Nyheder

Hvem bestemmer over et dødsbo?

Når et dødsbo skal behandles, er der meget at tage stilling til. Der skal træffes mange beslutninger, som kan have større eller mindre økonomisk betydning. Men hvordan træffer man egentlig beslutninger i et dødsbo? Hvem bestemmer, og hvad gør man, hvis arvingerne ikke er enige? Find svaret her.

Hvordan skiftes boet?

Et dødsbo hvor der skal gennemføres et egentligt skifte, kan grundlæggende skiftes efter to forskellige regelsæt. Den ene mulighed er et privat skifte, og den anden mulighed er behandling ved bobestyrer.

Der er flere forskelle på de to skifteformer, men netop måden der træffes beslutninger på, er en helt central forskel.

Det giver derfor mening at beskrive de to skifteformer hver for sig.

Det private skifte

I selve udtrykket ”privat skifte” ligger en understregning af, at arvingerne med denne skifteform grundlæggende selv tager ansvaret på sig for at gennemføre skiftet. Det er imidlertid en misforståelse, at arvingerne selv skal løse alle opgaver. Der er intet til hinder for, at arvingerne i et privat skifte får bistand til at gennemføre skiftet, og det er også helt almindeligt forekommende.

De opgaver der skal løses, og de spørgsmål der rejser sig, når et bo skal skiftes, er de samme i et privat skifte som i andre skifter. Der kan derfor nemt være komplekse problemstillinger, eksempelvis omkring boets skatteforhold i et privat skifte.

Det er en helt grundlæggende betingelse for, at et bo kan udleveres til privat skifte, at alle arvinger er enige om det. Hvis blot en enkelt arving er imod, at boet skal skiftes som et privat skifte, kan det ikke lade sig gøre. Det gælder, uanset hvor mange arvinger der er i boet. Enhver arving har så at sige vetoret.

Kravet om enighed indebærer også, at enhver beslutning i et bo der skiftes som privat skifte, skal træffes af alle arvinger i enighed. Arvingerne kan ikke stemme om det. De kan drøfte et spørgsmål, og de kan udveksle synspunkter, men de skal nå frem til en fælles beslutning, som alle er enige om at effektuere.

Kan de ikke det, kan der ikke træffes en beslutning, og skiftet risikerer at gå i stå.

Man kan også sige, at kravet om enighed er en konsekvens af, at arvinger i det private skifte kun kan disponere over boets aktiver sammen. Den enkelte arving kan ikke disponere alene.

Enigheden om at gennemføre et privat skifte skal bestå under hele skiftet. Enhver arving kan undervejs bede skifteretten om, at boet i stedet skal behandles som et bobestyrerbo.

Behandling ved bobestyrer

Et dødsbo hvor der skal ske et egentligt skifte, som ikke er privat, skal i stedet behandles som bobestyrerbo.

Først og fremmest skal et bo derfor behandles som bobestyrerbo, hvis ikke alle arvinger er enige om et privat skifte.

Et dødsbo skal også behandles som bobestyrerbo, hvis afdøde i sit testamente har bestemt det. Det er meget almindeligt forekommende og kan være begrundet i mange forskellige forhold. Det kan være konfliktforebyggende, og afdøde kan sikre, at arvingerne ikke fravælger rådgivning, hvor afdøde måske ser behov herfor pga. formuens størrelse, særlige aktiver eller andre forhold.

Et bo skal bl.a. også behandles som bobestyrerbo, hvis der er uklarhed – eller måske ligefrem tvist – om arveforholdene, eller hvis alle arvinger er umyndige.

Bobestyrer udpeges af skifteretten og er som udgangspunkt en advokat, der af skifteretten er autoriseret til at behandle dødsboer som bobestyrer. Der er i hver af landets retskredse udpeget et antal advokater hertil. Afdøde kan i sit testamente have bestemt, at en specifik advokat skal udpeges som bobestyrer.

I et bobestyrerbo er det bobestyrer – og denne alene – der disponerer i boet og dermed over boets aktiver. Arvingerne kan hverken sammen eller hver for sig disponere over aktiver i boet.

Det er dermed også bobestyrer, som træffer beslutninger i boet. Hvis der skal træffes beslutning om et væsentligt spørgsmål, skal bobestyreren forelægge det for arvingerne, inden der træffes beslutning. Hvis bobestyrer konstaterer, at arvingerne ikke er enige om, hvilken beslutning der skal træffes, skal bobestyrer indkalde arvingerne til et bomøde. Det er altså obligatorisk at indkalde til det møde.

I bomødet afklares det, om der kan opnås enighed om en beslutning. Hvis det ikke er tilfældet, kan spørgsmålet sættes til afstemning. Ved en sådan afstemning stemmer arvingerne efter deres arvelod. Det betyder altså, at en arving der skal arve en større andel af boet end andre også har en større stemmevægt.

På den måde kan der altså i et bobestyrerbo træffes flertalsbeslutninger, og dermed træffes en beslutning, selvom arvingerne ikke er enige.

Bobestyrer kan tilsidesætte en beslutning truffet af arvingerne, hvis beslutningen er åbenbart uhensigtsmæssig eller strider mod nogens ret. Heri ligger, at bobestyrer f.eks. kan tilsidesætte en beslutning, hvis den er ulovlig, eller hvis den strider mod en arvings ret efter et testamente. Bobestyrer kan desuden tilsidesætte en beslutning, som åbenlyst ikke er i boets interesse, men er båret af uvedkommende hensyn.

Træffer bobestyrer en beslutning om at tilsidesætte en beslutning, som arvingerne har truffet i enighed eller ved afstemning, kan arvingerne klage over bobestyreres beslutning til skifteretten. Skifteretten træffer afgørelse ved kendelse, som i givet fald kan indbringes for landsretten.

Den beskrevne procedure omkring beslutninger i et bobestyrerbo kan lyde besværlig og omstændelig. I virkelighedens verden er det yderst sjældent, at der bliver brug for reglerne. I langt de fleste boer er der fuld enighed mellem arvingerne indbyrdes og i forhold til bobestyrer, om de beslutninger der skal træffes. I nogle tilfælde er selve reglernes eksistens med til at fremme, at der opnås enighed. Men i sjældne tilfælde må reglerne anvendes, og i de tilfælde forsøger man at træffe en beslutning, sådan at boets behandling ikke blokeres og går i stå, fordi arvingerne ikke kan blive enige.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til boskifte, er du velkommen til at kontakte DAHLs Private Client-team. Vi har mange års erfaring på området og tilbyder kompetent og værdiskabende rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne