Nyheder

Nye regler om udtagningsmoms får konsekvenser for fast ejendom

Når en ejendom – der var opført med henblik på salg – udlejes, har det momsmæssige konsekvenser. Den 1. juli trådte de nye regler om den såkaldte udtagningsmoms i kraft – men reglerne har især store konsekvenser for fast ejendom. Bliv klogere her.

Det sker hyppigere, at der opføres en bygning med henblik på salg, hvor det efterfølgende går op for sælger, at det ikke er muligt at gennemføre det planlagte salg. Ofte har det den konsekvens, at ejendommen i stedet udlejes. Denne ændring af salgshensigten med ejendommen har momsmæssige konsekvenser. De momsmæssige konsekvenser er blevet større efter reglerne om udtagningsmoms er trådt i kraft for fast ejendom.  

Den 1. juli 2021 trådte de nye regler om den såkaldte udtagningsmoms i kraft. Ændringen har været længe undervejs, eftersom ændringen blev vedtaget i slutningen af 2019.

Baggrunden for lovændringen er at bringe dansk ret i overensstemmelse med EU-retten.

Med lovændringen er opgørelsen af momsgrundlaget ved udtagning af varer og ydelser ændret væsentligt. Ved udtagning af varer efter den 1. juli 2021 skal momsgrundlaget opgøres på baggrund af den faktiske købspris - alternativt købsprisen for en tilsvarende vare. Tidligere blev momsgrundlaget opgjort på baggrund af de faktiske indkøbs- og fremstillingspriser.

Lovændringen har særlig økonomisk betydning for faste ejendomme, som er anset for at være ”nye” bygninger, dvs. opført eller ombygget inden for de første fem regnskabsår efter de var færdigopførte. Betydningen indtræffer, hvis sådanne ejendomme er opført/ombygget med henblik på salg, men salgsbestræbelserne fejler, og ejendommene i stedet udlejes til boligformål.

Denne ændrede hensigt fra salg til udlejning har nogle momsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Reglerne før 1. juli 2021

Førhen var reglerne således, at når hensigten med en ny ejendom overgik fra momspligtigt salg til momsfritaget udlejning, så blev momsreguleringsforpligtelsen udløst.

Momsreguleringsforpligtelsen indebar, at ”momsbelastningen” (i form af tilbagebetalingen af en forholdsmæssig del af det opnåede fradrag) ved overgang til udlejning blev fordelt over 10 år med 10% af det faktiske momsfradrag pr. år, såfremt den pågældende ejendom overgik fra at skulle sælges til 100% udlejning. En stor del af tilbagebetalingen af fradraget – hvis ikke det hele – kunne sædvanligvis klares via driften i ejendommen.

Reglerne efter 1. juli 2021

Med de nye regler skal der afregnes moms af ejendommens markedsværdi på udtagningstidspunktet, når hensigten med ejendommen overgår fra at være momspligtigt salg til momsfritaget udlejning.

Dette vil eksempelvis være tilfældet i de situationer, hvor en nyopført boligejendom, som det trods salgsbestræbelser ikke har været muligt at sælge, i stedet udlejes til boligformål. Her vil ejendommens ejer - efter de nye regler - skulle betale moms med 25% af ejendommens markedsværdi, når ejendommen skifter status fra at være en salgsejendom til en udlejningsejendom.

Der skal afregnes moms af markedsprisen på det tidspunkt, hvor en ejendom eller lejlighed, der var opført med henblik på salg eller momspligtig anvendelse, i stedet ”udtages” og udlejes uden opkrævning af moms. Denne moms skal indbetales til Skattestyrelsen, også selvom virksomheden ikke har fået solgt ejendommen eller lejligheden, og derved har fået midler til at betale momsen med.

Markedsprisen fastsættes under iagttagelse af salgspriser for ejendomme, hvis beliggenhed, størrelse og andre væsentlige kendetegn er sammenlignelige med den omhandlede ejendom.

De nye regler medfører formentligt en langt større likviditetsmæssig belastning, idet den fulde moms skal betales på én gang på det tidspunkt, hvor ejendommen overgår til udlejning. Det er vel at mærke ikke kun den moms, der faktisk er fratrukket i projektet – men moms af ejendommens markedsværdi.

Dermed udløses der moms af en eventuel avance på ejendommen (uden denne avance er realiseret), ligesom der udløses indirekte moms på alle de ikke-momsbelagte omkostninger i projektet, der kan få markedsværdien til at stige (forsikringer, finansiering, attester, skatter mv.). Hvis grunden f.eks. er indkøbt uden moms, udløses der også indirekte moms på den del.

Er der betalt udtagningsmoms af en ejendom, og det viser sig, at ejendommen eller lejligheden alligevel kan sælges, er det efterfølgende salg dog momsfrit. Det gælder også, hvis ejendommen - i momsmæssig henseende - kan anses for at være ny eller gammel, idet der med den betalte udtagningsmoms er gjort op med den tidligere salgshensigt, og ejendommen efter udtagningen udelukkende har været anvendt til momsfritagne formål.

Ved siden af disse udtagningsregler gælder reglerne om momsreguleringsforpligtelse for investeringsgoder stadig.

De - i momsmæssig forstand - ”gamle ejendomme” er undtaget for reglerne om udtagningsmoms, da de kan sælges momsfrit – også her gælder reglerne om momsreguleringsforpligtelsen dog fortsat.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne