Nyheder

Ny bekendtgørelse: Erstatning for skindværdi til minkavlere

Siden alle danske mink blev aflivet efter pålæg fra staten, har branchen befundet sig i uvished om fremtiden. Uvisheden har særligt været præget af, at lovgrundlaget for erstatning og kompensation end ikke var til stede, da aflivningerne blev foretaget. Siden november 2020 er der blevet udarbejdet en række bekendtgørelser om bl.a. tempobonus og forskud for erstatning for skindværdi. Senest er der den 7. september 2021 vedtaget en ny bekendtgørelse, som du kan læse mere om her.

Den nye bekendtgørelse indeholder fire udbetalingstyper; endelig erstatning for skindværdi, kompensation for andre destruerede skind og mink, kompensation for eget arbejde ifm. aflivning og ekstraordinære rimelige omkostninger og tab.

Erstatning for skindværdi

Bekendtgørelsen fastsætter erstatningen for skindværdi til de avlere, der fik deres mink aflivet som følge af COVID-19. Det er en betingelse, at minken er destrueret med pels. Erstatningen retter sig således mod de avlere, der ikke har kunnet sælge deres skind på auktion i 2021.

Efter bekendtgørelsen opgøres erstatningen på grundlag af én af følgende to principper:  

  • En beregnet afregningspris baseret på de gennemsnitlige priser for danske minkskind, som realiseres ved Kopenhagen Furs samlede auktioner i 2021, dog minimum 160 kr. pr. skind og maksimalt 250 kr. pr. skind eller
  • En beregnet afregningspris på 177 kr. pr. skind baseret på de gennemsnitlige priser for danske minkskind fra Kopenhagen Furs afholdte auktioner i 2019 og 2020.

Avleren vælger selv, hvilken opgørelsesmetode der anvendes. Opgørelsen korrigeres i henhold til den enkelte besætnings pelsindeks for auktioner i 2019-2020, der udarbejdes af Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. Fødevarestyrelsen kan korrigere pelsindekset, hvis avleren dokumenterer, at indekset afviger væsentligt i forhold til skindkvaliteten af de mink, der er aflivet som følge af COVID-19 og destrueret med pels. Såfremt der ikke foreligger et pelsindeks, foretager Fødevarestyrelsen en korrektion i forhold til besætningens gennemsnitlige afregningspris i 2019-2020. Det er værd at bemærke, at der umiddelbart ikke er fastsat et loft over, hvor højt et prisindeks der kan blive anvendt ved erstatningsberegningen.

Selvom erstatningen korrigeres, beregnes den på et standardiseret grundlag. Det kan derfor ikke afvises, at nogle avlere vil opleve at modtage en erstatning, der er mindre, end hvis de havde solgt deres skind på auktion i 2021. I første omgang må branchen afvente, at den sidste auktion er afholdt i Glostrup. Auktionen finder sted mellem den 18. og 27. september 2021.

Reduktion i erstatning for skindværdi

Erstatningen for skindværdi skal reduceres med sparede omkostninger pr. skind. Det skyldes, at avleren netop ikke har pelset de aflivede og destruerede mink, og mange avlere har derfor heller ikke haft udgifter til pelsningen. Efter bekendtgørelsen beregnes reduktionen således: 

  • For mink, der ikke er avlstæver, beregnes reduktionen som 14,50 kr. pr. mink. Hertil kommer 0,51 kr. pr. dag fra aflivningstidspunktet fratrukket 7 dage og frem til og med den 15. november 2020.
  • For avlstæver beregnes reduktionen som 0,27 kr. pr. dag fra det registrerede aflivningstidspunkt fratrukket 7 dage og frem til og med den 15. november 2020.

For nogle avlere vil de sparede omkostninger pr. skind udgøre et mindre beløb end det, der er nævnt i bekendtgørelsen. Der er derfor, hvilket er positivt, indsat en bestemmelse om, at Fødevarestyrelsen kan nedsætte reduktionen, hvis avleren dokumenterer, at de samlede sparede omkostninger har udgjort et mindre beløb. Dette er f.eks. aktuelt for den avler, der har eget pelseri, og som derfor allerede har afholdt omkostninger til et dyrt produktionsapparat. Den enkelte avler kan derfor med fordel allerede nu begynde at overveje niveauet af eventuelle sparede omkostninger.

Øvrig kompensation og erstatning

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at den enkelte avler kan modtage kompensation for ekstraordinære, rimelige omkostninger, som avleren har afholdt i forbindelse med aflivningen. Bekendtgørelsen angiver ikke udtømmende, hvilke omkostninger og tab avleren kan kompenseres for. Som eksempler kan dog nævnes udgifter forbundet med bortskaffelse af destruerede mink, containerleje tilknyttet til aflivningen og udgift til ekstra personale.

Derudover vil avleren kunne modtage erstatning for skind fra mink, som ikke er aflivet som følge af COVID-19, men som er destrueret som følge af COVID-19, samt for mink, der er døde af anden årsag end aflivning som følge af COVID-19, men som er destrueret med pels som følge af COVID-19. Det er en betingelse, at minkene er døde den 1. oktober 2020 eller senere. Erstatningen retter sig således mod de mink, der er døde op mod pelsningssæsonen, og som avleren derfor f.eks. har frosset ned, men som alligevel ikke kunne pelses som følge af COVID-19. Erstatningen er fastsat til 84 kr. pr. skind eller mink, idet erstatningen kan forhøjes, hvis avleren kan dokumentere, at værdien af destruerede skind eller mink overstiger 84 kr.

Endelig vil avleren kunne modtage kompensation for avlerens eget arbejde i forbindelse med aflivningen af mink, der efterfølgende er blevet destrueret med pels. Det er en betingelse, at avleren ikke har modtaget påbud om aflivning efter bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr eller efter § 30 i lov om hold af dyr. Værdien af eget arbejde opgøres til 5,96 kr. pr. mink.

Hvad er næste skridt?

Inden minkbranchens samlede erstatnings- og kompensationskrav kan opgøres, skal de sidste bekendtgørelser vedtages. Ifølge Fødevarestyrelsens hjemmeside er der tale om fem bekendtgørelser, der vedrører henholdsvis forskud på nedlukningserstatning, dækning af nedlukningsomkostninger, kompensation for dvalemodel, erstatning for driftstab og nedlukningserstatning. Det er uoplyst, hvornår bekendtgørelserne forventes vedtaget.

Har du brug for kompetent sparring?

Hos DAHL yder vi specialiseret rådgivning om ekspropriation, herunder spørgsmål vedrørende erstatning, kompensation og ekspropriationsprocessen. Vi har stor erfaring med at behandle sager om ekspropriation og erstatning – både ved taksaktionsmyndighederne og hos domstolene. Er du som avler i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i processen, er du velkommen til at tage kontakt til en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne