Nyheder

Muligt nyt om tilbagebetaling af gaveafgift og boafgift

Principielle afgørelser fra Højesteret vil muligvis få betydning for krav om tilbagebetaling af boafgift og gaveafgift, som efter afgørelserne er opkrævet på forkert grundlag. Få indblik i mulighederne, herunder hvad du skal være opmærksom på i forhold til genoptagelse og forældelse.

Den 26. april 2021 traf Højesteret en principiel afgørelse om den såkaldte 15-%’s regel og forståelsen af begrebet ”særlige omstændigheder” i forbindelse med dødsboer. Du kan læse mere om afgørelsen her.

I en afgørelse fra 23. juni 2021 har Vestre Landsret fastslået, at 15-%’s reglen skal forstås på samme måde ved gaver som ved dødsboer. Den afgørelse er dog indbragt for Højesteret, hvis afgørelse givetvis ligger et stykke fremme i tiden.

Begge afgørelser  kan muligvis  danne grundlag for krav om tilbagebetaling af boafgift eller gaveafgift, som efter afgørelserne er opkrævet på forkert grundlag. Læs om mulighederne her og om den meddelelse, som Skattestyrelsen har udsendt den 27. august 2021.

Tilbagebetalingskrav vedrørende gaveafgift

Når du giver en afgiftspligtig gave, er du forpligtet til at indsende en gaveafgiftsanmeldelse til Skattestyrelsen. Herfra er det Skattestyrelsens opgave at vurdere, om gavens værdi er korrekt fastsat, og om der dermed er betalt den korrekte gaveafgift.

Opstår der senere spørgsmål om krav på tilbagebetaling af for meget opkrævet gaveafgift, er den afgiftspligtiges krav underlagt de almindelige regler om forældelse i forældelsesloven. Fristreglerne i skatteforvaltningsloven gælder nemlig ikke for gaveafgift.

Den almindelige forældelsesfrist er efter forældelseslovens § 3, stk. 1 på tre år begyndende når man får – eller bør få – kendskab til, at man har et krav.

I Skattestyrelsens meddelelse fra 27. august tilkendegiverstyrelsen en accept af, at forældelsen af krav på tilbagebetaling af gaveafgift suspenderes fra og med den 26. april 2021, altså dagen for Højesterets kendelse.

Styrelsen tilkendegiver også, at anmodninger om genoptagelse og tilbagebetaling af gaveafgift ikke vil blive afvist med den begrundelse, at der endnu ikke er udstedt et styresignal om konsekvenserne af Højesterets kendelse af 26. april 2021. Et sådant styresignal er angiveligt undervejs.

Meddelelsen fra Skattestyrelsen betyder, at tilbagebetalingskrav, der er eller ville være forældet efter den 26. april 2021, stadig kan rejses uden at blive mødt med en forældelsesindsigelse. Af meddelelsen fremgår ikke, hvornår suspensionen ophører. Det vil fremgå af det kommende styresignal.

Tilbagebetalingskrav i dødsboer

Ved udlodning af arv betales der boafgift af arvens værdi. Det er Skattestyrelsen, der har kompetencen til at efterprøve de værdier, afgiften beregnes på grundlag af. Det er derimod Skifteretten, der beregner og opkræver afgiften.

Krav på tilbagebetaling af boafgift kan derfor ikke rejses overfor Skattestyrelsen. Meddelelsen om suspension af forældelse gælder derfor heller ikke krav om tilbagebetaling af boafgift.

Hvis man mener, at der i et dødsbo er blevet opkrævet for meget i boafgift, f.eks. fordi værdien af en fast ejendom er blevet korrigeret af Skattestyrelsen i modstrid med resultatet af Højesterets afgørelse af 26. april 2021, må dødsboets behandling søges genoptaget efter reglerne i Dødsboskiftelovens § 103.

Det fremgår bl.a. af § 103, stk. 1, nr. 4, at et dødsbo kan genoptages, hvis ”boafgiften eller tillægsboafgiften er beregnet forkert og en arving eller legatar anmoder herom”. Der er altså en sammenhæng mellem muligheden for at få et dødsbo genoptaget, og at der er grundlag for tilbagebetaling af boafgift.

Får man tilladelse til at få boet genoptaget, kan det genoptagne bo herefter rejse krav om tilbagebetaling af for meget opkrævet boafgift.

Der kan være grund til at fremhæve, at et dødsbo ikke kan genoptages, alene fordi arvingerne ønsker at korrigere en tidligere anvendt værdiansættelse. Det er Skifterettens afgiftsberegning, der skal være forkert, og det må antages, at det også kan omfatte tilfælde, hvor en værdi er korrigeret af Skattestyrelsen efter en praksis, der efterfølgende underkendes af domstolene.

Vil du vide mere?

Såfremt du vil vide mere om tilbagebetaling af gaveafgift eller boafgift, eller har du en konkret sag, du gerne vil have vurderet, sidder vore specialister klar til at hjælpe.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne