Nyheder

Erhvervsleje – præcisering af krav til dokumentation for sammenligningsleje

Den 1. januar 2017 trådte en ændring af erhvervslejelovens § 13 i kraft, som vedrører præcisering af kravene til dokumentation for sammenligningslejemål. Forslaget til ændring er begrundet således:

Af erhvervslejelovens § 13 stk. 1.1. pkt. fremgår, at hver part i lejeforholdet i lejeperioden kan forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. Af samme bestemmelses 2. pkt. fremgår det, at der ved markedslejen forstås den leje, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold, blandt andet under hensyn til vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

I forbindelse med fastsættelsen af markedslejen for et erhvervslejemål skal parterne således tage hensyn til disse relevante forhold. Fastsættelsen af markedslejen for et lejemål vil derfor ske ud fra en konkret vurdering, hvor det blandt andet er muligt for parterne at anvende sammenlignelige lejemål, jf. Folketingstidende 1999-00, tillæg A, spalte 966, til at give et billede af niveauet for markedslejen.

Det foreslås, at der i § 13 stk.1. indsættes et nyt punktum, hvorefter der ved anvendelse af sammenlignelige lejemål i vurderingen af markedslejen, skal tages højde for samtlige relevante aftaler og aftalevilkår for de pågældende lejemål. Her tænkes på f.eks. nøglepenge og rabatter, der i praksis har vist sig ikke nødvendigvis at fremgå af lejekontrakten for det sammenlignelige lejemål. I visse tilfælde fremgår disse særlige aftaler og aftalevilkår af såkaldte ”sideletters”, der må forstås som tillæg til den oprindelige lejeaftale. Disse aftaler og særlige vilkår kan have en endog væsentlig betydning for den leje, der betales for det pågældende lejemål og får dermed også betydning for sammenligningen med det lejemål, der er varslet reguleret til markedsleje.

Med den foreslåede bestemmelse sikres det, at der ikke kan drages tvivl om, at alle oplysninger skal fremlægges, og at parterne derfor får sikkerhed for at få det reelle billede af den leje, der betales for de pågældende sammenlignelige lejemål.

Bestemmelsen er på den baggrund vedtaget med følgende ordlyd: ”Ved anvendelse af sammenlignelige lejemål i vurderingen af markedslejen skal der tages højde for samtlige relevante aftaler og aftalevilkår for de pågældende lejemål” - ny § 13 stk. 1.2. pkt. i Erhvervslejeloven.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information