Nyheder

Hvilke særlige regler er der for beskatning i et dødsbo?

Beskatning af dødsboer er undergivet dødsbobeskatningslovens regelsæt. Der er tale om et selvstændigt og specielt regelsæt, som på mange punkter afviger fra de skatteretlige og almindelige regler for indkomstopgørelse og beskatning. Læs med her, når vi gennemgår de væsentligste forskelle på de to regelsæt.

En af forskellene på dødsbobeskatningsloven og de almindelige regler for beskatning er virksomhedsskatteordningen. Virksomhedsskatteordningen er hjemlet i virksomhedsskatteloven og giver fysiske personer, der driver erhvervsvirksomhed, mulighed for at bruge en særlig beskatningsordning. Virksomhedsskatteordningen giver mulighed for, at alle omkostninger, herunder renteudgifter, kan fradrages i højeste marginalskatteniveau, altså typisk topskatteniveau. Endvidere får virksomhedsejeren mulighed for at opspare indtjening til en virksomhedskat, p.t. på 22%. Det er alene, hvis man som virksomhedsejer hæver midlerne ud til f.eks. privatforbrug, at beskatningen kommer op på topskatteniveau, ca. 56%.

Et dødsbo kan ikke bruge virksomhedsskatteordningen. Afgår en skatteyder derfor ved døden, og har skatteyderen brugt virksomhedsskatteordningen, kan dødsboet ikke overtage den og fortsætte med at bruge den. Foreligger der derfor et opsparet overskud, skal det opsparede overskud håndteres.

Den ene mulighed er at lade det opsparede overskud gå til beskatning. Går det opsparede overskud til beskatning, indgår den i indkomstopgørelsen for dødsboet og beskattes med en skat på 50%. En beskatning på 50% er en mindre beskatning end topskatteniveauet på 56%. Der er derfor en besparelse på den udskudte skat ved opsparet overskud, når man lader det opsparede overskud gå til beskatning i dødsboet.

En beskatning i dødsboet er imidlertid likviditetskrævende. Et alternativ til beskatning af dødsboet er derfor, at det opsparede overskud overtages af en efterlevende ægtefælle eller af arvinger. Denne mulighed eksisterer også, sådan at en efterlevende ægtefælle og/eller en legatar/arving overtager den pågældende forpligtelse, der er på det opsparede overskud. Overgangen kan altså ske med skatteretlig succession.

Drev afdøde flere virksomheder, refererer det opsparede overskud sig til de enkelte virksomheder. Man kan ikke her frit bestemme, hvor stor en andel af det opsparede overskud, der eventuelt skal overtages med succession, hvis det alene er en af virksomhederne der arveudlægges. Dødsboskatteloven angiver her, at man skal beregne kapitalafkastgrundlaget for afdødes virksomheder på den ene side og kapitalafkastgrundlaget for den virksomhed, der arveudlægges sammen med en del af det opsparede overskud på den anden side. Det procenttal dette giver, udgør den procentdel af det opsparede overskud, som en efterlevende ægtefælle og/eller legatar/arving kan overtage.

Tidligere har det været sådan, at man ved beregningen af kapitalafkastgrundlaget skulle bortse fra finansielle aktiver. Dette medførte principielt, at man for en skatteyder der havde to virksomheder, en meget stor og en meget lille, kunne overflytte næsten hele det opsparede overskud til den, der overtog den store virksomhed. Beholdt man herefter den lille virksomhed, f.eks. i dødsboet for at sælge dem til en uafhængig tredjemand, kunne man nøjes med en minimal beskatning af det opsparede overskud i dødsboet.

Denne mulighed er under ophævelse ved lovforslag L 133. Det fastsættes her uigenkaldeligt, at den brøk man skal fordele det opsparede overskud i forhold til, beregnes som det fulde kapitalafkastgrundlag, inkl. de finansielle aktiver. Har man derfor en stor virksomhed og en lille virksomhed og en række likvider, og arveudlægger man alene den store virksomhed, skal man altså måle den store virksomheds kapitalafkastgrundlag set i forhold til det samlede kapitalafkastgrundlag, inkl. likvider. Dette får umiddelbart den konsekvens, at andelen af det opsparede overskud, der kan overtages med succession, har tæt sammenhæng med de realværdier, man rent faktisk trækker ud af boet.

Baggrunden for lovtiltaget er, at man fra skatteforvaltningens side fandt, at den pågældende ordning blev misbrugt og gav mulighed for at fjerne eller flytte skatteforpligtelser uafhængigt af de realøkonomiskes værdier bag disse. Den pågældende lovændring skal have har virkning for overtagelser fra 22. december 2020.

Kontakt DAHL

Har du brug for sparring eller spørgsmål til dødsbobeskatning, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs Private Client-team. Vores eksperter har indgående viden og mange års erfaring i at yde rådgivning på området.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne