Nyheder

Hvilke krav er der til kreditors opsigelse af et pantesikret lån?

Hvis debitor ikke betaler en påkravsskrivelse inden for betalingsfristen, har kreditor ret til at opsige lånet. Men hvad gør du, hvis debitor påstår, at påkravet aldrig er nået frem? I en kendelse fra 22. september 2021 har Østre Landsret taget til stilling til beviskravene for kreditors opsigelse af et lån. Vi giver dig et indblik her.

Kort om den nye kendelse

En kreditor havde som sikkerhed for sit lån til debitor pant i debitors faste ejendom. Af pantebrevet fremgik det, at der skulle betales terminer den 11/3, 11/6, 11/9 og 11/12. Eftersom debitor ikke betalte sin terminsydelse til forfald den 11. marts 2021, fremsendte kreditor den 24. marts 2021 en påkravsskrivelse med syv dages betalingsfrist. Påkravsskrivelsen blev fremsendt med almindelig post via et pengeinstitut. Debitor blev i påkravsskrivelsen orienteret om, at kreditor var berettiget til at opsige lånet iht. tinglysningslovens § 42 a, stk. 2, såfremt debitor ikke betalte restancen inden udløb af 7-dages-fristen.

Debitor betalte ikke restancen, og kreditor opsagde derfor den 15. april 2021 lånet til øjeblikkelig indfrielse. Debitor henvendte sig på baggrund af opsigelsesskrivelsen til kreditor og gjorde gældende, at han ikke havde modtaget påkravet sendt den 24. marts 2021.

Sagen blev sendt i fogedretten med henblik på foretagelse af pantebrevsudlæg og berammelse af tvangsauktion. Debitor gjorde i fogedretten samme indsigelse, men fogedretten fremmede fogedforretningen under henvisning til, at kreditor havde sendt flere breve til debitor på samme adresse, hvoraf ingen var kommet retur.

Debitor kærede kendelsen til Østre Landsret. Kreditor gjorde under sagen gældende, at der var sendt flere breve til debitor, og at ingen af brevene var kommet retur. Østre Landsret fastslog imidlertid, at kreditor ikke havde dokumenteret, at påkravet iht. tinglysningslovens § 42 a, stk. 2, var sendt og kommet frem til debitor. Konsekvensen af afgørelsen blev, at kreditor ikke var berettiget til at opsige lånet, hvorfor lånet ikke var opsagt.

Hvad siger hidtidig retspraksis?

Højesteret har i en afgørelse fra 2013 taget stilling til beviskravene i relation til, om et brev er kommet frem. Sagen i Højesteret vedrørte afbrydelse af forældelsesfristen, men beviskravene må alt andet lige også gælde i relation til en kreditors påkrav iht. tinglysningslovens § 42 a, stk. 2. I sagen udtalte Højesteret, at det er kreditor, der har bevisbyrden for, at et brev er kommet frem til debitor. Det er med andre ord kreditor, der bærer forsendelsesrisikoen. I bedømmelsen af, om et brev er kommet frem, indgår kreditors rutiner for postafsendelse og returnerede breve, ligesom eventuelt svigt ifm. postomdelingen hos debitor kan tillægges vægt. Herudover udtalte Højesteret, at der i tilfælde, hvor kreditor har sendt flere breve til debitor, hvoraf ingen er kommet retur, alene er en meget beskeden risiko for, at ingen af brevene er kommet frem. Slutteligt udtalte Højesteret, at det ikke kan udelukkes, at en kreditor kan løfte bevisbyrden for, at et brev er kommet frem til debitor, selv om der alene er afsendt ét brev – men at ét brev normalvis ikke i sig selv vil være tilstrækkeligt.

Principperne i Højesterets afgørelse fra 2013 muliggjorde, at et pengeinstitut i 2017 var i stand til at dokumentere for Østre Landsret, at en betalingspåmindelse sendt med almindelig post i 2006 var kommet frem til debitor. Også denne afgørelse vedrørte forældelse, og det var i sagen betalingspåmindelsen fra 2006, der afbrød forældelsen. I afgørelsen lagde Østre Landsret vægt på, at der i perioden fra 2003-2010 var sendt årsopgørelser til debitor, hvor det alene var opgørelsen i 2004, der var kommet retur. Dette - sammenholdt med det i sagen oplyste om pengeinstituttets posthåndtering - var tilstrækkeligt til at dokumentere, at betalingspåmindelsen var kommet frem.

I 2018 tog Østre Landsret igen stilling til spørgsmålet. Denne gang havde kreditor også sendt en påmindelse med almindelig post. Kreditor havde desuden fremsendt en komplet sagsrapport til fogedretten, men datoen for den pågældende betalingspåmindelse fremgik ikke af sagsrapporten. I denne sag nåede Østre Landsret frem til, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for, at betalingspåmindelsen var kommet frem.

Afgørelsen fra 2017 viser, at det ikke er udelukket, at en kreditor, der alene har sendt ét brev som almindelig post, efterfølgende kan dokumentere, at det pågældende brev er kommet frem til debitor. Afgørelserne fra 2013 og 2018 viser imidlertid, at det må være den klare undtagelse.  

Østre Landsret fastslog i en kendelse fra 30. marts 2021 – som vedrørte udsættelse af et lejemål – at et brev ikke var kommet frem til lejeren, eftersom brevet ikke tillige var sendt med alm. post. Udlejeren havde alene sendt brevet som anbefalet brev, der var anmeldt hos lejeren, men ikke afhentet af lejeren.

Hvad bør man som kreditor overveje?

Når en kreditor begærer pantebrevsudlæg for hele restgælden under påberåbelse af pantegældens forfald, som følge af misligholdelse, skal fogedretten af egen drift påse, at reglen i tinglysningslovens § 42 a, stk. 2, om afsendelse af påkrav forud for opsigelsen af lånet, er overholdt. Det er derfor vigtigt, at man som kreditor sikrer sig, at man kan dokumentere, at påkravet er sendt og kommet frem til debitor. 

Set i lyset af kendelseserne fra Østre Landsret af 22. september 2021 og 30. marts 2021, bør man som kreditor derfor overveje at sende sit påkrav både som anbefalet brev og med almindelig post. Som kreditor sikrer man herved, at man efterfølgende kan føre tilstrækkeligt dokumentation for, at et påkrav er sendt og kommet frem til debitor. Dette understreges af, at Højesteret i en sag fra 2020 - vedrørende eksklusion fra en andelsforening grundet manglende betaling - anså det for dokumenteret, at et brev sendt både som anbefalet og som almindelig post var kommet frem til debitor, selvom debitor ikke havde afhentet brevet på posthuset.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål vedrørende opsigelse af lån eller andre spørgsmål til inkasso, er du meget velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi har mange års erfaring med at yde rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne