Nyheder

Indberetningspligt ved fondsuddelinger

Fonde kan foretage uddelinger til både fysiske og juridiske personer, så længe uddelingerne sker i overensstemmelse med fondens formål. Men hvilke regler er der ellers for uddelinger fra fonde? Læs med her, når vi gør dig klogere på fondes indberetningspligt.

Ved uddelinger fra fonde gælder der særlige regler om indberetning heraf til Skattestyrelsen. Det er bl.a. vigtigt at være opmærksom på, at fondens bestyrelse har pligt til at indberette alle uddelinger til indkomstregistreret. I det følgende gennemgås indberetningspligtens indhold og tidspunkt.

Hvem skal indberette?

Det er fondens bestyrelse, der har pligt til at sikre indberetning af uddelinger til indkomstregisteret. Bestyrelsen kan selv forestå indberetningen eller kan uddelegere opgaven til en anden, fx fondens revisor.

Hvad skal indberettes?

En fondsbestyrelse har pligt til at indberette eventuelle uddelinger til indkomstregisteret hver måned, hvilket følger af skatteindberetningslovens §§ 24-27.

Fondens bestyrelse skal foretage indberetning om størrelsen af de uddelinger, der er foretaget. Størrelsen af uddelingerne skal indberettes særskilt for hver enkelt modtager, ligesom det skal angives for hver enkelt modtager, hvorvidt uddelingen foretages til fyldestgørelse af formål, der er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige eller ej.

Fondsbestyrelsens indberetning skal altså indeholde oplysning om i) modtageren, ii) beløbets størrelse og iii) hvorvidt formålet er almennyttigt/almenvelgørende eller ej.

Hvorfor skal uddelingsformålet indberettes?

Årsagen til, at fondsbestyrelsen skal indberette, om uddelingsformålet er almennyttigt/almenvelgørende eller ej, er, at det ved lov 473/2017 blev vedtaget, at fonde ikke har fradrag for uddelinger, der ikke er almenvelgørende eller almennyttige. Ved at pålægge fondsbestyrelsen pligt til at indberette formålet med uddelingerne, kan der føres en vis kontrol med, at der ikke gives fradrag for uddelinger til formål, der ikke er almennyttige/almenvelgørende. Læs mere om fradrag for uddelinger her.

For sådanne ikke-almennyttige eller ikke-almenvelgørende uddelinger blev det samtidig vedtaget, at modtageren alene skal medregne 80 pct. af uddelingen, jf. ligningsloven § 7V, stk. 2, der fastslår:

Modtagere af uddelinger fra fonde og foreninger m.v. omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, skal alene medregne 80 pct. af uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når uddelingen sker til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.

Undtagelser til indberetningspligten

Der er enkelte undtagelser til indberetningspligten. Der er således ikke indberetningspligt, såfremt én af følgende forhold gør sig gældende:

  • Uddelingen sker til fysiske personer, der ikke er skattepligtige af uddelingen efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2
  • Uddelingen sker til fysiske personer, som efter ligningslovens § 7, nr. 6 og 22 ikke skal medregne uddelingen ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst
  • Uddelingen sker til juridiske personer, som ikke skal medregne uddelingen ved opgørelsen af dennes skattepligtige indkomst

Hvornår skal indberetningen ske?

Retserhvervelsestidspunktet

Indberetningen skal ske månedligt. Det vil sige, at fondsbestyrelsen hver måned skal foretage indberetning til indkomstregisteret af uddelingerne foretaget i en kalendermåned.

I relation til indberetningspligten skal uddelingen anses for foretaget på det tidspunkt, hvor modtageren har erhvervet endelig ret til uddelingen, hvilket er helt i overensstemmelse med det generelle skatteretlige retserhvervelsesprincip. Modtageren erhverver - som udgangspunkt - endelig ret til uddelingen, når modtageren modtager meddelelse fra fonden med tilsagn om uddelingen, og derfor indtræder indberetningspligten - som udgangspunkt - ved afgivelsen af tilsagnet om uddeling.

Det sker dog, at tilsagn om en uddeling er betinget af konkrete forhold som eksempelvis, at modtageren foreviser kvitteringer for afholdte udgifter, opnår yderligere tilsagn fra andre fonde eller lignende. I sådanne tilfælde skal det afgøres, hvorvidt modtageren har erhvervet endelig ret til uddelingen på tidspunktet for modtagelsen af meddelelse med tilsagn om uddeling, eller om retserhvervelsen først sker, når den opstillede betingelse er opfyldt henholdsvis på udbetalingstidspunktet. Afgørelsen sker ved en konkret vurdering af den enkelte betingelse, herunder om betingelsen kan betegnes som værende resolutive eller suspensive. 

Ved resolutive betingelser er der tale om betingelser, der nærmest har karakter af en formssag, og hvor der i realiteten ikke er tvivl om, at betingelsen vil blive opfyldt. Det kan eksempelvis være tilfælde, hvor modtageren skal fremlægge en kvittering for afholdte udgifter. Fonden kan ikke påvirke en sådan betingelses opfyldelse, hvorimod modtageren forholdsvis enkelt kan sikre sig, at uddelingen udbetales ved blot at afholde de udgifter, der er søgt støtte til. Resolutive betingelser udskyder ikke retserhvervelsen.

Suspensive betingelser har en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført eller ej. Suspensive betingelser udskyder retserhvervelsen og medfører derfor, at beskatningen først indtræder, når betingelsen er opfyldt og dermed, at fondsbestyrelsens indberetningspligt udskydes tilsvarende. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor der er stillet betingelse om, at modtageren samlet opnår tilsagn til en vis procentdel af et forelagt budget eller lignende, hvor andre tilskudsydere skal involveres, og hvor det ikke er givet på forhånd, at betingelsen vil blive opfyldt.

Udbetaling i rater

Sker uddelingen i rater, og har fondsbestyrelsen besluttet, at uddelingerne først skal fradrages på tidspunkterne for raternes forfald, skal uddelingsraterne ligeledes først indberettes for de kalendermåneder, hvor hver enkelt rate forfalder til udbetaling.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til indberetningspligten, eller ønsker du rådgivning om fondes forhold i øvrigt, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister i fondsret.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne