Nyheder

Uklart udbudsmateriale kommer endnu engang ordregiver til skade

De danske regioner må vente med at afslutte udbuddet af tilrådighedsstillelse og drift af helikoptere, idet Klagenævnet for Udbud i en ny delkendelse af 7. april 2021 har udtalt, at klager har udsigt til at få medhold i en klage over prækvalifikationens udfald. Få indblik i sagen samt regionernes atypiske krav til kapitaludvidelse her.

Resume af sagen

Sagen (”Babcock Scandinavian AirAmbulance AB mod Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden” af 7. april 2021) vedrører et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven om tilrådighedsstillelse og drift af lægehelikoptere.

Udbuddet var et genudbud, idet det første udbud blev annulleret, da alene én tilbudsgiver opfyldte de stillede mindstekrav til udvælgelse. Ved genudbuddet blev der indført et nyt mindstekrav til ansøgernes økonomiske og finansielle formåen, herunder et mindstekrav om, at hvis en ansøger støttede sin økonomiske og finansielle formåen på en anden enhed, skulle den anden enhed forpligte sig til at tilføre ansøgeren tilstrækkelig kapital til, at ansøgeren selv ville kunne opfylde kravene til økonomisk og finansiel formåen i hele kontraktperioden. Derudover var der stillet krav om, at der tillige skulle indsendes et ESPD for den støttende virksomhed.

Klager støttede sin økonomiske og finansielle formåen på sit moderselskab og havde i sin prækvalifikationsansøgning vedlagt en erklæring fra moderselskabet om, at moderselskabet var indstillet på at tilføre klageren den tilstrækkelige kapital til at opfylde de stillede krav til økonomisk og finansiel formåen. Imidlertid havde klageren ikke vedlagt et ESPD for moderselskabet. Ordregiveren afviste klagerens ansøgning med henvisning til, at den støttende enhed ikke havde indleveret et ESPD, samt at støttevirksomheden ikke havde påtaget sig en bindende forpligtelse til at tilføre den nødvendige kapital.

Kendelsen fra Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud kom frem til, at kravene i udbudsmaterialet reelt var krav om kapitaludvidelse og ikke krav til en støttende enhed. Herudover var det Klagenævnet for Udbuds opfattelse, at den indleverede støtteerklæring (Letter of Support) havde en sådan klarhed, at erklæringen juridisk forpligtede ansøgers støttende enhed til enten at tilføre ansøger den nødvendige kapital, eller til at yde ansøger ansvarlig lånekapital (hvis ansøger blev tildelt kontrakten). Ansøgeren havde derfor opnået en tilstrækkelig forpligtelse fra moderselskabet som støttevirksomhed til at tilføre ansøgeren den nødvendige kapital, som ordregiver havde krævet.

Klagenævnet for Udbud udtalte desuden, at udbudsmaterialet var uklart vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en støttende enhed skulle indlevere et ESPD. Denne uklarhed i udbudsmaterialet kom ordregiverne til skade, idet Klagenævnet for Udbud kom frem til, at afvisningen af ansøgningen med begrundelsen om manglende ESPD var uberettiget.

På baggrund af ovenstående kom Klagenævnet for Udbud frem til, at klager har udsigt til at få medhold i klagen. Ordregiver må derfor afvente gennemførelsen af udbuddet indtil Klagenævnet for Udbud afgør klagen.

Bemærkninger til kendelsen

Klagenævnet for Udbud kom (igen) frem til, at uklarheder i udbudsmaterialet kommer ordregiver til skade. Kendelsen er således en påmindelse om, at klarhed i udbudsmaterialet (herunder også i udbudsbekendtgørelsen) er et centralt opmærksomhedspunkt for ordregivere. Derudover indeholder kendelsen også et principielt spørgsmål, nemlig om et krav som det stillede - om kapitaltilførsel fra en støttende virksomhed - overhovedet er i overensstemmelse med udbudslovens § 144 om ansøgeres ret til at lade sin økonomiske og finansielle kapacitet basere på en støttende enhed.

I sagen havde klager også nedlagt en påstand, der skulle belyse dette forhold nærmere, men da Klagenævnet for Udbud gav klager medhold i påstand 1, var der i delkendelsen ikke anledning til at tage stilling til spørgsmålet. Frem til at Klagenævnet for Udbud tager stilling til spørgsmålet, bør ordregivere dog nok vælge den mere sikre fremgangsmåde og give ansøgere og tilbudsgivere mulighed for at basere sig på støttende enheders formåen.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte kendelse, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation, tilbudsafgivelse eller andre konkurrence- og udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne