Nyheder

Hvad indebærer det nye værdiansættelsescirkulære?

15%-reglen ændres til en 20%-regel, når der handles på baggrund af de nye vurderinger. Efter et langt tilløb - der har sammenhæng med implementeringen af den nye Ejendomsvurderingslov - er der nu udstedt et nyt cirkulære om ændring af værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Vores specialister gør dig klogere her.

Tilbage i maj 2020 blev et udkast til et nyt værdiansættelsescirkulære sendt i høring, men udkastet blev aldrig sat i kraft. Efterfølgende har der været en del uklarhed og usikkerhed om, hvornår – og om – det overhovedet ville ske.

Nu er der imidlertid den 27. september 2021 udstedt et nyt cirkulære, nr. 9792, der ændrer det bestående fra 1982, for så vidt angår bestemmelserne om værdiansættelse af fast ejendom.

Den såkaldte 15%-regel er indeholdt i 1982-cirkulæret. Det er reglen om, at man – lidt forenklet udtrykt - i en familieoverdragelse kan værdiansætte en fast ejendom i skatte- og afgiftsmæssig henseende til den seneste offentlige vurdering med fradrag af eller med tillæg af 15 %.

I det nye cirkulære ændres rammen på +/- 15 % til at være +/- 20 %. Fremadrettet vil der altså være en 20%-regel i stedet for.

Hvornår gælder 20%-reglen?

Det nye cirkulære træder i kraft den 15. oktober og anvendes på overdragelser, der er baseret på en ny vurdering efter Ejendomsvurderingsloven. Det er altså først, når man har fået en ny vurdering efter de nye ejendomsvurderingsregler, at man ved en overdragelse kan bruge 20%-reglen.

15%-reglen i det tidligere cirkulære kan fortsat anvendes, når en overdragelse er baseret på en offentlig vurdering, der ikke udspringer af den nye Ejendomsvurderingslov, men er en vurdering efter de tidligere vurderingsregler.

Ved 20%-reglen gælder det - ligesom ved den nuværende 15%-regel - at man ikke kan bruge reglen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Forståelsen af udtrykket ”særlige omstændigheder” vil være den samme efter det nye cirkulære, som det har været efter det gamle, og den bestående praksis vil være retningsgivende også ved 20%-reglen.

Hvilke ændringer indeholder det nye cirkulære?

Det nu udstedte cirkulære adskiller sig på et meget væsentligt punkt fra det udkast, der blev sendt i høring i maj 2020.

Efter boafgiftloven har Skattestyrelsen principielt to reaktionsmuligheder, hvis styrelsen vil anfægte en værdiansættelse af en fast ejendom i et dødsbo. Skattestyrelsen kan enten bede om, at der af skifteretten iværksættes en sagkyndig vurdering, eller Skattestyrelsen kan selv ændre værdiansættelsen.

Hvis Skattestyrelsen anmoder om en sagkyndig vurdering, kan skifteretten efterprøve, om styrelsen har ret hertil, hvilket kræver, at der foreligger særlige omstændigheder. Ændrer Skattestyrelsen selv værdien, kan spørgsmålet om særlige omstændigheder efter retspraksis ikke efterprøves af skifteretten. At et dødsbo på den måde blev afskåret fra at få spørgsmålet prøvet ved domstolene, har givet anledning til megen kritik.

I det nye cirkulære er fastsat, at Skattestyrelsen skal anvende fremgangsmåden med at bede om en sagkyndig vurdering, hvis boet fremsætter begæring herom. Herved sikres, at boet kan få prøvet spørgsmålet om Skattestyrelsens ret hertil ved skifteretten. På det punkt er kritikken altså blevet imødekommet.

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til værdiansættelsescirkulæret eller Ejendomsvurderingsloven, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs Private Client-team. Vi har mange års erfaring med at yde rådgivning og står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne