Nyheder

Beskatning af kapitalejerlån – hvilke regler gælder?

Reglerne for beskatning af kapitalejerlån er ikke entydige. Det viser afgørelserne i to sager om lån til henholdsvis samlever og kapitalejers far. I denne artikel giver vi et overblik over forskellen på lån til kapitalejers nærtstående og lån til interesseforbundne parter. Læs med her.

Ved skattereformen i 2012 blev der indsat en bestemmelse, der har til formål at beskatte fysiske personer, når de låner penge i deres selskab. Det er en forudsætning, at den pågældende fysiske person har kontrol over selskabet. Kontrol defineres som rådighed over mere end 50% af stemmerne eller mere end 50% af kapitalen. Når man skal opgøre antallet af stemmer og kapitalandele, medregner man de kapitalandele og stemmer, som nærtstående har dvs. kapitalandele tilhørende forældre og børn, børnebørn samt disses ægtefæller.

Direkte og indirekte lån

Det er både direkte og indirekte lån, der beskattes. Et direkte lån er et lån fra et selskab direkte ud til den kontrollerende kapitalejer. Et indirekte lån kan være et lån fra et datterselskab til den person, der har den ultimative kontrol, men det er ikke givet, at det herved stopper. Et par afgørelser illustrerer, hvordan bestemmelsen skal forstås ved lån ud til den gruppe, der er nærtstående eller blot interesseforbundet i øvrigt.

Lån til samlever

Ved en ny byretsdom forelå der et selskab, hvor man havde udlånt 528.733 kr. til selskabets direktør, der var samlevende med hovedanpartshaveren. Samlivet havde bestået i 30 år. På baggrund heraf fandt byretten, at den pågældende skatteyder var omfattet af skattebestemmelsen i ligningslovens § 16 E. Der blev endvidere henvist til, at lån, der ikke er direkte ydet til anpartshaveren, men ydet til nærtstående personer, også er omfattet. Nærtstående personer er i forabejderne eksemplificeret som ægtefæller og børn. Det bemærkes herudover, at dette også er det, der følger direkte af lovens ordlyd. Alligevel var det byrettens opfattelse, at samlever, på grund af interesseforbindelsen, var omfattet, da et lån må antages at komme en samlever til gode på samme måde som f.eks. en ægtefælle.

Dommen er i strid med ordlyden af ligningslovens § 16 E og i strid med den praksis, der er i øvrigt. Dommens resultat medfører, at man skal være meget agtpågivende ved etableringen af kapitalejerlån – i hvert fald til en samlever. Konkret findes der afgørelser, der direkte har det modsatrettede resultat. Sagen er da også anket til Østre Landsret.

Lån til kapitalejerens far, der ikke er kapitalejer

Landsskatteretten har i efteråret taget stilling til en sag, hvor et selskab lånte penge til kapitalejerens far, der ikke var kapitalejer.

En pige på 15 år var ejer af et selskab. Mens hun havde ejerskabet, lånte selskabet penge ud til hendes far, som ikke havde noget ejerskab af selskabet. Udlånet var egentlig et ”kontrolleret udlån”, fordi man skal medregne besiddelser hos ens børn og forældre, når man skal vurdere, om der foreligger et kontrolleret lån. Det var imidlertid Landsskatterettens opfattelse, at det forhold, at man ikke ejede nogen som helst kapitalandele, medførte, at der derefter ikke kunne ske nogen beskatning hos faren.

Landsskatteretten havde ikke datterens skatteforhold til behandling. Det er imidlertid vurderingen, at datteren naturligvis vil blive beskattet af det pågældende lån. Hvis førnævnte byretsdom er udtryk for gældende ret, vil den kapitalejer, der rent faktisk har kontrollen, blive beskattet af lånet, når udlånet sker til en interesseforbundet part.

Sammenfatning

Afgørende for beskatningen er, hvem der er kapitalejer i et selskab. Beskatningen indtræder nemlig hos denne. At lånet tilgår en ikke-kapitalejer, udløser altså ikke beskatning hos ikke-kapitalejer. Hvem lånet kan tilgå, uden at det udløser skat, er endnu ikke endeligt afklaret, men en del indikerer, at et lån til en samlever kan medføre beskatning hos kapitalejeren.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til beskatning af kapitalejerlån eller til skatteretlige forhold i øvrigt, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi yder professionel rådgivning på området.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne