Nyheder

Pligt til at udlevere kundens data

Som udgangspunkt er der udleveringspligt på data, som en kunde har leveret til en IT-leverandør. Men hvad gør man, hvis leverandøren nægter at udlevere dataene? I en nyere kendelse har Vestre Landsret taget stilling til, hvorvidt udlevering kan gennemtvinges. Bliv klogere her.

Når en kunde har leveret eller frembragt data til en IT-leverandør, forbliver kundens data både under og efter en IT-kontrakts ophør. Som udgangspunkt er det reguleret i aftalen mellem kunden og leverandøren, at disse data skal udleveres til kunden på dennes anmodning. Det er en sædvanlig regulering, og er bl.a. reguleret i statens standardkontrakt K04.

Data er i stigende grad grundlaget for kundens forretning, og det er derfor nødvendigt, at data hurtigt kan udleveres og flyttes eksempelvis i forbindelse med en kundes skift af IT-leverandør.

I de fleste tilfælde giver udleveringen ikke anledning til problemer, men hvordan forholder det sig, når leverandør og kunde ikke længere kan blive enige, eller hvis kunden, som følge af organisatoriske ændringer, salg eller andre årsager, der skaber modsatrettede interesser, ikke uden videre kan få udleveret dataene?

Udleveringspligten i en aftale er desværre ikke meget værd, hvis den ikke kan gennemtvinges af en domstol, og derfor opstår spørgsmålet om, hvilke muligheder en kunde har, hvis leverandøren tilbageholder eller nægter at udlevere dataene.

Den danske lovgivning giver en række muligheder for, at en person kan få udleveret deres retmæssige ejendele. En af disse muligheder er gennemtvingelse ved en umiddelbar fogedforretning. Umiddelbare fogedforretninger kan berammes og gennemføres hurtigt i forhold til den tid, der vil være forbundet med gennemførelse af en almindelig retssag.

Kerneområdet for umiddelbare fogedforretninger er traditionelt udsættelsesforretninger, hvor en lejer udsættes fra et lejemål, eller gennemtvingelse af besiddelseskrav over fysisk gods (især køretøjer), hvilket - ud fra ordlyden af retsplejelovens § 528 - er naturligt:

528: Skal den forpligtede (rekvisitus) fraflytte en fast ejendom eller give den berettigede (rekvirenten) en rådighed over denne, eller skal rekvisitus udlevere rørligt gods til rekvirenten, gennemtvinger fogedretten så vidt muligt umiddelbart, at pligten opfyldes.

Det følger derfor af bestemmelsen, at der skal være tale om ”rørligt gods”, hvis dette skal udleveres. Det har hidtil været uvist, om data er omfattet af begrebet rørligt gods, og om dette hurtigere retsmiddel kunne anvendes med den klare fordel, at parternes risiko for tab ville begrænses.

Vestre Landsret har nu i en kendelse af 10. maj 2021 haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet (UfR.2021.3572). Kort drejer sagen sig om, hvordan to advokater A og B skulle forholde sig i forbindelse med opsplitningen af et advokatfirma, hvor advokat A anmodede fogedretten om at blive indsat i besiddelse af eller blive givet adgang til sine data.

Fogedretten i Viborg havde som første instans afvist, at der kunne ske udlevering af de pågældende data. Dette skete med henvisning til, at lovgiver i modsætning til andre bestemmelser i retsplejeloven ikke havde fundet anledning til at ændre indholdet i retsplejelovens § 528, sådan at det udtrykkeligt fremgår, at digitalt lagrede dokumenter ville være omfattet.

Kendelsen blev herefter kæret til Vestre Landsret. Her fastslog Landsretten utvetydigt, at data er omfattet af besiddelseskravet om rørligt gods, og at udlevering derfor kunne gennemtvinges ved en umiddelbar fogedforretning:

Efter retsplejelovens § 596 kan besiddelseskrav som nævnt i § 528 gennemtvinges af fogedretten ved en umiddelbar fogedforretning, såfremt rekvirenten kan godtgøre eller sandsynliggøre sit krav. Besiddelseskrav efter retsplejelovens § 528 vedrører blandt andet udlevering af rørligt gods. Rekvirenten skal inden for de rammer, der fremgår af retsplejelovens § 597, stk. 1, føre bevis for sit krav.

Landsretten finder, at de dokumenter eller data, som advokat A ønsker sig indsat i besiddelse af, er omfattet af besiddelseskravet om rørligt gods i retsplejelovens § 528.

Selve udleveringsforretningen – og dermed gennemtvingelsen af kravet på udlevering af data - er i den efterfølgende kæresag også blevet fastslået af Østre Landsret.

DAHLs bemærkninger til kendelsen

En kontraktklausul om udleveringspligt har en begrænset betydning, hvis kunden ikke kan gennemtvinge udleveringspligten hurtigt.

Da umiddelbare fogedforretninger i praksis er det mest optimale retsmiddel til at gennemtvinge udleveringspligten, har usikkerheden om, hvorvidt data var omfattet af begrebet ”rørligt gods” medført en usikkerhed om rækkevidden og relevansen af udleveringsklausuler i IT-kontrakter. Med Vestre Landsrets afgørelse er denne juridiske usikkerhed nu fjernet.

Der kan stadig være praktiske udfordringer med at få udleveret dataene og alt mulig grund til at tænke sig om, når man regulerer forholdene i sine aftaler og indretter sin forretningsmæssige adfærd. Det er derfor relevant, at der i kontraktgrundlaget er reguleret, hvad der sker, hvis der ikke kan opnås enighed om udlevering af data. Dette gælder uanset, om man er leverandør eller kunde.

DAHL har i sagen repræsenteret rekvirenten (advokat A) ved advokat og partner Michael Rehling og advokat Jimmy Christensen.

Har du spørgsmål til kendelsen, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne