Nyheder

Har medarbejderen krav på udbetaling af ikke-afholdte feriefridage ved fratræden?

Højesteret har i en nyere dom slået fast, at en medarbejder ikke havde krav på økonomisk kompensation for ikke-afholdte feriefridage i forbindelse med en opsigelse, når retten til konvertering til et økonomisk krav ikke fremgik af ansættelseskontrakten.

Sagen omhandlede en medarbejder, der var ansat som salgsassistent i en virksomhed. Medarbejderen blev opsagt den 30. november 2011 med seks måneders opsigelsesvarsel. I opsigelsesperioden gik virksomheden konkurs, hvorfor medarbejderen blev fritstillet i perioden fra den 10. maj 2012 til den 31. maj 2012.

Af medarbejderens ansættelseskontrakt fremgik det vedrørende ferie:

”Der tilkommer medarbejderen ferie med løn/feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven.” 

I ansættelseskontrakten var der intet anført om retten til feriefridage, men medarbejderen havde ret til fem feriedfridage efter en kutyme i virksomheden. 

Medarbejderen anmeldte et krav på værdien af fem ikke-afholdte feriefridage i konkursboet og senere over for Lønmodtagernes Garantifond. 

Lønmodtagernes Garantifond anså alle fem feriefridage for afholdt i opsigelsesperioden, idet feriefridage efter Lønmodtagernes Garantifonds opfattelse kunne pålægges afholdt uden varsel, når der ikke forelå en aftale om, at feriefridagene skulle varsles afholdt som restferie i henhold til ferielovens regler. 

Medarbejderen gjorde under sagen endvidere gældende, at HK/Danmarks overenskomst skulle indfortolkes i medarbejderens ansættelseskontrakt.

Højesterets afgørelse

Højesteret fandt, at der ikke var holdepunkter for at antage, at HK/Danmarks overenskomstmæssige vilkår skulle indfortolkes i medarbejderens ansættelseskontrakt. Højesteret lagde vægt på, at medarbejderens ansættelsesforhold ikke var omfattet af en kollektiv overenskomst, at bestemmelser om feriefridage ikke havde ensartet indhold i overenskomsterne og at medarbejderens ret til feriefridage fulgte en kutyme, der gav medarbejderen en bedre retsstilling end den, der fulgte af ferielovens regler.

På den baggrund fandt Højesteret ikke, at medarbejderen havde godtgjort, at hendes ret til feriefridage kunne konverteres til et økonomisk krav. Medarbejderen havde derfor ikke krav på udbetaling af værdien af de optjente feriefridage.

Dommen viser, at en medarbejder ikke kan kræve ikke-afholdte feriefridage konverteret til et økonomisk krav i forbindelse med en fratræden, medmindre retten til konvertering fremgår direkte af aftalegrundlaget, herunder ansættelseskontrakten, en personalehåndbog eller en kollektiv overenskomst. 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information