Nyheder

Transferaftaler: Kontrakterne bliver fortsat mere komplekse

Sommerens transfervindue nærmer sig sin afslutning, og der er gang i markedet for køb og salg af fodboldspillere.

Generelt er aftalekomplekset i en transfer blevet stadig mere komplekst, og der er mange aktører involveret, typisk fodboldagenter, spillere, repræsentanter fra klubberne og advokater. Mange handler sker ofte lige inden transfervinduet lukker, og der skal ofte findes hurtige kompromiser, for at handlen kan gennemføres og indrapportering i TMS kan ske rettidigt. Kompleksiteten består i de mange aftaler mellem klubberne, agenterne og spilleren, der skal falde på plads samtidig og de mange særlige klausuler, der skal opnås enighed om hurtigt. En spillertransfer består af meget andet end den overgangssum, som der gisnes om i pressen. Som klub er det vigtigt for en succesfuld spillertransfer at være velforberedt i forhold til det juridiske set up, der er forbundet med en transfer af en spiller.

Nedenfor er derfor en kort gennemgang af de mest nødvendige og sædvanlige reguleringstemaer i en transferaftale, som klubberne bør overveje i forbindelse forhandling af en transferaftale, uanset om der er tale om en sælgende eller købende klub.

A) Overførsel af spillerlicensen til den ny klub

Spillere er kun spilleberettiget for en klub, hvis spilleren er registeret hos turneringsarrangøren/forbundet for denne klub, og spilleren kan kun være registreret for én klub. Denne registrering kaldes også for spillerens licens. Når en spiller ophører med at spille for en klub, for i stedet at spille for en anden klub, må spillerens licens overføres til den ny klub.

B) Betingelser for gennemførelse af transferen eller for betaling af transfersummen

Typiske betingelser for transferen og/eller betaling af transfersummen er: a) tilfredsstillende lægetjek, b) opnåelse af arbejdstilladelse (spillerkontrakten må ikke gøres betinget af dette) og c) indgåelse af spillerkontrakt mellem ny klub og spiller. Den købende klub vil typisk også forlange andre betingelser som f.eks. at der opnås registrering af spilleren hos det relevante fodboldforbund, og at spilleren bliver spilleberettiget.

C) Angivelse af deadline for opfyldelse af betingelser og gennemførelse af transferen

Normalt vil den købende klub have interesse i at angive et tidspunkt, hvor betingelserne skal være opfyldt. Parterne skal her være omhyggelige med at få beskrevet, hvad der skal ske, hvis ikke betingelserne opfyldes rettidigt. Den købende klub skal registrere spilleren inden for de gældende frister hos den købende klubs forbund, og hvis tidsfristerne overskrides, risikerer den købende klub at have en spiller, som den ikke kan bruge.

D) Transferbeløb

Det består typisk af et fast beløb samt et præstationsafhængigt beløb (contingent amounts eller add-on compensation).

Præstationsafhængige betalinger kan være knyttet til milestones som f.eks.:

  • Den købende klub rykker op eller vinder ligaen. Det skal i den sammenhæng reguleres, hvilken betydning det har, om spilleren har deltaget i kampe, eller om beløbet skal betales uafhængigt af, om han spiller
  • Debut i startopstillingen hos den købende klub
  • Opnåelse af at bestemt antal kampe for klubben eller spilleren scorer et aftalt antal mål for klubben
  • Landsholdsudtagelse

Der kan aftales et max beløb for disse milestones baseret betalinger.

E) Betalingsprofil

Transfersummen betales typisk i afdrag, f.eks. 50% ved gennemførelsen af transferen, 25% efter år et og de sidste 25% efter år to. Afdrag skal betales, selvom spilleren måtte have skiftet klub, når afdragene forfalder. Afdragsprofilen kan eventuelt struktureres af hensyn til reglerne om financial fair play, hvis dette er nødvendigt.

Den sælgende klub kan (med rette) i forhold til købende klubber i bestemte lande være bekymret for, om de overhovedet modtager transferbeløbet. Her bør transferaftalen klart angive, at den sælgende klub ikke påbegynder arbejdet med en ophørsaftale med spilleren eller processen med TMS for udstedelse af ITC (internationalt spillercertifikat), før transferbeløbet eller dele heraf er modtaget af den købende klub.

F) Videresalgsklausuler

Der skal også tages stilling til, om der skal gælde en videresalgsklausul eller en såkaldt ”Sell on clause”, dvs. en bestemmelse om, at den sælgende klub skal have en andel af den transfersum, som den købende klub opnår ved et eventuelt videresalg af spilleren. Videresalgsklausuler er meget sædvanlige i transfers af unge spillere, der overdrages for et lavt eller slet intet transferbeløb.

Der er flere måde at udforme videresalgsklausuler på. Bl.a. skal der tages stilling til, om den skal være en ren procentdel af det fremtidige transferbeløb, eller om den skal være baseret på en procentdel af den sælgende klubs provenu på spilleren, og hvor udgifter til f.eks. agent kan indgå i provenuberegningen. Djævlen ligger her i detaljen, og der er således stor forskel på betydningen af ”any transfer fee recieved” og ”net transfer fee received”.

Når videresalgsklausuler formuleres, skal der også tages klar stilling til, om videresalgsvederlaget kun skal betales af den købende klub for det beløb, som denne modtager fra den næste transfer af spilleren, eller om der skal betales af alle fremtidige transfers. F.eks. hvis klub A sælger en spiller til klub B, hvor der gælder en videresalgsklausul, og hvor klub B senere sælger spilleren videre til kub C på en aftale med en videresalgsklausul osv., osv.

Der skal også tages stilling til, om der skal betales videresalgsvederlag, hvis den købende klub udlejer spilleren og modtager et lejebeløb. I mangel af anden klar aftale er der CAS praksis for, at der skal betales videresalgsvederlag i den situation.

Betalingstidspunktet bør også fremgå. Fx at det betales i takt med at den købende klub modtager transferbetalingen for sine købere. I den sammenhæng bør den sælgende klub også sikre sig, at den modtager den nødvendige information fra den købende klub, så videresalgsvederlaget kan opgøres. Endelig bør der i videresalgsklausulen tage stilling til, hvad der skal gælde hvis spilleren senere videreoverdrages som led i en byttehandel (player exchange).

G) Tilbagekøbsklausuler (”Buy Back Clauses”)

Tilbagekøbsklausuler i transferaftaler giver den sælgende klub mulighed for at tilbagekøbe spilleren til et fastsat beløb på et senere tidspunkt. Fordele ved tilbagekøbsklausuler er,

  1. at en spiller, der ikke får meget spilletid hos sin nuværende klub, kan sælges til en anden klub med henblik på at opnå spilletid. Den sælgende klub får mulighed for at lade den anden klub udvikle ham og på et senere tidspunkt købe ham tilbage.
  2. at den købende klub får mulighed for at få en spiller, som den ellers ikke ville have råd til, ved at give den sælgende klub mulighed for at købe spilleren tilbage til et beløb, der typisk vil være betydeligt højere end det oprindelige transferbeløb.

Det skal aftales, hvad der udløser tilbagekøbsklausulen (”triggers”). Typisk vil det være en option for den sælgende klub, som kan udnyttes i et afgrænset vindue. Alternativt at et bestemt beløb betales, som kan variere over tid afhængigt af, hvornår klausulen udnyttes, eller om bestemte milestones opfyldes af spilleren. Normalt har optionshaveren et krav på at transferen gennemføres, når betingelserne er opfyldt, modsat situationen hvor der alene er aftalt en forkøbsret.

Betaling for at komme ud af tilbagekøbsklausulen. Det kan aftales, at den købende klub kan komme ud af tilbagekøbsklausulen ved betaling af et bestemt beløb. F.eks. hvis FCK sælger en spiller til Lyngby med en tilbagekøbsklausul på to gange transfersummen på f.eks. 30 mio. kr. Dvs. FCK kan købe spilleren tilbage for 60 mio. kr. Lyngby ønsker at have mulighed for at komme ud af tilbagekøbsklausulen og det aftales, at tilbagekøbsklausulen bortfalder ved Lyngbys betaling af kr. 15 mio. til FCK. Om det kan lade sig gøre at have en sådan mulighed for at købe sig ud af en tilbagekøbsklausul afhænger helt af forhandlingsstyrken parterne i mellem.

H) Forkøbsret

Her får den sælgende klub mulighed for at blive informeret om, at den købende klub ønsker at sælge spilleren. Har den sælgende klub en forkøbsret til spilleren, er det stadig den købende klub, der afgør om klubben vil sælge spilleren. Dvs. en forkøbsret medfører ikke, at den sælgende klub har krav på, at en transfer gennemføres. Forkøbsret anvendes hyppigt i låneaftaler.

I) Den sælgende klubs garantier

Herunder om at være besiddelse af spillerens registrering og at den købende klub ikke vil acceptere andre tilbud på spilleren. Dette er ofte standardbestemmelser.

J) Training compensation eller solidaritetsbetaling

Parterne skal tage stilling til, hvem der betaler dette i forbindelse med transaktionen. Hvis ikke aftalen klart beskriver, at training compensation er indeholdt i transfersummen, skal den købende klub betale dette i tillæg til transfersummen.

For så vidt andgår solidaritetsbetaling skal denne (5% af transferbeløbet) betales af den købende klub, og denne kan gøre dette inden for transferbeløbet. I praksis tilbageholder den købende klub 5% af transferbeløbet for at opfylde forpligtelsen.

K) Hemmeligholdelse

Det aftales typisk, at parterne ikke må offentliggøre aftalens indhold for offentligheden, herunder aftalens økonomi. Undtaget fra hemmeligholdelse er obligatoriske oplysninger, der skal gives til de relevante fodboldmyndigheder.

L) Lovvalg og værneting

Dette er særligt relevant i internationale transferaftaler, hvor værnetinget ultimativt er CAS. Dette ændrer dog ikke ved, at der ofte aftales et lovvalg hos den købende eller sælgende klub.

 

DAHL yder løbende rådgivning til forskellige aktører inden for sportens verden, heriblandt fodboldklubber, fodboldspillere, e-sportshold/klubber, trænere og agenter. Vi har inden for de seneste år rådgivet i profilerede sager inden for fodbold og esport, både nationalt og internationalt. Desuden yder DAHL rådgivning i sager om køb af og investering i fodbold- og esportsklubber, og deltager i udvalgsarbejde hos idrætsforbund.

Hvis du vil vide mere om transferaftaler eller andre forhold i forbindelse med køb og salg af spillere, er du velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne