt er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan behandles i vedtægten. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ændring af vedtægten er vanskeligt og kræver tilladelse, særligt hvis der ønskes ændring af fondens formål og uddelingsbestemmelser. Det skal man derfor have for øje, når vedtægten udformes.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til fondes vedtægter, eller ønsker du rådgivning om fondes forhold i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til en af DAHLs specialister i fondsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne