Nyheder

Nyt om 15 %-reglen: Højesteret sætter foden ned (igen)!

I en sag om arveudlæg af fast ejendom i et dødsbo slår Højesteret fast, at hverken oplysningerne om salgspriser på andre ejendomme i nærområdet eller oplysningerne om beregnet afkastprocent er udtryk for såkaldte ”særlige omstændigheder”. Værdiansættelse af ejendommen kan dermed ske ved brug af 15 %-reglen til stor gavn for køber.

15 %-reglen finder vi i værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Kort fortalt går reglen ud på, at man ved en familieoverdragelse i skatte- og afgiftsmæssig henseende kan anvende en værdiansættelse svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering med tillæg eller fradrag af 15 %.

I 2016 fastslog Højesteret i en afgørelse, at et dødsbo har et retskrav på at anvende en sådan værdiansættelse, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Herefter er det så spørgsmålet, hvad der er ”særlige omstændigheder”.

Skattemyndighederne har i en række sager gjort gældende, at der forelå særlige omstændigheder, hvis den almindelige prisudvikling eller betragtninger om afkastet fra en udlejningsejendom, førte til en afvigelse i forhold til den offentlige vurdering.

I en helt ny kendelse afsagt 26. april afviser Højesteret den betragtning.

Den konkrete sag

Et dødsbo anvendte 15 %-reglen ved værdiansættelse af en halvpart af en udlejningsejendom i København, som blev udlagt til arvingen i boet, som var afdødes søster.

Skattestyrelsen begærede sagkyndig vurdering af ejendommen og gjorde til støtte herfor gældende, at statistiske oplysninger om salgspriser på tilsvarende ejendomme i området og beregninger af afkastet ved den af boet anvendte værdiansættelse viste, at ejendommens handelsværdi var (meget) højere end den offentlige vurdering. Det mente Skattestyrelsen var udtryk for ”særlige omstændigheder”.

Boet mente, at begæringen om sagkyndig vurdering skulle afvises. Boet mente nemlig at have retskrav på at anvende 15 %-reglen, og at Skattestyrelsens betragtninger ikke var udtryk for særlige omstændigheder.

Både skifteretten og Landsretten gav Skattestyrelsen medhold, men boet søgte og fik tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, hvor boet altså vandt sagen.

Højesterets anfører i begrundelsen for afgørelsen:

  1. at værdiansættelsescirkulæret bygger på en forudsætning om, at det offentlige er nærmest til at bære risikoen, hvis den offentlige vurdering er for lav, også selv om vurderingerne i en længere periode ikke er blevet ajourført,
  2. at det faktum, at vurderingerne siden 2011/2012 er blevet videreført, ikke i sig selv er en særlig omstændighed. Det har Skattestyrelsen også selv tilkendegivet, og
  3. at det ikke udgør en særlig omstændighed i sig selv, at en udlejningsejendom på grund af den almindelige prisudvikling må antages at være steget i værdi i forhold til den seneste offentlige vurdering.

Højesteret fastslår derfor alt i alt, at hverken oplysningerne om salgspriser på andre ejendomme i området eller oplysningerne om beregnet afkastprocent var udtryk for særlige omstændigheder. Uddybende anfører Højesteret, at Skattestyrelsens argumenter reelt er udtryk for et synspunkt om, at den offentlige ejendomsvurdering er for lav i forhold til den almindelige prisudvikling, noget som det offentlige selv skal bære risikoen for. Og da der ikke i øvrigt var oplyst særlige, konkrete forhold vedrørende ejendommen, som kunne være udtryk for særlige omstændigheder, kunne Skattestyrelsen ikke kræve sagkyndig vurdering.

Dermed kunne boet anvende den ønskede værdi, svarende til den offentlige vurdering med fradrag af 15 %.

Hvad kan vi udlede af afgørelsen?

Med den nye afgørelse holder Højesteret fast i afgørelsen fra 2016 og retskravet for at anvende 15 %-reglen. Skattestyrelsen har dermed lidt skibbrud i sine bestræbelser på at få anerkendt, at den almindelige prisudvikling er ”løbet fra” den offentlige vurdering som en ”særlig omstændighed”.

Havde Skattestyrelsen fået medhold, ville 15 %-reglen nærmest være gjort illusorisk, da enhver afvigelse mellem offentlig vurdering og handelsværdi ville være en særlig omstændighed.

Særlige omstændigheder må knyttes til den konkrete relevante ejendom eller til dispositioner, som boet eller arvingerne har foretaget i det konkrete tilfælde. Som eksempler herpå kan fra retspraksis nævnes, at boet har ladet en ejendom vurdere, at arvingen efter at have erhvervet ejendommen har belånt ejendommen (til en højere belåningsværdi), at der er ofret betydelige omkostninger på ejendommen, eller at arvingen har givet arveafkald til fordel for boet.

Det velkendte forhold, at den offentlige vurdering ikke er i samklang med de reelle handelsværdier, kan derimod ikke begrunde, at 15 %-reglen ikke kan anvendes.

Har du spørgsmål?

Den seneste sag fra Højesteret tydeliggør, at anvendelse af 15 %-reglen kræver indsigt og erfaring. Hos DAHL har vi betydelig erfaring med at rådgive ejere og ejerfamilier om dispositioner, der bevæger sig i krydsfeltet mellem hensynene til virksomheden, familien og fast ejendom. Har du spørgsmål til sagen eller behov for rådgivning i en lignende sag, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister i vores Private Client-team.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne