Nyheder

Fritagelse for stigninger i grundskyld for vindmølle- og solcelleanlæg

Ejendomme der kan anvendes til opførelse af vindmølle- og solcelleanlæg, får nu mulighed for at blive fritaget for stigninger i grundskylden som følge af lokalplanlægning. Læs med her når vi gennemgår den nye fritagelsesordning.

Grundværdien fastsættes på baggrund af ejendommens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder. Når disse muligheder udvides, forhøjes grundværdien som udgangspunkt. For ejendomme som kan anvendes til opførelse af vindmølle- og solcelleanlæg, indføres der nu en fritagelsesmulighed for sådanne stigninger, indtil ejendommen kan tages i brug til produktion af vind- eller solenergi.

I medfør af ejendomsvurderingsloven fastsættes grundværdien af en ejendom på baggrund af de muligheder, der gælder for grunden i forhold til anvendelsen og udnyttelsen. Dette sker efter princippet om, at grunden anvendes bedst mulig i en økonomisk henseende. Dette princip medfører, at en lokalplan, som ændrer i en grunds anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, vil have betydning for ansættelsen af grundværdien.

På en ejendom hvor der ønskes opført vindmølle- eller solcelleanlæg, vil det i udgangspunktet være nødvendigt, at plangrundlaget ændres på ejendommen, således at der er hjemmel til at opføre det ønskede vindmølle- eller solcelleanlæg. Når plangrundlaget er på plads, udvides ejendommens anvendelsesmuligheder samtidig. Hvis disse nye muligheder medfører en værdiforøgelse, vil grundens værdi forøges. Dette vil som udgangspunkt komme til udtryk i en ny og højere grundværdi ved den førstkommende ejendomsvurdering.

Udfordringen er dog, at grunden sjældent vil være klar til opførelsen af et vindmølle- eller solcelleanlæg, blot fordi plangrundlaget er på plads. I langt de fleste tilfælde vil selve nettilslutningen sjældent være på plads på pågældende tidspunkt.

Det medfører, at selvom det ifølge planlovgivningen er muligt at opføre vindmølle- eller solcelleanlæg, vil et sådant anlæg ikke være tilsluttet elnettet, og det vil ikke være muligt at levere strøm fra anlægget til elnettet. Da tilslutningen til elnettet i mange situationer kræver en større udvidelse af elnettet, kan der i mange tilfælde gå år før den nødvendige udbygning af elnettet er på plads.

Ejendomsejere vil derfor komme i den situation, at en ny lokalplan, som giver mulighed for at opføre vindmølle- eller solcelleanlæg, medfører en stor stigning i grundværdien (og dermed i grundskylden), uden at ejendomsejeren endnu rent faktisk kan anvende de nye muligheder, og uden at vurderingen er forkert. Er vurderingen korrekt, kan den ikke ændres ved en klage.

For at afhjælpe disse situationer er der netop vedtaget en udvidelse af fritagelsesordningen i Lov om Kommunalejendomsskat § 8a, der giver kommunen mulighed for helt eller delvist at fritage ejendomme for en stigning i grundskylden, som skyldes sådanne ændringer i planlovgivningen.

Den almindelige fritagelsesordning

Lov om Kommunalejendomsskat § 8a indeholder en generel mulighed for, at kommuner kan fritage grundejere for stigninger i grundskylden, som skyldes forhøjelser i grundværdien på en erhvervsejendom, der som følge af en ny lokalplan tilføjer grunden nye anvendelses- eller udnyttelsesmuligheder.

Fritagelsen angår alene stigningen i grundskylden og altså ikke hele grundskylden på ejendommen.

Det er en forudsætning for at kunne opnå fritagelse for en stigning i grundværdien efter den almindelige fritagelsesordning, at grundværdien mindst er steget med 20%, at stigningen skyldes nye anvendelses- eller udnyttelsesmuligheder i en vedtaget lokalplan, og at disse nye anvendelses- eller udnyttelsesmuligheder ikke udnyttes.

Derudover er den almindelige fritagelsesordning alene en mulighed, som kommunen kan anvende, når betingelserne herfor er opfyldt. Der er altså tale om en kan og ikke en skal regel. Kommunen har derfor mulighed for at meddele fritagelse, uden at grundejeren har et retskrav på denne fritagelse.

En fritagelse efter den almindelige fritagelsesordning er endvidere tidsbegrænset og bortfalder senest 10 år efter det tidspunkt, hvor grundværdien er ændret, hvis de nye anvendelses- eller udnyttelsesmuligheder udnyttes, eller hvis ejeren afstår ejendommen.

Fritagelsesordning for vindmølle- og solcelleanlæg

For at undgå at ejendomme, der gennem ændringer i plangrundlaget gives mulighed for at opføre vindmølle- og solcelleanlæg, oplever en forhøjelse af grundværdien og dermed af grundskylden, inden det er muligt at opføre og levere strøm fra et sådan anlæg, er den generelle fritagelsesmulighed udvidet med indførelsen af stk. 3, i Lov om Kommunalejendomsskat § 8a.

Denne nye bestemmelse giver ejendomsejeren ret til at blive fritaget for stigningen i grundskylden, hvis grundværdien forhøjes som følge af en ny lokalplan, der giver mulighed for at opføre vindmølle- og solcelleanlæg på ejendommen.

Modsat den almindelige fritagelsesordning har ejendomsejeren et retskrav på fritagelse i forbindelse med vindmølle- og solcelleanlæg. Fritagelsen kræver dog fortsat en ansøgning fra ejendomsejeren og sker ikke per automatik.

Herudover omfatter fritagelsesordningen for vindmølle- og solcelleanlæg hele stigningen, og altså ikke kun den del af stigningen der overstiger 20%. Ligeledes er det ikke en betingelse, at grundværdien er forhøjet med mindst 20%.

Denne særlige fritagelsesordning er imidlertid kun gældende i tre år fra det tidspunkt, hvor grundværdien er forhøjet, og maksimalt tre år fra det tidspunkt hvor der er indgået aftale om nettilslutning. Sker der ikke nettilslutning inden for den treårige fritagelsesperiode, slår forhøjelsen herefter fuldt igennem, uanset om der på ejendommen er opført et vindmølle- og solcelleanlæg, sket nettilslutning eller i øvrigt er udsigter til dette.

Endeligt bortfalder fritagelsen også, hvis der faktisk opføres et vindmølle- og solcelleanlæg - uanset om der sker nettilslutning, ligesom den bortfalder ved et hvert ejerskifte af ejendommen.

Lovens forarbejder indeholder ikke undtagelse til visse typer af ejerskifte, og også interne omstruktureringer må derfor anses for omfattet, således at en fritagelse f.eks. bortfalder, hvis en ejendom overdrages til et selskab, der ejes 100% af overdragen. Det vil derfor være nødvendigt at sikre, at ejerstrukturen er helt på plads inden lokalplanændringerne på ejendommen vedtages.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til fritagelsesordningen eller generelt til ejendomsvurderinger, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne