Nyheder

Hvornår kan man opnå henstand i forbindelse med en klage?

Når der klages over en afgørelse fra Skatteforvaltningen, kan man i visse tilfælde opnå henstand med betaling af det beløb, som skal betales i henhold til afgørelsen. Man har dog ikke retskrav på at opnå henstand, og det er ikke alle typer af skatter og afgifter, der kan opnås henstand med. Læs med her, når vi gør dig klogere på mulighederne for at opnå henstand.

Hvis en skatteyder har betalt et skattebeløb, en afgift eller andet beløb i forbindelse med en afgørelse truffet af Skatteforvaltningen, og det efter en klagesagsbehandling viser sig, at beløbet var for højt eller slet ikke skulle betales, får skatteyderen det for meget betalte beløb tilbagebetalt. Afhængigt af størrelsen på skattebeløbet, kan det være til stor ulempe at skulle betale et skattebeløb, som skatteyderen ikke har pligt til at betale. Man kan dog ikke uden videre undlade at betale et skattebeløb, alene fordi man er uenig i skattemyndighederne afgørelse og derfor har påklaget denne afgørelse. Indgivelse af en klage har dermed ikke ”opsættende virkning”, dvs. at skatteyderen må rette sig efter afgørelsen og betale beløbet i henhold til afgørelsen, selvom afgørelsen er påklaget.

Skatteforvaltningslovens § 51 (SFL § 51) giver dog mulighed for, at man kan søge om henstand med betaling af skatter, som skal betales i henhold til en afgørelse, der er påklaget til Skatteankestyrelsen eller indbragt for domstolene.

Spørgsmålet er dog, hvilke typer af skatter, afgifter mv., der kan opnås henstand med, og om skatteyderen har retskrav på at opnå henstand.

Henstand med hvilke typer af skatter?

Reglen om henstand gælder som udgangspunkt for alle typer af skattebeløb - blandt andet også afgifter og moms, men dog ikke told. Reglen gælder derudover ved påklagede afgørelser, som ikke direkte vedrører opgørelsen af en skat, hvis et skattebeløb er afhængig af den påklagede afgørelse.

En speciel type af skatter er ejendomsskatter iht. Ejendomsbeskatningsloven, herunder grundskyld og dækningsafgift. Hvis en skatteyder har klaget over en ejendomsvurdering, har skatteyderen dog ikke mulighed for at søge om henstand med betaling af ejendomsskatter. Det skyldes, at Ejendomsbeskatningslovens § 29, stk. 2, bestemmer, at skatter og afgifter, som hæfter på en ejendom, skal betales ved forfaldstid, selvom en afgørelse om en ejendomsvurdering er påklaget. Selvom der ikke kan opnås henstand med betaling af ejendomsskatter, kan man dog få tilbagebetalt et beløb, hvis det senere viser sig ved klagesagen, at der er betalt for meget i grundskyld og dækningsafgift.

Reglen i Ejendomsbeskatningsloven gælder ikke for ejendomsværdiskat eller betaling af tinglysningsafgift for tinglysning på en ejendom, idet disse ikke hæfter på en ejendom.

Hvis skatteyderen ikke er enig i en afgørelse om tinglysningsafgift, eksempelvis fordi skatteyderen er uenig i den offentlige ejendomsvurdering, som ligger til grund for beregningen af tinglysningsafgiften, kan der anmodes om henstand, jf. Tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 2. Hvis tinglysningsafgiften allerede er betalt, og det ved en senere klagesag viser sig, at afgiften var for høj, kan man kun få afgiften tilbagebetalt, hvis ejendomsvurderingen er påklaget inden tinglysningen.

Retskrav på henstand?

Det er Skattestyrelsen, som tager stilling til anmodninger om henstand. Det skal vurderes fra sag til sag, om der skal gives henstand. Selvom det ikke fremgår direkte af Skatteforvaltningslovens § 51, har Højesteret i sagen SKM2014.198.HR fastslået, at Skattestyrelsen som udgangspunkt skal give henstand, når de modtager en anmodning herom.

Skattestyrelsen kan afvise at give henstand med en skattebetaling, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes, at et tilsagn om henstand vil indebære en nærliggende fare for, at skatten ikke vil blive betalt. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis skatteyderen flytter til udlandet, eller hvis skatteyderen er mistænkt i en straffesag. I sagen SKM2014.198.HR blev skatteyderen eksempelvis nægtet henstand, idet en del af skattekravet vedrørte forhold, som der var begrundet mistanke om, var forbundet med skattesvig af særlig grov karakter. Der kan også efter SFL § 51, stk. 4, gives henstand mod sikkerhedsstillelse, hvis det vurderes, at muligheden for senere at inddrive skattebeløbet hos skatteyderen forringes.

Så snart sagen om skattebeløbet er blevet afgjort af en klageinstans eller af domstolene, kan der ikke længere anmodes om eller opretholdes henstand med betaling af beløbet. Hvis afgørelsen fra klageinstansen indbringes for domstolene, eller hvis en dom ankes til en højere instans, skal der desuden indgives en ny anmodning om henstand, jf. SFL § 51, stk. 3.

Ved klager over afgørelser, som vedrører betaling af skatter, afgifter mv., har klageren således ikke et retskrav på at få henstand med betalingen.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til mulighederne for at opnå henstand på baggrund af en klagesag, eller ønsker du anden hjælp til en klage over en skatteafgørelse, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister i skatteret. De har mange års erfaring med at yde professionel rådgivning om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne