Nyheder

Ændring af konkurslovens regler om rekonstruktion

Corona-pandemien påfører fortsat flere virksomheder økonomiske udfordringer. Konkursrådet har tidligere foreslået flere væsentlige ændringer af konkurslovens regler om rekonstruktion for herved at gøre reglerne mere smidige og mindre omkostningskrævende. Forslaget har nu resulteret i, at der er vedtaget væsentlige ændringer i konkursloven. Få indsigt i disse.

Formålet med lovændringerne har været at redde de virksomheder, som er levedygtige, men som grundet Corona-pandemien, eller andre omstændigheder, er insolvente. Ændringerne er hverken emne- eller tidsmæssigt begrænset til kun Corona-pandemien. Reglerne omfatter derfor også virksomheder, som af andre årsager har økonomiske udfordringer, ligesom ændringerne fortsat gælder, når vi engang har lagt Corona-pandemien bag os. Lovændringen blev vedtaget den 23. marts 2021.  Det er endnu ikke bekræftet, hvornår reglerne træder i kraft. 

Få indsigt i de væsentligste ændringer:

Valg af regnskabskyndig tillidsmand

De tidligere regler om rekonstruktion bestemte, at der skulle udpeges både en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand ved indledning af en rekonstruktion, hvilket forøgede omkostningerne ved en rekonstruktion.

Med de nye regler er det nu valgfrit, om der ved indledning af en rekonstruktion skal udpeges en regnskabskyndig tillidsmand eller ej. Efter vedtagelsen af en rekonstruktionsplan kan rekonstruktøren eller kreditorer, der udgør mindst 25 pct. af de stemmeberettigede kreditorer, dog anmode om, at der beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand.

Derudover kan rekonstruktøren naturligvis, og som hidtil, på ethvert stadie i rekonstruktionsbehandlingen involvere nødvendig regnskabskyndig bistand.

”Fast track” af virksomhedsoverdragelse

Hidtil har en virksomhedsoverdragelse alene kunne gennemføres under en rekonstruktion, hvis virksomhedsoverdragelsen blev vedtaget i et rekonstruktionsforslag, der efterfølgende blev stadfæstet af skifteretten. Imidlertid var der ikke altid tilstrækkelig tid til en længere proces med vedtagelse af en rekonstruktionsplan og -forslag.

For at øge incitamentet til at foretage virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion er der indført en ”fast track-model”, hvor en virksomhedsoverdragelse kan gennemføres alene med rekonstruktørens samtykke, inden der er vedtaget en rekonstruktionsplan. Det forudsættes, at det er hensigtsmæssigt for at sikre værdierne. Kreditorerne skal endvidere orienteres, inden en overdragelse gennemføres. Er der ikke kommet indsigelse fra et flertal af kreditorerne inden 5 hverdage, kan overdragelsen gennemføres.

Mulighed for kontrolleret ”time out” på 4-8 uger

Resultatet af en fejlslagen rekonstruktion betød, i henhold til de tidligere regler, at virksomheden automatisk blev erklæret konkurs. Dette har hidtil afholdt flere virksomheder fra at indlede en rekonstruktion.

I henhold til de nye regler kan en rekonstruktion bringes til ophør, før der er vedtaget en rekonstruktionsplan, og således uden at virksomheden automatisk tages under konkursbehandling. Det er uden betydning, hvad årsagen er til, at rekonstruktionen ophører.

Rekonstruktøren skal informere kreditorerne om, at rekonstruktionen er ophørt, hvorved en kreditor har mulighed for at indlevere en konkursbegæring, sådan at fristdagen, som blev etableret ved skifterettens modtagelse af begæringen om rekonstruktion, kan bevares.  

Det er endvidere vedtaget, at rekonstruktøren på mødet til afstemning om rekonstruktionsplanen, der skal afholdes 4 uger efter indledning, kan anmode om 4 ugers udsættelse uden begrundelse. Ved denne lovændring har en virksomhed nu mulighed for at få en ”time out” på op til 8 uger.

Ingen krav om sikkerhedsstillelse for konkurs

I modsætning til tidligere er det ikke længere nødvendigt at stille sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkursbehandling, som typisk udgjorde op til kr. 30-40.000. Herved er den likviditetsmæssige belastning af den virksomhed, som forsøges rekonstruereret, reduceret.

Udvidet dækning af Lønmodtagernes Garantifond

Tidligere var indledning af rekonstruktionsbehandling ikke udbetalingsgrund for Lønmodtagerne Garantifond. Lønmodtagere måtte dermed afvente, hvorvidt virksomheden opnåede en rekonstruktion, eller om virksomheden blev taget under konkursbehandling, førend lønrestancerne kunne udbetales.

Det er nu vedtaget, at indledning af rekonstruktionsbehandling er en udbetalingsgrund. Lønmodtagernes Garantifond skal dermed allerede ved indledning af rekonstruktion udbetale lønmodtageres krav på løn, der forfaldt inden rekonstruktionsbehandlingen for så vidt angår de medarbejdere, som før eller under rekonstruktionen opsiges og fritstilles. 

Løn til lønmodtagere, som fortsat beskæftiges, skal afholdes af arbejdsgiver, der dog kan få lån fra Lønmodtagernes Garantifond til udbetaling af op til 3 måneders løn, der forfalder under rekonstruktionen, og 1 måneders løn, der forfaldt, før rekonstruktionen blev indledt.

Supplerende til ovennævnte ændringer er også Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ændret, hvorefter en køber af en virksomhed alene hæfter for lønmodtager-forpligtelser, der vedrører tiden efter rekonstruktionens indledning. Herved sidestilles dette med situationen ved erhvervelse af en virksomhed fra et konkursramt selskab.

Kompetent juridisk bistand

Det er vores vurdering, at de vedtagne ændringer er tiltrængte, da vi i mange situationer har måtte fravælge rekonstruktionsreglerne og søge andre veje til at rekonstruere den nødlidende virksomhed.

Vi vurderer endvidere, at hovedparten af ændringerne er velegnede til at smidiggøre reglerne ved rekonstruktionsbehandlingen af virksomheder, hvorved antallet af indenretlige rekonstruktioner bør blive forøget.

Hos DAHL har vi solid erfaring med at behandle repræsentere såvel myndigheder som private virksomheder, når deres kunder eller samarbejdspartnere kommer under insolvensbehandling. Vi bistår med rekonstruktioner, konkursbehandling og anden insolvensretlig rådgivning.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til rekonstruktion eller i øvrigt har brug for juridisk rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne