Nyheder

Undgå konflikter om vinterforanstaltninger i byggeriet

Når der opstår behov for vinterforanstaltninger i et byggeprojekt, giver både iværksættelse og fordeling af omkostninger ofte anledning til konflikter mellem byggeriets parter. Det er derfor vigtigt allerede i udbudsprocessen at forholde sig til dette for at minimere risikoen for uklarheder og konflikter i vinterperioden. Få indblik i begrebet vinterforanstaltninger og forskellen mellem de årstidsbestemte og de vejrligsbestemte foranstaltninger.

Vi går så småt sommeren i møde, men det er også nu, at der indgås aftaler for arbejder, der gennemføres hen over vinteren. Hvordan iværksættelse og betaling for vinterforanstaltninger skal håndteres under byggeprocessen, bør byggeriets parter forholde sig allerede ved udbudsprocessen for at minimere risikoen for uklarheder og konflikter i vinterperioden.

Som hjælp hertil har vi Vinterbekendtgørelsen, som klarlægger reglerne om fortsættelse af bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts (Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011). Bekendtgørelsen indeholder regler om, hvordan vinterforanstaltninger kan afregnes mellem parterne. Vinterbekendtgørelsen regulerer som udgangspunkt ikke aftaleforholdet mellem bygherre og entreprenøren – medmindre det er aftalt.

Hvad er vinterforanstaltninger?

Vinterforanstaltninger kan i det store opdeles i to kategorier:

 1. Årstidsbestemte vinterforanstaltninger (frostsikring, afdækning, etablering af arbejdsbelysning)
  a. Disse foranstaltninger kan i højere grad forudsiges og er dermed ”kendte” på tidspunktet for afgivelse af tilbud.

 2. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger (snerydning, fjernelse af islag og opvarmning)
  a. Disse foranstaltninger er i højere grad vanskelig at forudsige og dermed også at prisfastsætte.

Årstidsbestemte vinterforanstaltninger

Udgangspunktet er, at årstidsbestemte vinterforanstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud, idet disse kan karakteriseres som sædvanlige vinterforanstaltninger, der skal udføres uanset vejret. Disse forhold er således kendt for entreprenøren på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. Dette er dog forudsat, at tidsplanen overholdes, hvilket du kan læse mere om senere i artiklen.

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger

Hvis andet ikke er aftalt, skal vejrligsbestemte vinterforanstaltninger som udgangspunkt honoreres som ekstraarbejder i regning, jf. AB 92 § 14, stk. 4 (AB 18 § 24, stk. 4).

Et eksempel herpå finder vi i en sag afgjort af Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg i 2015. I sagen havde underentreprenøren fremsat et krav over for totalentreprenøren på kr. 221.833 kr. ekskl. moms. Opgørelsen angik ugerne 49 og 51 samt ugerne 2-6. Der var for de pågældende uger vedlagt sedler med angivelse af ekstratid til snerydning, vintermåtter mv. Voldgiftsretten fandt, at underentreprenøren havde medtaget de poster, som der under sædvanligt vinterbyggeri kunne kræves betaling for. Derudover fandt Voldgiftsretten, at underentreprenøren ikke var i ansvarspådragende forsinkelse. På den baggrund var underentreprenøren berettiget til at få godtgjort sine ekstraudgifter som følge af, at der blev tale om et vinterbyggeri.

Betaling for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger

Imidlertid kan bygherren i udbuddet have valgt en afregningsform vedrørende vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Det fremgår af Vinterbekendtgørelsen, at bygherren kan vælge mellem to afregningsformer:  

 1. Afregning efter dokumenteret forbrug
  a. Typisk vil opgørelse ske efter variable ydelser i en såkaldt ”vintertilbudsliste”.

 2. Fast pris
  a. Eventuelt med angivelse af mindstekrav til materialer og metoder for en række udvalgte vinterforanstaltninger.

Forsinkelse af arbejdet og øgede udgifter til vinterforanstaltninger

Arbejdet kan blive væsentlig dyrere end påregnet, hvis et byggeri flyttes til vinterperioden. Skyldes forsinkelsen bygherrens forhold, vil entreprenøren være berettiget til ekstrabetaling for merudgifter forbundet hermed, jf. bl.a. T:BB 2014.431 VBA og T:BB 2006.611 VBA.

Når en forsinkelse af arbejdet forøger behovet for vinterforanstaltninger, er der tale om en ændring af arbejdets art og eller omfang, hvilket som udgangspunkt berettiger entreprenøren til et tillægsvederlag.

Det bemærkes, at entreprenøren ikke er berettiget til tillægsvederlag for forøgede udgifter til vinterforanstaltninger, hvis forsinkelsen skyldes entreprenørens forhold.

Entreprenøren kan dog forlange tillægsvederlag, i det omfang bygherrens tidsplan eller anvisninger om materialer eller konstruktion viser sig at forudsætte andre og dyrere vinterforanstaltninger, end oprindeligt angivet af bygherren.

Selv om der kan kræves betaling for de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, er der dog ikke tale om tag-selv-bord, jf. T:BB 2011.328 VBA. I denne sag blev bygherren frifundet for betaling for ikke bestilte vinterforanstaltninger, idet entreprenøren først havde fremsat sit krav, efter at arbejdet var udført.

Er det nødvendigt med vinterforanstaltninger?

Et afgørende moment i vurderingen af, om vinterforanstaltninger er nødvendige for at gennemføre et fejlfrit byggeri inden for de fastlagte tidsmæssige rammer, er parternes materiale- og konstruktionsvalg. Hvis vinterforanstaltninger skyldes de af bygherren opstillede rammer for byggeriet, vil det som udgangspunkt også påhvile bygherren at foreskrive de nødvendige foranstaltninger i projektet. Et eksempel kan være det tilfælde, hvor bygherren foreskriver anvendelse af materialer, der er særlig følsomme over for fugt og lav temperatur. Dette udgangspunkt skal selvfølgelig sammenholdes med entreprenørens pligt til at gøre indsigelser mod mangler ved bygherrens projekt. Qua den tilbudsgivende entreprenørs sagkundskab bør entreprenøren indse, hvis arbejdets gennemførelse kræver vinterforanstaltninger.

Derudover er visse vinterforanstaltninger så almindelig forekommende, at de er en sædvanlig del af entreprenørens ydelse og derfor allerede af den grund af indeholdt i entreprisesummen (årstidsbestemte vinterforanstaltninger).

På den baggrund af ovenstående påhviler det således entreprenøren at udføre de vinterforanstaltninger, der bliver nødvendige som følge af entreprenørens valg af konstruktion, metode og materialer, inden for den aftalte entreprisesum.

Vi anbefaler, at:

 1. Parterne indgår en nærmere aftale om afregning af vinterforanstaltninger (vejrligs vinterforanstaltninger), eksempelvis gennem vintertilbudsliste. En vintertilbudsliste vil også mindske mængderisikoen
 2. Vinterbyggeriet bliver nærmere detailplanlagt
 3. Der fastsættes nærmere aftale for, hvornår vinterforanstaltninger skal og må iværksættes og af hvem

I nedenstående tabel får du et vejledende overblik over de årstidsbestemte vinterforanstaltninger og de typiske vejrligsforanstaltninger.

Vinterforanstaltninger i totalentreprise

Ved totalentreprise vil vinterforanstaltninger som den altovervejende hovedregel være indeholdt i totalentreprenørens tilbud, idet udgangspunktet er, at det er totalentreprenøren, der skal bære alle omkostninger til vinterforanstaltninger, medmindre andet er aftalt. Pligten påhviler således totalentreprenøren.

Undtagelsesvist bærer bygherren omkostningerne, hvis der skulle opstå merudgifter til vinterforanstaltninger som følge af bygherrens forhold, jf. også det ovenfor nævnte.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, der dagligt rådgiver byggeriets parter om entrepriseretlige problemstillinger, kontraktforhold i byggeriet og løse tvister relateret til bygge- og anlægsprojekter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne