Nyheder

Hvordan kan en fond opløses?

Der er forskellige regler for opløsning af henholdsvis erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Opløsning kan ske frivilligt, ved konkurs, og for erhvervsdrivende fonde kan der tilmed ske opløsning ved tvang. Bliv klogere her når vi gennemgår reglerne for opløsning af fonde.

Ved opløsning kommer særligt forskellen mellem fonde og kapitalselskaber til udtryk. Hvor formuen ved opløsningen af et kapitalselskab skal overgå til selskabets ejere, skal en fonds midler ved opløsning uddeles til de uddelingsberettigede efter fondens vedtægter.

Det forhold at en fond ikke har ejere, medfører fra myndighedens side en større kontrol med opløsninger af fonde end selskaber. Fondens fondsmyndighed skal nemlig godkende bestyrelsens beslutning om frivillig opløsning af fonden ved likvidation. En erhvervsdrivende fond kan desuden tvangsopløses efter beslutning fra Erhvervsstyrelsen, såfremt særlige forhold i erhvervsfondsloven ikke overholdes.  

Frivillig opløsning

Erhvervsdrivende fonde

Opløsning af en erhvervsdrivende fond skal ske efter reglerne i erhvervsfondslovens § 89 og § 107. Erhvervsfondslovens § 107 bestemmer, at bestyrelsen kan træffe beslutning om opløsning af fonden ved likvidation. Beslutningen træffes som udgangspunkt af bestyrelsen med simpelt flertal. Det kan dog fremgå af fondens vedtægter, at beslutningen kræver et højere stemmeflertal.

Det er endvidere et krav for erhvervsdrivende fonde, at beslutningen om likvidation foretages under iagttagelse af erhvervsfondsloven § 89, stk. 2, hvilket vil sige med fondsmyndighedens tilladelse og Civilstyrelsens samtykke.

Der gælder den undtagelse hertil, at bestyrelsen kan træffe beslutning om opløsning alene, såfremt den erhvervsdrivende fond, ifølge fondens vedtægter, er stiftet for et nærmere angivet tidsrum. Det vil her ikke være nødvendigt at indhente fondsmyndighedens samtykke til opløsningen. Denne undtagelse gælder dog kun, hvis der ikke er betingelser, som skal være opfyldt, førend opløsning kan ske efter udløbet af det angivne tidsrum. Hvis der er knyttet betingelser til opløsning af fonden, skal reglerne om indhentelse af fondsmyndighedens samtykke altid efterleves.

Beslutning om at likvidere en erhvervsdrivende fond kan kun træffes, såfremt fonden er solvent. Hvis fonden er insolvent, skal opløsningen ske efter reglerne om konkurs. Forsøg på at registrere en likvidation af en insolvent fond vil dermed blive afvist.

Fondsmyndigheden vil efter indstilling fra fondens bestyrelse udpege en eller flere likvidatorer. Indstilling af likvidator skal ske samtidig med anmeldelse af beslutningen om opløsning af fonden. Likvidator vil typisk være en advokat, som ikke må have været medlem af ledelsen. Likvidator skal derudover være uafhængig af fondens formål og aktiviteter og må f.eks. ikke være modtager af uddelinger. Opløsning af fonden kan påbegyndes, når likvidationen og likvidator er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Likvidator træder i ledelsens sted, hvorfor de almindelige regler for ledelsen af fonde også gælder for likvidator. Du kan læse mere om reglerne for ledelsen af erhvervsdrivende fonde her. Når en likvidator er udpeget, vil fondens hidtidige ledelse ophøre. I perioden fra beslutningen om opløsning af fonden til Erhvervsstyrelsens udpegning af likvidator, må ledelsen udelukkende foretage de dispositioner, der er nødvendige, og som kan gennemføres uden skade for fonden.

I forbindelse med at likvidationen registreres hos Erhvervsstyrelsen, skal der offentliggøres en meddelelse til fondens kreditorer om, at de inden for tre måneder skal anmelde deres krav til likvidator. Kreditorernes krav bortfalder ikke efter udløbet af denne frist, men vil blive dækket af de eventuelt overskydende midler, der endnu ikke er uddelt.

Efter udløbet af tre måneders fristen kan der ske uddeling af fondens resterende midler i overensstemmelse med vedtægterne for fonden. Når alle kreditorer er betalt og fondens midler er uddelt, kan likvidationen afsluttes. Likvidationen kan tidligst afsluttes efter udløbet af tre måneders fristen. Der skal i forbindelse med afslutningen indsendes endeligt likvidationsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Ikke-erhvervsdrivende fonde

Opløsning af en ikke-erhvervsdrivende fond skal ske efter bestemmelsen i fondsloven § 32. Det er et krav, at fondsmyndigheden (Civilstyrelsen) giver tilladelse til, at fonden kan opløses. Fondens bestyrelse kan dermed ikke egenhændigt beslutte at opløse fonden, men må indsende en ansøgning om opløsning til Civilstyrelsen. Dette gælder, uanset om vedtægterne måtte foreskrive, at bestyrelsen selv kan beslutte opløsningen. Ansøgningen skal angive begrundelsen for ønsket om opløsningen.

Ansøgningen om opløsning er typisk begrundet i, at fonden ikke længere kan opfylde sit formål. Ifølge Civilstyrelsens praksis kan styrelsen også tillade opløsning, hvis fonden har eksisteret i mindst 10 år, og fondens samlede midler ikke længere står i rimeligt forhold til formålet. Civilstyrelsen vurderer i almindelighed, at en fonds midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, hvis midlerne er 3-4 mio. kr. eller derunder.

En ansøgning om opløsning skal angive, hvordan bestyrelsen ønsker at uddele fondens midler. Ved opløsning skal fondens midler uddeles i overensstemmelse med opløsningsbestemmelsen i fondens vedtægter. Såfremt vedtægterne ikke har en sådan opløsningsbestemmelse, skal midlerne uddeles i overensstemmelse med fondens formål. I særlige tilfælde kan Civilstyrelsen tillade, at fondens midler uddeles til andet end fondens formål. Tilladelse gives dog kun, hvis uddeling til fondens formål er enten umuligt eller klart uhensigtsmæssigt. Uddelingen skal desuden være så tæt på fondens formål som muligt.

Opløsning og uddeling af fondens midler kan ske på én gang eller over en periode på op til tre år.

Tvangsopløsning

Det er kun erhvervsdrivende fonde, som kan tvangsopløses. Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at en erhvervsdrivende fond skal oversendes til tvangsopløsning, hvis særlige forhold i erhvervsfondsloven ikke overholdes.

Det følger af erhvervsfondslovens § 115, at Erhvervsstyrelsen kan anmode Skifteretten om at opløse fonden i følgende situationer:

  • Fonden har ikke rettidigt indsendt godkendt årsrapport
  • Fonden har ikke den i erhvervsfondsloven eller vedtægterne foreskrevne bestyrelse eller revisor, og Erhvervsstyrelsen har ikke mulighed for at udpege en ny bestyrelse eller revisor
  • Fonden har ikke registreret oplysninger om reelle ejere, eller registreringen er mangelfuld
  • Fonden har ikke opbevaret dokumentation for oplysningerne om fondens reelle ejere, eller dokumentationen er mangelfuld
  • Fonden har ikke det hjemsted, der er foreskrevet i erhvervsfondsloven eller vedtægterne
  • Fondens bestyrelse træffer ikke en påkrævet beslutning om opløsning som følge af enten kapitaltab eller i forlængelse af en gennemført granskning
  • Fondens bestyrelse træffer ikke en beslutning om opløsning, hvor dette ellers er påkrævet efter erhvervsfondsloven eller fondens vedtægter

Erhvervsstyrelsen har dog mulighed for at fastsætte en frist, inden for hvilken den mangel der giver anledning til tvangsopløsning, kan udbedres. Erhvervsstyrelsen har desuden ikke pligt til at træffe beslutning om tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsen kan som alternativ til tvangsopløsning vælge at pålægge fondens bestyrelsesmedlemmer daglige eller ugentlige tvangsbøder. 

Beslutningen om tvangsopløsning offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. Som ved likvidation afsættes fondens hidtidige ledelse. Skifteretten kan udnævne en eller flere likvidatorer og indsætte eller ændre fondens revisor. Likvidator har samme opgaver under en tvangsopløsning som under en likvidation.

Konkurs

Det følger af erhvervsfondsloven § 122, at fondens bestyrelse, Erhvervsstyrelsen eller en eventuel likvidator kan indgive begæring om rekonstruktion eller konkurs på fondens vegne. Når konkursdekretet er afsagt, reguleres opløsningen af fonden af konkursloven.

Når en fond er under rekonstruktion eller konkurs, er muligheden for at træffe beslutninger om fondens forhold begrænsede. Denne begrænsning er begrundet i hensynet til fondens kreditorer.

Når fonden, i medfør af konkursloven, er opløst, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen. Konkursens slutning skal registreres, og fonden vil i denne forbindelse blive slettet fra registret for erhvervsdrivende fonde.

Opløsning ved fusion

En erhvervsdrivende fond kan opløses som led i fusionen med en anden erhvervsdrivende fond. Det er et krav, at den fortsættende fonds formål er beslægtet med den ophørende fonds formål. Ligeledes skal den ophørende fonds formål enten blive væsentligt bedre varetaget ved fusionen, eller den ophørende fonds formål vil uden fusionen ikke længere eller kun vanskeligt kunne opfyldes. Fusionen kræver tilladelse fra fondsmyndigheden.

På lignende vis kan en ikke-erhvervsdrivende fond, hvis midler er klart utilstrækkelige til at opfylde formålet, opløses ved, at fonden sammenlægges med en anden fond. Sammenlægningen kræver tilladelse fra fondsmyndigheden.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til opløsning af en fond, eller ønsker du rådgivning om fondes forhold i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til en af DAHLs specialister i fondsret.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne