Nyheder

Uklarhed om indkøbet og ukorrekt evalueringsmetode førte til annullation af tildelingsbeslutning

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 14. juli 2021 fastslået, at en tildelingsbeslutning skal annulleres, idet evalueringsmetoden for underkriteriet ”Pris” ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Få indblik i sagen her.

Resumé af sagen

Sagen (klagenævnets sag 21/02013, ”DXC Technology Danmark A/S mod Domstolsstyrelsen”) vedrørte et begrænset udbud efter udbudsloven af en kontrakt om drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af digital tinglysning (e-TL). Ved udløbet af fristen for at afgive tilbud havde Domstolsstyrelsen modtaget to tilbud, hvoraf det ene var fra DXC Technology Danmark A/S (DXC).

Det fremgik af udbudsmaterialet, at tilbudsgiverne skulle afgive tilbud på drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af digital tinglysning (e-TL). Tillige skulle der afgives tilbud på en option, hvor Oracle-software skulle udskiftes med et tilsvarende, billigere alternativ til Oracle. Optionen skulle prissættes med et engangsvederlag samt et tillæg eller reduktion til det tilbudte drifts-, vedligeholdelses- og supportvederlag. 

Evalueringsmodellen var tilrettelagt således, at drifts-, vedligeholdelses- og supportvederlag blev beregnet som en sum af både det ”ordinære” drifts-, vedligeholdelses- og supportvederlag og det ”nye” drifts-, vedligeholdelses- og supportvederlag, hvis optionen blev udnyttet. Det var således ikke alene konsekvensen af den reduktion eller forhøjelse i det ordinære drifts-, vedligeholdelses- og supportvederlag, som optionen måtte give anledning til, der indgik i beregningen.

DXC gjorde bl.a. under sagen gældende, at Domstolsstyrelsen (Ordregiver) havde foretaget en sammenstillingsfejl ved bedømmelsen af underkriteriet pris, idet beregningen vedrørende optionen medførte, at drifts-, vedligeholdelses- og supportvederlaget blev indregnet to gange i den evalueringstekniske pris.

Herudover gjorde DXC gældende, at evalueringsmetoden for underkriteriet ”pris” ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet drifts-, vedligeholdelses- og supportvederlaget blev indregnet to gange uden at afspejle Ordregivers faktiske indkøb.

Ordregiver gjorde derimod gældende, at udbudsmaterialet klart beskrev evalueringsmetoden, og at optionen enten skulle til- eller fravælges, inden leveringen af drift, vedligehold og support påbegyndes. Henset til optionens karakter mente ordregiver, at det var nødvendigt i evalueringsmodellen at tage højde for begge scenarier og således indregne vederlagene for drift, vedligehold og support i den evalueringstekniske kontraktsum for begge scenarier.

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud kom i kendelsen frem til, at det er et grundlæggende udbudsretligt princip, at ordregiver klart beskriver, hvad der ønskes indkøbt, og at tilbuddene skal evalueres i overensstemmelse hermed.

I kendelsen lagde Klagenævnet for Udbud vægt på, at Ordregiver ikke i udbudsmaterialet havde gjort det klart, hvordan Ordregiver ville træffe valget vedrørende optionen. Dette resulterede i en sammenblanding af to tilbud, nemlig et tilbud med Oracle og et tilbud med en anden (billigere) software end Oracle. Det var derfor uklart, hvad der reelt skulle indkøbes.

Evalueringsmodellen afspejlede derfor ikke det forventede indkøb på kontrakten, idet indkøbet i intet tilfælde ville omfatte begge situationer. Dette medførte, at det tilbudte drifts-, vedligeholdelses- og supportvederlag ved den anvendte model fik en evalueringsteknisk vægt, som ikke afspejlede det faktiske indkøb.

På baggrund af ovenstående annullerede Klagenævnet for Udbud Ordregivers tildelingsbeslutning.

Bemærkninger til kendelsen

Kendelsen er udtryk for, at selvom det er op til ordregiver at fastsætte kontraktgenstanden samt kravene hertil, skal det indkøbte være klart beskrevet, og evalueringsmetoden skal afspejle det indkøbte.

Kendelsen er en tydelig påmindelse om, at ordregiver nøje bør overveje sammensætningen af den evalueringstekniske pris, herunder sikre sig at evalueringsmetoden afspejler det faktiske forventede indkøb.

Klagenævnet for Udbud har flere gange tidligere taget stilling til evalueringsmodeller, hvor tilbudslisten ikke afspejler det faktiske indkøb. Dette gør sig bl.a. gældende for Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. april 2015 (”Mediq Danmark A/S mod KomUdbud v/Kolding Kommune”) og Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. februar 2018 (”Dansk Cater A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S”).

Herudover er kendelsen en påmindelse om, at hvis udbuddet indeholder sideordnede tilbud, skal det fremgå klart af udbudsmaterialet, hvordan ordregiver træffer et valg mellem de sideordnede tilbud.

Kontakt DAHL

DAHL har repræsenteret DXC Technology Danmark A/S ved sagen for Klagenævnet for Udbud. Har du spørgsmål til den omtalte kendelse eller andre konkurrence- og udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne