Nyheder

DILEMMA: Bestyrelsens rolle under en rekonstruktionsproces

Hvis der opstår økonomiske udfordringer i et selskab, bør advarselslamperne blinke i bestyrelseslokalet. Som bestyrelse har man qua sit bestyrelsesansvar til opgave at analysere og vurdere, hvordan virksomheden bedst sikres. Men hvilke muligheder har I for at sikre virksomhedens fremtid? Rekonstruktion kan være en løsning. Få indblik i rekonstruktionsprocessen og bestyrelsens rolle heri.

Bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab udgør selskabets øverste ledelsesorgan og bærer - i medfør af selskabsloven - et særligt ansvar for selskabets forhold. Manglende opfyldelse af bestyrelsens pligter kan medføre, at bestyrelsens medlemmer bliver erstatningsansvarlig overfor dem, der måtte have lidt et tab som følge heraf.

Bestyrelsesansvaret bliver naturligvis særligt relevant i selskaber, der bliver insolvente eller går i en rekonstruktionsproces, da der i disse situationer typisk vil være udenforstående kreditorer, som ikke kan opnå dækning for deres krav direkte hos selskabet.

Selskabsloven stiller ikke mange krav til, hvem der kan være bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelser sammensættes meget forskelligt. Nogle bestyrelser er såkaldte professionelle bestyrelser, hvor medlemmerne beskæftiger sig erhvervsmæssigt med at udføre bestyrelsesarbejde eller i øvrigt er professionelle rådgivere. Andre bestyrelser er såkaldte ”tantebestyrelser”, hvor medlemmerne er ejerens ægtefælle, børn eller gode ven.

Fælles for ethvert bestyrelsesmedlem – uanset dets evner, indsigt og baggrund for at være indtrådt i bestyrelsen – er, at alle bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt bærer det samme bestyrelsesansvar overfor omverdenen. Ansvar kan ikke undgås med henvisning til, at man ikke helt forstod, hvad der skete, at man ikke havde kendskab til lovregler eller andre juridiske forhold, eller at man gik ud fra, at de andre i bestyrelsen tog sig af problemet.

I selskaber, der bliver økonomisk presset og kan have risiko for at blive insolvent eller skulle igennem en rekonstruktionsproces, er det derfor ganske relevant for samtlige bestyrelsesmedlemmer at udvise ekstra omhu med udførelsen af bestyrelsesarbejdet.

Blinker advarselslamperne?

Signalerne, som kan vise, hvorvidt et selskab er økonomisk udfordret kan antage rigtig mange former alt efter det enkelte selskab og den konkrete situation.

Rigtig ofte er det likviditeten, der aktualiserer et behov for handlinger ud fra en simpel beregning af, at forpligtelser overfor medarbejdere, udlejer, pengeinstitut mv. ikke kan honoreres til næste forfald. Derfor, hvis der er udfordringer, så er likviditetsstyring det afgørende parameter, selvom dette muligvis medfører meget kortsigtede beslutninger. I praksis medfører det behov for opfølgning og kontrol fra bestyrelsens side.

Andre signaler kan eksempelvis være:

 • Utilsigtet væsentlig opbygning af varelager
 • Forøgelse af debitormasse uden en tilsvarende omsætningsfremgang
 • Konkurs hos én af selskabets større kunder
 • Konstaterede strafbare forhold i organisationen

Det er afgørende, at du som bestyrelsesmedlem sikrer dig løbende korrekt og relevant rapportering, som muliggør et fuldstændigt beslutningsgrundlag, herunder muliggør at du kan opfange advarselslamperne.

Igangsæt et grundigt analysearbejde

Når I konstaterer, at advarselslamperne blinker, er det afgørende, at bestyrelsen straks indleder en analyse af, hvorpå udfordringerne beror samt hvorledes disse, om muligt, kan overvindes. På den baggrund kan I beslutte og handle forsvarligt og korrekt.

Relevant materiale for dette analysearbejde kan eksempelvis være:

 • Opdaterede saldobalance og resultatopgørelse
 • Opdateret likviditetsbudget
 • Aftaler om finansiering
 • Ajourført oversigt over nøgleaftaler (kunder, leverandører, medarbejdere, udlejer, leasinggiver og lignende)
 • Under sådanne analysearbejder vil man oftest med fordel kunne inddrage sine nære rådgivere, herunder revisor, advokat og lignende.

Såfremt analysen viser, at selskabet ikke kan overvinde udfordringerne, bør I som ansvarlig bestyrelse undersøge, hvilke former for rekonstruktion, der kan være relevante. Dette kan indebære identifikation og afvikling af eventuelle ”usunde” dele af virksomheden.

I bør i den sammenhæng fokusere på, at rekonstruktionen medvirker til at begrænse tabet for de involverede parter mest muligt og samtidigt giver virksomheden de bedste muligheder for en fortsat drift.

I forhold til et muligt erstatningsansvar er det afgørende, at I foretager ovennævnte analyse på et relevant belyst grundlag, som – om nødvendigt – senere kan dokumentere, hvorfor I handlede eller undlod at handle.

Forskellige former for rekonstruktion

Formålet med en rekonstruktion er at videreføre en virksomhed, der er levedygtig, men midlertidigt ude af stand til at betale sin gæld. Der findes flere forskellige modeller for rekonstruktion, som kan anvendes hver for sig og i kombination med hinanden. Valget af model afhænger af den enkelte virksomhed og den konkrete situation.

Rekonstruktion kan ske såvel indenretligt som udenretligt.

En indenretlig rekonstruktion foregår via skifteretten og er reguleret af konkurslovens regler. En indenretlig rekonstruktion skal indeholde en virksomhedsoverdragelse og/eller en tvangsakkordering af virksomhedens gæld. Reglerne er ikke blevet anvendt i det forventede omfang, bl.a. da reglerne er blevet opfattet som usmidige, tidskrævende og relativt omkostningstunge. Derfor blev der i marts 2021 vedtaget nye regler i konkursloven om rekonstruktion, der indførte flere væsentlige ændringer, som i praksis forventes at kunne udbrede anvendelse af reglerne om rekonstruktion. Dette vedrører bl.a.:

 • Hurtigere mulighed for virksomhedsoverdragelse (”fast track”)
 • Udpegning af tillidsmand bliver en mulighed - ikke længere et krav
 • Skyldner går ikke automatisk konkurs, hvis rekonstruktionen ophører, uden at der er vedtaget en rekonstruktionsplan.

En udenretlig rekonstruktion foregår udenom skifteretten og er ikke reguleret af konkurslovens regler. Dette betyder bl.a., at rekonstruktionen ikke offentliggøres, hvilket kan sikre ro fra omverdenen, mens der arbejdes på en løsning. En udenretlig rekonstruktion beror på en aftale de involverede parter imellem og vil typisk indeholde de samme elementer, som en indenretlig rekonstruktion, men er omvendt ikke bundet hertil. En udenretlig rekonstruktion vil oftest bestå i en akkordordning med kreditorerne, herunder en betalingsudsættelse, en virksomheds-overdragelse eller en kombination heraf. Derudover indebærer en udenretlig rekonstruktion sædvanligvis færre omkostninger end en indenretlig rekonstruktion.

Også konkurs sker via skifteretten og reguleres af konkursloven. En konkurs vil i mange henseender være sidste udvej, såfremt hverken en uden- eller indenretlig rekonstruktion lader sig gennemføre.

Som bestyrelse spiller I en væsentlig rolle i forbindelse med rekonstruktionsprocessen. Undervejs er I i dialog med selskabets rådgivere, typisk advokat og revisor, som analyserer og producerer det materiale, som bestyrelsen skal handle på baggrund af. Det er imidlertid ledelsen, herunder bestyrelsen, som bedst kender den konkrete virksomhed, herunder dens styrker og svagheder. Den rette løsning findes derfor oftest, når der gennemføres en åben og ærlig dialog med rådgiverne. Når den forventelige mest gunstige løsning kan præsenteres, vil det være ofte være bestyrelsen, som bringer denne videre til virksomhedens væsentlige interessenter, f.eks. pengeinstitut, udlejer eller en afgørende samarbejdspartner.

Alt dette er vigtigt, fordi I som bestyrelsesmedlemmer hver især bærer ansvar som bestyrelsesmedlem, så længe I er en del af bestyrelsen. Og ansvar, som pådrages under funktionsperioden, består også efter, at man måtte være udtrådt af bestyrelsen.

Hvordan udtræder man af en bestyrelse?

Et medlem af bestyrelsen kan imidlertid til enhver tid udtræde af bestyrelsen efter reglerne i selskabsloven § 121. Udtrædelsen sker ved meddelelse til selskabets øvrige bestyrelse, og hvis medlemmet ikke er valgt af generalforsamlingen, tillige til den, som har udpeget den pågældende. Ved udtrædelsen skal medlemmet afregistreres som bestyrelsesmedlem i CVR-registeret.

Et udtrådt bestyrelsesmedlem bærer som udgangspunkt ikke ansvar for den øvrige bestyrelses dispositioner eller undladelser, som sker efter udtrædelsen.

Udtræden ses i praksis eksempelvis i de situationer, hvor et selskab bliver økonomisk trængt, og der i bestyrelsen opstår uenighed om, hvilken handling der er nødvendigt at foretage for at afværge tab eller minimere tab hos kreditorerne.

Har du konkrete spørgsmål til problemstillingen, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

DAHL BoardExcellence® - nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er en del af vores DILEMMA-serie, som belyser nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemma løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne