Nyheder

Er der grænser for bevisværdien af syns- og skønserklæringer?

Syns- og skønserklæringer bliver i dansk retspleje tillagt en væsentlig bevismæssig betydning – men som følge af princippet om fri bevisbedømmelse er retten ikke bundet af erklæringerne, når en sag skal afgøres. Læs med her, når vi gør dig klogere på bevisværdien af syns- og skønserklæringer.

Ved de danske domstole er der i princippet en fri bevisbedømmelse. Dette er fastslået i retsplejelovens § 344, stk. 1. Det betyder, at man kan forsøge at bevise sin sag over for retten på den måde, man finder hensigtsmæssig – dog begrænset af at en bevisførelse f.eks. ikke må være ulovlig eller på anden måde noget som sund fornuft må afvise. Efter § 344, stk. 1, er det retten, der afgør hvilke faktiske omstændigheder, der skal lægges til grund for sagens pådømmelse. Rettens dommere vil ofte læne sig op ad de sagkyndiges erklæring, herunder skønserklæring, som traditionen tro vil blive tillagt stor bevismæssig betydning. Dommerne er dog ikke bundet af noget i deres bevisbedømmelse – end ikke syns- og skønserklæringer fra sagkyndige.

Hvad betyder syn og skøn generelt i bevisvurderingen?

Retsplejelovens kapitel 19 fastlægger reglerne for syn og skøn i den danske retspleje. Syns- og skønserklæringer skal tillægges en betydelig bevismæssig betydning, da erklæringerne tilvejebringer en objektiv, upartisk og sagkyndig erklæring om et forhold, som kan hjælpe retten med at vurdere, hvordan en given sag skal afgøres.

Dommere ved de danske domstole er uddannede jurister, og det er de færreste dommere, der har anden uddannelse med relevans i forhold til tekniske problemstillinger. Her giver syns- og skønsordningen dommerne mulighed for at få ekspertise i det tekniske faktum, som er væsentligt for at dommerne kan udøve deres juridiske skøn på baggrund af foreliggende beviser.

Hvad skal der til før syns- og skønsvurderinger udfordres?

Som nævnt er retten ikke bundet af de sagkyndiges syns- og skønserklæringer på grund af princippet om den frie bevisbedømmelse. Det betyder, at dommerne i en tvist godt kan nå til et resultat, som er modstridende med den sagkyndiges erklæring. Et eksempel på en sådan afvigelse, som godt nok stammer fra Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, findes i en nyere kendelse, som har været ført af en af DAHLs advokater.

Sagen omhandlede mangler ved en større gulventreprise udført i en totalrenoveret erhvervsejendom. Voldgiftsretten nåede - på trods af indholdet af skønserklæringer, der fastslog, at der var mangler - frem til, at der ikke var mangler ved ejendommens undergulve. Efter bevisførelsen og afhjemlingen af skønsmanden lagde voldgiftsretten til grund, at skønsmanden ikke havde foretaget destruktive indgreb i undergulvene med henblik på at vurdere, om undergulvene i øvrigt var udført i strid med forskrifterne eller i strid med god håndværkerskik. Voldgiftsretten lagde tillige vægt på, at der efter bevisførelsen var anvendt egnede og foreskrevne materialer til undergulvenes opbygning. Yderligere havde voldgiftsretten besigtiget de omhandlede gulve, hvor de påberåbte synlige fejl og mangler ved gulvene. Imidlertid kunne voldgiftsretten ved besigtigelsen af gulvet ikke konstatere synlige forhold, der afgørende talte for, at manglerne skyldtes fejl ved undergulvet.

Voldgiftsretten fandt på den baggrund, at det ikke var bevist, at der var mangler ved undergulvene. Skønsmandens vurdering kunne dermed ikke tiltrædes af voldgiftsretten.

Kendelsen er et eksempel på, hvad der skal til, før syns- og skønsvurderinger udfordres, når retten har en begrundet mistanke om, at skønsmandens vurdering er baseret på et ikke fuldstændigt oplyst grundlag, og ingen andre omstændigheder taler for skønsmandens vurdering.

For fuldstændighedens skyld bemærkes, at voldgiftsretten fandt det bevist, at der var så mange andre mangler ved gulvet, at klienten fik medhold i et krav om fuld erstatning for udskiftning af gulvene.

Forskel på voldgiftsretten og domstolene?

En voldgiftsret kan f.eks. bestå af enten en enkelt teknisk dommer, en juridisk dommer eller en blanding af tekniske og juridiske dommere. Dommerne udpeges også til en enkelt tvist ad gangen. Dette betyder, at sammensætningen af dommere i en voldgift typisk vil være mere specialiseret. Dette står i modstrid til domstolenes system, hvor der kun vil være juridiske dommere.

Som en naturlig følge af forskellene i sammensætningen af dommere, henholdsvis ved voldgiftsretten og domstolene, vil voldgiftsretten have mere viden om sagens tekniske aspekter. Dette vil formentlig medføre, at voldgiftsretterne, selvom de fortsat vil være tilbageholdne, vil være mere tilbøjelige til at tilsidesætte syns- og skønserklæringer, da der blandt voldgiftsdommerne typisk vil være mere teknisk viden om det materielle indhold af disse erklæringer.

Bevisværdien af syns- og skønserklæringer kan altså ikke blot tages for givet som en garanti for, at det erklæringen udtrykker, er den gældende sandhed ved hverken domstolene eller voldgiftsretten. Det er hermed ikke sagt, at bevisværdien af en syns- og skønserklæring blot er en formalitet. Bevisværdien af en syns- og skønserklæring er og bliver meget tungtvejende, medmindre den åbenlyst kan udfordres.

Har du brug for sparring eller vil du vide mere?

Hos DAHL yder vi kompetent rådgivning om entrepriseretlige forhold. Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, hvis du har spørgsmål til den omtalte sag, hvis du sidder med lignende tvister, eller hvis du har andre spørgsmål af entrepriseretlig karakter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne