Nyheder

Er du opmærksom på at opdatere din ægtepagt ved omregistrering af iværksætterselskab?

Som følge af en lovændring i 2019 skal iværksætterselskaber enten opløses eller omregistreres til en anden selskabsform for ikke at blive tvangsopløst. Men en sådan ændring kan have konsekvenser for virksomhedsejernes ægtepagter. Læs med her når vi gennemgår, hvilke konsekvenser de nye regler medfører.

Det er ikke længere muligt at oprette et såkaldt iværksætterselskab (IVS), da Folketinget i foråret 2019 vedtog helt at udfase denne selskabsform. Afskaffelsen af iværksætterselskabet indebærer, at alle eksisterende IVS’er skal omregistreres til en anden selskabsform eller opløses inden den 15. oktober 2021. Overholder man ikke denne deadline, vil selskabet blive tvangsopløst.

Mange virksomhedsejere har i kraft heraf allerede omregistreret deres IVS til et anpartsselskab (ApS), og det må forventes, at endnu flere gør det samme efterhånden, som deadline i oktober 2021 nærmer sig. De fleste virksomhedsejere er opmærksomme på de selskabsretlige konsekvenser, som en omregistrering fra IVS til en anden selskabsform indebærer. Det er imidlertid ikke alle, der er opmærksomme på, at en ændring af selskabsform også kan få visse konsekvenser for ægtepagter, som er oprettet med det formål at gøre selskabet til særeje i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. En omregistrering kan nemlig i visse tilfælde bevirke, at der opstår tvivl om, hvorvidt – og i hvilket omfang - selskabet fortsat tilhører ejerægtefællen som særeje.

Grunden til dette er, at der for ægtepagter gælder et beskrivelseskrav - også kaldet specifikationskrav – som foreskriver, at genstande i en ægtepagt skal kunne identificeres. Formålet med kravet om specifikation er at skabe klarhed over, hvilke aktiver der er omfattet af ægtepagten og dermed bliver gjort til særeje. Specifikationskravet i relation til et kapitalselskab opfyldes ved oplysning om selskabets navn, CVR-nr., antal af kapitalandele samt deres nominelle værdi. Ægtefællens særeje er således begrænset til at omfatte de i ægtepagten angivne kapitalandele - hverken færre eller flere. Det vil naturligvis ofte være alle kapitalandele i selskabet.

Kravet om specifikation indebærer desuden, at en særejebestemmelse ikke må give mulighed for, at en ægtefælle senere vilkårligt kan forøge sit særeje på bekostning af delingsformuen og dermed forrykke formueforholdet på et skifte. Netop dette krav betyder, at man i en ægtepagt som hovedregel ikke kan bestemme, at fremtidige erhvervelser skal tilhøre en ægtefælle som særeje. Som eksempler på disse begrænsninger kan det nævnes, at det ikke for ægtefæller er muligt at indgå aftale om, at ægtefællens til en hver tid ejede smykker skal være vedkommendes særeje. Tilsvarende er det ikke muligt at aftale, at ægtefællens til en hver tid ejede kapitalandele i en virksomhed skal være vedkommendes særeje. Sådanne formuleringer vil nemlig give adgang til en vilkårlig forøgelse af særejet og vil derfor enten blive afvist fra tinglysning eller tilsidesat på et eventuelt skifte. Modsat vil ægtefæller gyldigt kunne aftale, at alt, hvad de fremadrettet modtager i gave eller lønindtægt, skal være den pågældendes særeje. Det skyldes, at fremtidige erhvervelser i form af gaver og lønindtægter også afhænger af visse ydre omstændigheder, og således ikke på samme måde giver ægtefællen mulighed for egenhændigt at forøge sit særeje på bekostning af delingsformuen.

Ægtefællelovens § 25 indeholder det såkaldte surrogationsprincip, som fastsætter at det, der træder i stedet for særeje, er særeje mens det, der træder i stedet for delingsformue, er delingsformue. Tilsvarende gælder for indtægter af et aktiv, således at det er det indtægtsgivende aktivs formuestatus, der er afgørende for, om indtægterne er særeje eller delingsformue. Som eksempler på indtægter kan nævnes lejeindtægter, renteindtægter og selskabsudbytte. Har en ægtefælle i en ægtepagt bestemt, at den pågældendes kapitalandele i et selskab skal være særeje, indebærer surrogationsprincippet, at den købesum, der indkommer ved et salg af kapitalandelene, tillige skal tilhøre ægtefællen som særeje. Tilsvarende vil selskabets indtægter, i form af udbytte, være særeje for ægtefællen.

Ægtefællerne har i en ægtepagt mulighed for at fravige surrogationsprincippet, idet de kan aftale, at surrogater af særeje i stedet skal tilhøre ægtefællen som delingsformue. Modsat er der ikke i loven givet hjemmel til, at ægtefællerne kan aftale, at surrogater af delingsformuen skal være særeje. Havde sådanne aftaler været gyldige, ville det have medført en yderst utilsigtet retstilling, hvor en ægtefælle uden videre ville kunne forøge sit særeje på bekostning af delingsformuen blot ved at erstatte sine eksisterende aktiver med nye. Netop surrogationsprincippet får betydning for i hvilket omfang, der kan ske kapitalforhøjelse i et selskab, uden at det påvirker en eksisterende bestemmelse om særeje for en ægtefælles kapitalandele.

En kapitalforhøjelse i et selskab kan ske på flere måder, herunder ved kontantindskud, ved apportindskud, ved gældskonvertering eller ved en fondsemission. I alle tilfælde vil det indebære en forhøjelse af selskabets kapitalgrundlag gennem tegning af nye kapitalandele. Netop fordi der tegnes yderlige kapitalandele, kan der opstå tvivl om, hvorvidt en eksisterende bestemmelse om særeje også omfatter de nye kapitalandele, som udstedes i forbindelse med kapitalforhøjelsen. Som det er beskrevet ovenfor, vil en særejebestemmelse, som udgangspunkt, kun omfatte det antal kapitalandele, der er angivet i ægtepagten, og således ikke de nye kapitalandele som tegnes ved kapitalforhøjelsen. Foretages en kapitalforhøjelse ved eksempelvis kontantindskud af delingsformuemidler, vil de nye kapitalandele som følge af surrogationsprincippet tilsvarende opnå status af delingsformue. De nye kapitalandele træder nemlig i stedet for de delingsformuemidler, som indskydes i selskabet.  Særejet - i henhold til en eksisterende ægtepagt - vil derfor være begrænset til at omfatte det oprindelige antal kapitalandele. Det betyder, at kun en del af selskabet, efter kapitalforhøjelsen, fortsat vil være beskyttet i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Foretages en kapitalforhøjelse derimod ved fondsemission, vil surrogationsprincippet føre til det modsatte resultat. Det skyldes, at udstedelsen af nye kapitalandele ved en fondsemission sker ved, at selskabets frie reserver omdannes til selskabskapital. En sådan kapitalforhøjelse er derfor karakteriseret ved alene at være en regnskabsmæssig ompostering, hvorved der ikke sker indskud af midler udefra. Ved en kapitalforhøjelse ved fondsemission vil også de nye kapitalandele derfor være ægtefællens særeje.

Afskaffelsen af IVS’erne indebærer, at mange ejere af et IVS netop nu står over for valget om enten at opløse deres selskab eller gennemføre en kapitalforhøjelse for at opfylde det forøgede krav til kapitalgrundlag for et ApS. For de virksomhedsejere er det derfor helt afgørende, at de er opmærksomme på de konsekvenser, som en kapitalforhøjelse kan have for deres eksisterende særeje. Kun i de tilfælde hvor kapitalforhøjelsen sker ved fondsemission, vil særejet fortsat bestå fuldt ud for samtlige af selskabets kapitalandele. I øvrigt vil en kapitalforhøjelse medføre en udvanding af særejet, da de nye kapitalandele ikke vil være omfattet af en eksisterende særejeklausul. Konsekvensen heraf er, at de kapitalandele, som efter kapitalforhøjelsen indgår i delingsformuen, vil skulle ligedeles med en ægtefælle på et eventuelt skifte.

Som følge heraf bør de berørte virksomhedsejere overveje at opdatere deres eksisterende ægtepagt med angivelse af selskabets samlede antal kapitalandele og nominelle værdi efter kapitalforhøjelsen. Alene på den måde sikrer man, at særejet også efter omregistreringen til et ApS omfatter hele selskabet. Da en ægtepagt er karakteriseret ved at være en aftale mellem to ægtefæller, forudsætter en opdatering af en eksisterende ægtepagt imidlertid, at begge ægtefæller er enige herom.

Har du brug for sparring?

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til reglerne for ægtepagter, er du velkommen til at kontakte DAHLs Privat Client-team, der har indgående viden og mange års erfaring på området. Vi tilbyder kompetent og værdiskabende rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne