Nyheder

DAC6: Skal en grænseoverskridende samhandel i en koncern indberettes?

DAC6 fastsætter reglerne for en ny indberetningspligt til myndigheder i EU-medlemsstater. Indberetningen skal i Danmark ske til Skatteforvaltningen og gælder for mellemmænd og relevante skatteydere, der er involverede i grænseoverskridende ordninger. Læs med her og bliv klogere på, om en grænseoverskridende samhandel i en koncern skal indberettes efter DAC6.

Hvad er indberetningspligtigt efter DAC6?

For at identificere, hvorvidt der skal ske indberetning, skal det først fastlægges, om en grænseoverskridende ordning er indberetningspligtig.

Der er tre betingelser, som alle skal være opfyldt, for at en indberetningspligt bliver aktuel:

 • Der skal være tale om en ordning
 • Ordningen skal være grænseoverskridende
 • Den grænseoverskridende ordning skal opfylde mindst ét af 26 kendetegn

I relation til DAC6 vil en grænseoverskridende samhandel i en koncern forudsætte, at den pågældende samhandel er grænseoverskridende, f.eks. fordi det sker mellem to selskaber, der er skattemæssigt hjemmehørende i to forskellige lande, og at der i øvrigt er en koncernforbindelse.

Koncernforbindelse

I DAC6 er begrebet for koncernforbindelse defineret som forbundne foretagender. Definitionen har betydning for nogle af kendetegnene, men den matcher ikke de eksisterende definitioner for forskellige forbindelser i skattelovgivningen.

Ved forbundet foretagende forstås en person, der er knyttet til en anden person på mindst én af følgende måder:

 1. En person medvirker ved forvaltningen af en anden persons sager i kraft af sin mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på den anden person.
 2. En person har en del af kontrollen over en anden person, da førstnævnte besidder en aktiebeholdning, der giver vedkommende mere end 25% af stemmerettighederne.
 3. En person deltager i en anden persons kapital i kraft af en ejendomsret, som direkte eller indirekte overstiger 25% af kapitalen.
 4. En person er berettiget til mindst 25% af en anden persons fortjenester.

Der er således tale om en meget bred definition på, hvordan tilknytningen er efter DAC6. Nedenstående gennemgang forudsætter derfor, at der er tale om samhandel mellem forbundne foretagender.

Hvornår kan samhandel mellem forbundne foretagender blive indberetningspligtig?

Forudsat de to første betingelser om at der 1) skal være tale om en ordning og 2) ordningen skal være grænseoverskridende, så er det 3) opfyldelse af kendetegnene i DAC6, der er afgørende for, om ordningen bliver indberetningspligtig. Nedenfor gennemgås de typiske eksempler på samhandel, hvor netop kravet om at der skal være tale om forbundne foretagender, er relevant:

 • fradragsberettigede grænseoverskridende transaktioner mellem forbundne foretagender under kendetegn C1
 • overførsel af aktiver, hvor der i de involverede jurisdiktioner er væsentlig fordel på det beløb, der skattemæssigt behandles som modydelse under kendetegn C4
 • overførsel af immaterielle aktiver mellem forbundne foretagender under kendetegn E2
 • koncerninterne grænseoverskridende overførsler af funktion og risici og/eller aktiver m.v. under kendetegn E3

Udvalgte kendetegn ad 1) fradragsberettigede betalinger

Fradragsberettigede grænseoverskridende transaktioner mellem forbundne foretagender er behandlet som kendetegn C1 i DAC6.

Kendetegnet C1 vedrører de ordninger, hvor der foretages fradragsberettigede betalinger mellem to eller flere forbundne foretagender, og hvor modtageren enten er uden skattemæssigt hjemsted, bor i et nulskatteland, bor i et ikke-samarbejdsvilligt tredjeland, er skattefri af betalingen, eller hvor betalingen er genstand for en præferentiel skatteordning hos modtageren.

Der vil kunne indtræde en indberetningspligt, såfremt der er tale om en fradragsberettiget grænseoverskridende betaling, og såfremt det primære formål er at opnå en skattefordel.

Ovenstående forudsætter, at der sker en betaling mellem de pågældende forbundene foretagender f.eks. ved salg af ydelse eller en vare. Det kunne f.eks. være en royaltybetaling eller betaling af renter, hvor det udenlandske selskab ikke beskattes af renteindtægterne eller royaltybetalingerne, da disse er skattefri i landet, men det danske selskab har fradrag for udgiften. Forudsat at det danske selskab kan fradrage udgiften, at selskaberne er forbundne foretagender, og at det primære formål er at opnå en skattefordel, da vil ordningen - såfremt den er grænseoverskridende - være indberetningspligt efter DAC6.

Udvalgte kendetegn ad 2) overførsel af aktiver

Overførsel af aktiver, hvor der er væsentlig forskel på det beløb, der skattemæssigt behandles som en modydelse (f.eks. værdien af det overførte aktiv) behandles som kendetegn C4 i DAC6.

Kendetegn C4 vedrører det tilfælde, hvor to eller flere lande værdiansætter et aktiv forskelligt i skattemæssig henseende.

Et eksempel kunne være, når sælger og køber af et aktiv er forbundne foretagender, og sælgers land tillader anvendelsen af bogførte værdier ved overdragelse af et aktiv mellem forbundne foretagender, mens købers land forudsætter anvendelse af markedsværdien.

Sker der en grænseoverskridende overdragelse af et aktiv mellem forbundne foretagender, hvor landene værdiansætter aktiverne forskellige, vil der kunne indtræde en indberetningspligt efter DAC6. Det vil da ikke være et krav, at det primære forhold er at opnå en skattefordel.

Udvalgte kendetegn ad 3) overførsel af immaterielle aktiver

Overførsel af immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte, er behandlet som kendetegn E2 i DAC6.

Kendetegn E2 vedrører de ordninger, hvor der sker grænseoverskridende overførsel af immaterielle aktiver f.eks. varemærker, patenter, copy rights mv. mellem forbundene foretagender.

I tilfælde hvor der f.eks. ikke er pålideligt materiale til sammenligning, vil der kunne indtræde en indberetningspligt efter DAC6 ved en grænseoverskridende overdragelse af det immaterielle aktiv mellem forbundene foretagender.

Det er ikke usædvanligt, at samtlige immaterielle aktiver i en koncern placeres i ét specifikt selskab af administrative hensyn, hvilket ofte vil medføre overdragelse af immaterielle aktiver mellem forbudne foretagender. Kendetegn E2 er derfor et kendetegn, som formentlig vil medføre en del indberetninger til Skatteforvaltningen af f.eks. revisorer og advokater.

Det forhold at der overdrages kapitalandele i selskaber, der ejer immaterielle aktiver, er ikke omfattet af dette kendetegn.

Udvalgte kendetegn ad 4) overførsel af funktioner og risici og/ eller aktiver

Overførsel af funktioner og risici og/eller aktiver, er behandlet som kendetegn E3 i DAC6.

Kendetegn E3 vedrører de ordninger, hvor der sker en grænseoverskridende overførsel af funktioner, risici og/eller aktiver mellem forbundne foretagender, hvor overdragerens forventede årlige indtægter før renter og skat halveres.

Et eksempel på en overførsel af en funktion kan f.eks. være, at en salgsfunktion flyttes til et forbundne foretagende i et andet land, hvorved omsætningen i f.eks. det danske selskab mere end halveres. I så fald vil der skulle ske en indberetning til Skatteforvaltningen efter DAC6. Overførslen af funktioner kan f.eks. identificeres via budgetter eller lignende.

Opsummering

Der findes flere tilfælde, hvor der sker grænseoverskridende samhandel i en koncern, der kan blive indberetningspligtige efter DAC6.

Har du brug for hjælp til, hvor og hvordan der skal ske indberetning efter DAC6, så læs med her

Kontakt DAHLs DAC6-Task Force

I DAHL har vi nedsat en task force af jurister, som er specialiseret i DAC6, bestående af Bent RamskovMalene Britt HansenSiw RyanLasse Minet Pedersen og Josephine Nelly Bech Balle. Alle kan de bistå med løsning af opgaver og besvarelse af spørgsmål om DAC6. Hvis du er interesseret i at vide mere om DAC6, kan du downloade vores Q&A, som besvarer nogle af de mest centrale spørgsmål om DAC6 og indberetningspligten.

Fire af DAHLs specialister står bag bogen ”Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6” (2020). Bogen indeholder en juridisk gennemgang af den EU-retlige regulering af DAC6 samt implementeringen heraf i dansk ret. Som læser får du et udførligt indblik i de betingelser, der skal opfyldes, for at man får en indberetningspligt, hvornår og hvordan man skal indberette, og hvad manglende indberetninger måtte kunne medføre. Klik her for at downloade bogens indledning og 1. kapitel. Bogen er udgivet af Karnov Group (for mere info).

Desuden har DAHLs DAC6-Task Force lavet et webinar om DAC6, som du gratis kan hente her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne