Nyheder

COVID-19: Kan hjemmekontor medføre fast driftssted i Danmark?

Et hjemmekontor kan efter praksis medføre, at udenlandske virksomheder etablerer fast driftssted i Danmark, og dermed bliver begrænset skattepligtige til Danmark. Men hvilke kriterier skal være opfyldt for, at et hjemmekontor kan statuere fast driftssted i Danmark, og kan hjemmearbejde som følge af COVID-19 statuere fast driftssted? Bliv klogere her.

Begrænset skattepligt til Danmark

Det følger af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, at udenlandske selskaber og foreninger m.v. etablerer begrænset skattepligt til Danmark, såfremt de udøver erhvervsmæssig virksomhed her i landet. Samme regel gælder for fysiske personer, når disse udøver erhvervsvirksomhed gennem et personselskab fra et fast driftssted i Danmark – dette fremgår af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Såfremt de danske skattemyndigheder vurderer, at der er etableret et fast driftssted i Danmark, vil virksomheden være skattepligtig af indkomst oppebåret i Danmark gennem det faste driftssted. Indkomsten opgøres som den indkomst, det faste driftssted i Danmark kunne have oppebåret, hvis det havde været et særskilt og uafhængigt foretagende, der var beskæftiget med samme/lignende vilkår og risici, som påtages af foretagendet gennem det faste driftssted.

Fast driftssted i Danmark

Begrebet ”fast driftssted” skal fortolkes i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst. Artikel 5, stk. 1 definerer et fast driftssted som ”et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves”. Bemærkningerne til artikel 5 fastslår, at følgende betingelser skal være opfyldt, førend der kan være tale om et fast driftssted:

 1. Der skal være et ”forretningssted”, hvilket vil sige indretninger såsom lokaler eller i visse tilfælde maskiner/udstyr
 2. Forretningsstedet skal være ”fast”, hvilket vil sige, forretningsstedet skal være tilknyttet et geografisk sted med en vis grad af varighed
 3. Foretagendet skal helt eller delvist ”udøve sin virksomhed” gennem det faste forretningssted. Det vil sædvanligvis sige, at personer (personale), som er afhængige af foretagendet, udfører foretagendets virksomhed i den stat, hvor det faste driftssted sted er beliggende.

Alle tre betingelser skal være opfyldt, førend et udenlandsk selskabs aktiviteter i Danmark kan statuere fast driftssted her i landet.

Den eneste undtagelse til denne regel er, at der ikke vil blive statueret fast driftssted, såfremt aktiviteten i Danmark udelukkende er af ”forberedende eller hjælpende karakter”. Man vil her se på, om formålet med forretningsstedets aktivitet er identisk med hele virksomhedens overordnede formål.

Hjemmekontor som fast driftssted

Udtrykket ”forretningssted”, som angivet ovenfor, dækker alle lokaler, anlæg eller installationer, der benyttes til at udøve foretagendets virksomhed, også selvom de ikke udelukkende bruges til dette formål. En lokalitet vil blive betragtet som et forretningssted, såfremt lokaliteten anses for at være ”til foretagendets disposition”.

Hvorvidt et hjemmekontor betragtes som en lokalitet, der er til foretagendets disposition, afhænger af de faktiske forhold og omstændigheder. At en del af et foretagendes virksomhed bliver udført på en medarbejders hjemmekontor, vil ikke automatisk medføre, at lokaliteten er til foretagendets disposition.

Efter Skatterådets praksis i en række afgørelser, eksempelvis SKM 2019.547.SR og SKM 2019.448.SR, vil følgende momenter tale for, at et hjemmekontor udgør et fast forretningssted:

 • Medarbejderen har ikke anden fast arbejdsplads til rådighed, hvor arbejdet sædvanligvis udføres
 • Virksomheden er indforstået med, at medarbejderen udfører en del af sit arbejde hjemmefra
 • Medarbejderens arbejde fra hjemmekontoret er ikke tilfældigt og sporadisk, men derimod planlagt, eller arbejdet kan planlægges
 • Arbejdsgiveren har en interesse i, at den aktivitet der udføres hjemmefra, udføres i Danmark

Følgende momenter vil modsat tale for, at et hjemmekontor ikke udgør et fast forretningssted:

 • Aktiviteten der udøves i Danmark, er alene af forberedende eller hjælpende karakter
 • Medarbejderen udfører ikke salgsfremmende arbejde i Danmark eller har egen dansk kundeportefølje
 • Medarbejderens etablering af et hjemmekontor i Danmark er begrundet i personlige og private forhold, eksempelvis bopæl og familie

Der skal således foretages en konkret vurdering af hver enkelt tilfælde.

Styresignal vedrørende COVID-19

Skattestyrelsen har den 3. juli 2020 udsendt et styresignal, SKM2020.298.SKST, som præciserer, hvordan betingelserne for blandt andet fast driftssted skal fortolkes under COVID-19 situationen. Heraf fremgår, at det forhold at en medarbejder under COVID-19 udfører sit arbejde fra et andet land end under normale omstændigheder, ikke medfører, at der etableres et fast driftssted, hvis der ikke inden COVID-19 eksisterede et fast driftssted i Danmark.

Styresignalet medfører, at den sædvanlige praksis som redegjort for ovenfor fraviges, såfremt oprettelsen af et hjemmekontor skyldes forholdene under COVID-19.

Der lægges fra Skattestyrelsens side vægt på:

 • At der er tale om en midlertidig situation foranlediget af krav eller anbefalingerne fra myndighederne, som er uden for virksomhedens kontrol
 • At de ændrede faktiske forhold ikke skyldes arbejdsgiverens forretningsaktivitet og ikke ændrer på, at den normale arbejdsplads stadig er arbejdspladsen hos arbejdsgiveren

Skattestyrelsen foretager således en vurdering af, hvorvidt oprettelsen af et hjemmekontor reelt er en konsekvens af COVID-19. Såfremt dette er tilfældet, vil hjemmekontoret ikke statuere et fast driftssted i Danmark.

Styresignalet afværger dermed det uhensigtsmæssige scenarie, at en række virksomheder, som konsekvens af COVID-19 restriktionerne, etablerer fast driftssted i Danmark. 

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til, hvorvidt du eller din virksomhed er skattepligtig til Danmark, er du velkommen til at kontakte vores eksperter i international skatteret. Vi kan hjælpe dig med en vurdering af, hvorvidt din virksomhed har etableret frist driftssted i Danmark samt yde generel rådgivning om skattepligt her til landet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne