Nyheder

Skærpelse af regler om solidarisk hæftelse ved organiseret skattesvig

Det kan have væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis du og din virksomhed bliver ramt af momskarruseller og kædesvig – også selvom du har været uvidende om din deltagelse. Vi gør dig klogere på et nyt lovforslag, der vil skærpe de eksisterende regler om solidarisk hæftelse.

I et lovforslag, L 137, fremsat den 13. januar 2021 lægges der op til en stramning af tiltagene mod organiseret svig m.v. En del af L 137 har særligt fokus på momskarruseller og kædesvig med den konsekvens, at der kan kræves solidarisk hæftelse og/eller krav om sikkerhedsstillelse.

Hvad er en momskarrusel?

En momskarrusel er en særlig type svindel, der som oftest er professionelt organisereret og som består i, at en virksomhed (en såkaldt ”skraldespandsvirksomhed”) køber en vare fra en virksomhed i et andet EU-land (”Virksomhed 1”). Ved denne transaktion skal skraldespandsvirksomheden ikke betale moms af sit køb i Danmark. Skraldespandsvirksomheden videresælger herefter varen til en anden virksomhed i Danmark (”Virksomhed 2”), hvor skraldespandsvirksomheden opkræver moms, men undlader at afregne momsen til Skatteforvaltningen. Samtidig foretager Virksomhed 2 fradrag for den betalte moms. Dette resulterer i et tab for statskassen.

Hvad er kædesvig?

Ved kædesvig benyttes typisk en kæde af underleverandører i kombination med stråmænd, fiktive virksomheder og falske fakturaer.

Undervejs i kæderne sløres det, hvem der reelt har leveret varen/ydelsen - og dermed hvem der reelt skal betale indkomstskat og moms samt indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af udbetalt A-indkomst.

Til slut overføres pengene til en skraldespandsvirksomhed, der har til formål at påføre Skatteforvaltningen et tab ved at opbygge gæld, som ikke bliver betalt, hvorefter skraldespandsvirksomheden lukker, så snart pengene er trukket ud af virksomheden. Ofte ender pengene efterfølgende i udlandet, hvor de ansvarlige typisk er uden for de danske myndigheders rækkevidde.

Solidarisk hæftelse for moms

Ved levering af momspligtige varer eller ydelser, er det ifølge Momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt., som udgangspunkt den person, som leverer en momspligtig vare eller ydelse, der har pligt til at betale momsen.  Efter Momslovens § 46, stk. 10, vil en virksomhed, som deltager i en momskarrusel med varer, og som har købt den momspligtige vare eller ydelse, hæfte solidarisk med den afgiftspligtige virksomhed - dvs. skraldespandsvirksomheden - for momsen.

På nuværende tidspunkt omfatter reglen i Momslovens § 46, stk. 10 kun deltagelse i momskarruseller med varer. I L 137 foreslås en udvidelse af reglen i Momslovens § 46, stk. 10, således at reglen også kommer til at omfatte momskarruseller med ydelser og kædesvig.

Reglen medfører, at en virksomhed kan pålægges at hæfte solidarisk med den virksomhed, som snyder Skattemyndighederne for moms – selv hvis man som virksomhed ikke var vidende om, at man deltog i momssvig. Reglen stiller krav til, at virksomheder er påpasselige med, hvorfra der erhverves varer eller ydelser.

Den solidariske hæftelse er på nuværende tidspunkt betinget af tre forhold:

  • Virksomheden skal tidligere have deltaget i en momskarrusel med varer, hvor moms ikke er blevet afregnet
  • Virksomheden skal have modtaget en advarsel (notifikation) fra Skatteforvaltningen
  • Virksomheden skal ved grov uagtsomhed eller forsæt have tilsidesat påbuddene i den modtagne advarsel

Vedtages L 137 vil nr. 1 også omfatte ydelser og deltagelse i kædesvig.

En advarsel ved kædesvig vil, ifølge lovforslaget, kunne indeholde et påbud om, at virksomheden skal være opmærksom på usædvanlige fakturerings- eller betalings flow, samt priser der afviger fra markedsprisen. En advarsel kan også indeholde påbud om, at virksomheden skal foretage varekontrol og registrering af vareidentitet. hvis en vare er handlet tidligere, er der stor sandsynlighed for, at den er en del af en momskarrusel. En advarsel vil gælde i fem år.

Hvis en virksomhed overtræder advarslen ved igen at indgå i en momskarrusel eller kædesvig med varer inden for fem år, selvom der eksempelvis foreligger usædvanlige handelsforhold, vil dette således kunne sanktioneres ved at pålægge virksomheden at skulle hæfte for den moms, der ikke er blevet afregnet til staten som følge af svigen.

Modtager en virksomhed en advarsel, skal virksomheden være opmærksom på, at den kan pålægges solidarisk hæftelse for deltagelse i kædesvig, selvom advarslen omhandler deltagelse i momskarrusel.

Udvidelse af reglerne om sikkerhedsstillelse

Skatteforvaltningen kan efter Opkrævningslovens § 11, stk. 1, nr. 4, kræve sikkerhedsstillelse af en virksomhed, der indgår i en såkaldt momskarrusel med varer.

Sikkerhed skal stilles senest otte dage efter, at virksomheden har modtaget meddelelse herom, jf. § 11, stk. 6, idet fristen dog i særlige tilfælde kan forlænges efter anmodning. Hvis sikkerheden ikke stilles rettidigt, vil virksomhedens registrering inddrages, jf. § 11, stk. 9.

Sikkerhedsstillelse efter § 11, stk. 1, nr. 4, har indtil nu været begrænset til svig ved momskarruseller med ”varer”. Med lovforslaget L 137 (2021) foreslås en udvidelse af reglerne om sikkerhedsstillelse til også at omfatte ydelser og kædesvig.

Der vil med lovforslaget ikke ske ændringer i fristen for sikkerhedsstillelse efter § 11, stk. 6 eller sanktionen for manglende sikkerhedsstillelse efter § 11, stk. 9.

Lovforslagets udvidelse af reglerne om sikkerhedsstillelse skal ses i sammenhæng med forslaget om den tilsvarende udvidelse af reglerne om solidarisk hæftelse for moms nævnt ovenfor.

Mistet fradragsret

Udover risikoen for at blive pålagt solidarisk hæftelse og afkrævet sikkerhedsstillelse, så kan virksomheder også miste momsfradragsretten.

Hvis en virksomheds indkøb kan spores tilbage til svindel med moms i forbindelse med f.eks. en momskarrusel eller kædesvindel, så risikerer virksomheden også at miste momsfradragsretten på de indkøb, som er omfattet af svigen.

Ifølge EU-domstolens praksis kan momsfradragsretten nægtes, hvis det – med EU-domstolens formulering:

”På grundlag af objektive forhold er godtgjort, at den afgiftspligtige vidste eller burde have vidst, at den omhandlede transaktion var led i en af leverandøren begået svig, eller at en anden transaktion, som udgør en del af leveringskæden og ligger før eller efter den af nævnte afgiftspligtige person gennemførte transaktion, var behæftet med momssvig”.

Det er i alle tilfælde et krav for at nægte momsfradrag, at virksomheden enten vidste eller burde vide, at der forelå momssvig. EU-domstolen har udtalt, at virksomheden – for at være i god tro og dermed opnå ret til momsfradrag – skal træffe enhver foranstaltning, som med rimelighed kan kræves af virksomheden, for at sikre sig at transaktionen ikke fører til deltagelse i momssvig.

Vurderingen af hvilke foranstaltninger en virksomhed med rimelighed kan afkræves som betingelse for at være i god tro, beror på en konkret vurdering af de foreliggende forhold.

Ikrafttrædelse

Det foreslås, at L 137 træder i kraft den 1. juli 2021, og at reglerne om solidarisk hæftelse og sikkerhedsstillelse har virkning for leverancer af varer og ydelser, der finder sted fra og med den 1. juli 2021.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til det nye lovforslag, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister i skatte- og momsret. De har mange års erfaring i at yde rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne