Nyheder

FIT & PROPER: Hvad betyder det, og hvem er omfattet af reglerne?

Det sker – heldigvis sjældent – at en person bliver bedt om at forlade en bestyrelse, fordi Finanstilsynet ikke finder, at den pågældende er ”Fit & Proper”. Men hvad betyder det – og hvem er overhovedet omfattet af reglerne?

De ”særlige krav til egnethed og hæderlighed” – som Fit & Proper-kravet hedder på dansk - gælder kun for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder; altså banker, sparekasser, realkreditinstitutioner, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. I denne sammenhæng betyder ”Fit”, om den pågældende er kvalificeret. Og ”Proper” betyder, om den pågældende er ordentlig nok til at håndtere andres penge.

Bestemmelsen finder vi i § 64 i Lov om finansiel virksomhed. Det følger af bemærkningerne til bestemmelsen, at kravene til ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed er begrundet i hensynet til den samfundsmæssige interesse i at opbygge og bevare en stabil og veldrevet finansiel sektor.

I 2010 blev § 64 omformuleret i finanskrisens efterdønninger. Med den nye formulering blev det gjort klart og tydeligt, at kravene til egnethed og hæderlighed både skal være opfyldt ved indtræden i ledelsen i den finansielle virksomhed og fortsat skal være opfyldt under udøvelsen af hvervet. Det blev også fremhævet, at hensynet til opretholdelsen af tilliden til den finansielle sektor skal indgå i vurderingen af, om et ledelsesmedlems adfærd giver grund til at antage, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv. Ændringen af § 64 skete som led i en generel styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed og førte til en skærpelse af kravene til ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, ligesom Finanstilsynets muligheder for at gribe ind overfor ledelsesmedlemmer blev styrket.

Ifølge § 64, stk. 3, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed må et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil kunne varetage hvervet på en forsvarlig måde.

Efter lovændringen i 2010 foretager Finanstilsynet en vurdering af, om ledelsen fortsat lever op til kravene om egnethed og hæderlighed, hvis Finanstilsynet konstaterer, at et ledelsesmedlem har udvist uforsvarlig adfærd.

Det følger af forarbejderne, at tillidshensynet er begrundet i, at svigt fra ledelsens side i en virksomhed indenfor den finansielle sektor har en afsmittende effekt på den samlede finansielle sektors omdømme og derfor også på samfundets tillid til sektoren.

Påbud om afsættelse

Finanstilsynet kan i henhold til § 351, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, påbyde et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed at nedlægge sit hverv i den finansielle virksomhed indenfor en frist, som er fastsat af Finanstilsynet, hvis den pågældende efter § 64, stk. 3, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, har udvist en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil kunne varetage hvervet på forsvarlig måde.

Det betyder, at Finanstilsynet kan gribe ind overfor et bestyrelsesmedlem, hvis den pågældende har udvist eller udviser en adfærd, som giver grund til at antage, at den pågældende ikke vil kunne varetage stillingen på en forsvarlig måde. Efter bemærkningerne til bestemmelsen bliver den bl.a. anvendt i situationer, hvor et åbenbart ledelsesmæssigt svigt, manglende overholdelse af påbud fra en offentlig myndighed eller grovere misbrugssituationer har været årsag til problemer i de virksomheder, som den pågældende tidligere har deltaget i ledelsen af som bestyrelsesmedlem eller direktør.

Finanstilsynet skal fastsætte varigheden af påbuddet i henhold til § 351, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

Praksis (U 2020.1036 H): Konkret eksempel hvor Fit & Proper-vurdering har været i spil

For direktionsmedlemmer gennemføres Fit & Proper-vurderingen ofte før den pågældendes indtræden i direktionen. Der er derfor ingen offentliggjort praksis om spørgsmålet.

For bestyrelsesmedlemmer er der derimod offentliggjorte afgørelser. Senest U 2020.1036 der handler om et bestyrelsesmedlem i to investeringsfonde, der af Finanstilsynet blev påbudt at udtræde af de to bestyrelser – og i øvrigt blive væk fra tilsvarende bestyrelsesposter de næste 5 år!

Det interessante ved denne afgørelse var, at de handlinger, den pågældende havde gjort sig skyldig i, ikke havde fundet sted i en finansiel virksomhed – det vil sige i en virksomhed, hvor Fit & Proper-reglerne ikke gælder.

Alligevel fandt Finanstilsynet – og senere Højesteret – at der kan lægges vægt på adfærd udvist som ledelsesmedlem i en anden ikke-finansiel virksomhed, og at det således ikke kun er adfærd i de to selskaber, han blev pålagt at udtræde af, som efter bestemmelserne kan danne grundlag for et påbud om nedlæggelse af bestyrelseshvervet i disse selskaber.

I afgørelsen tilføjes: ”Efter en samlet vurdering af den udviste adfærds karakter og den risiko for uforsvarlig adfærd, som der følger heraf, sammenholdt med hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor, finder landsretten - uanset pålæggets indgribende betydning for A’s erhvervsudøvelse - ikke grundlag for at anse Finanstilsynets påbud om A’s nedlæggelse af sine bestyrelseshverv i … og … i en periode på fem år for at være uforholdsmæssigt.”

Det vil sige, at det er en sag om mulig tilsidesættelse af et påbud – og den borger, der har fået et påbud, har bevisbyrden for, at dette påbud bør tilsidesættes. Domstolene udviser generelt en betydelig tilbageholdenhed i prøvelsen af offentlige myndigheders forvaltningsretlige skøn, hvilket også gør sig gældende i forhold til Finanstilsynets Fit & Proper-vurderinger. Prøvelsen i den konkrete sag var således begrænset til en vurdering af, hvorvidt der var indgået ulovlige eller usaglige hensyn i skønnet.

Og når det er tilliden til hele landets finansielle sektor, der står på spil, er det ikke en bevisbyrde der er nem at løfte.

Hvad havde bestyrelsesmedlemmet så gjort, der medførte, at han ikke var Fit & Proper?

A havde været bestyrelsesformand i et forsikringsagentur, der tegnede ejerskifteforsikringer for det Lichtensteinbaserede selskab V AG. Dette selskab havde problemer med at leve op til Solvens II-kravene, men V AG meddelte den 27.5.2016, at man trods det forventede at kunne leve op til kravene i løbet af 2016 – og at deres agenturer kunne vedblive med at tegne nye forsikringer i hvert fald frem til 1. oktober. Og det danske agentur fortsatte derfor med at tegne ejerskifteforsikringer – men samtidigt orienterede man Finanstilsynet om udviklingen. Den 25.8.2016 meddelte de Liechtensteinske myndigheder, at der ikke længere måtte tegnes nye forsikringer. Det danske agentur bad om en forklaring på, hvordan det kunne hænge sammen med den tidligere meddelelse om, at der måtte tegnes i hvert fald frem til 1. oktober.

Den 14. september 2016 meddelte de Liechtensteinske myndigheder, at enhver nytegning straks skulle ophøre, hvilket blev fulgt op af et påbud fra Finanstilsynet – hvorefter det danske agentur lukkede for nytegninger. A’s brøde – sådan som Finanstilsynet opfattede det – bestod i, at han som bestyrelsesformand havde accepteret, at man fortsatte driften og tegnede ejerskifteforsikringer med danske forbrugere i perioden 25. august til 12. september 2016. Denne brøde er ikke strafbar, og i et selskab, der ikke er ”finansielt”, vil en sædvanlig ansvarsvurdering sandsynligvis føre til, at der heller ikke var noget ledelsesansvar (der ses ikke at være ført en erstatningssag om spørgsmålet).

Men konsekvensen af denne dom er, at Fit & Proper-vurderingen af et ledelsesmedlem både omfatter adfærd udvist i finansielle virksomheder og i virksomheder, hvis ledelse ikke er underlagt krav om egnethed og hæderlighed eller er under tilsyn i øvrigt, og hvor rammerne for det forretningsmæssige skøn er videre.

Finanstilsynet kan altså vurdere, at en adfærd, der er udvist i en ikke-finansiel virksomhed, skal tillægges betydning ved en vurdering af egnethed og hæderlighed, også selvom adfærden ikke nødvendigvis er i strid med reglerne for ledelsen af den ikke-finansielle virksomhed. Som eksempel herpå kan nævnes, at en person kan være uegnet til at være bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed, hvis personen har været involveret i en række konkurser i andre selskaber, selvom vedkommendes adfærd i disse selskaber hverken har været ansvarspådragende eller strafbar!

Med andre ord – har Finanstilsynet besluttet, at man ikke er Fit & Proper de næste 5 år, så er man ikke Fit & Proper de næste 5 år.

Har du brug for rådgivning?

Med baggrund i mange års erfaring med bestyrelsesarbejdet rådgiver vi løbende bestyrelser om de afgørende beslutninger og det bestyrelsesansvar, der følger med opgaven. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Læs også om bestyrelses- og ledelsesansvar i den finansielle virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne