Nyheder

Lovforslag om ændring af planloven er fremsat

Den nuværende planlov fra 1992 er udformet på basis af lovgivning fra 1970’erne. Med udgangspunkt i den fortsatte udvikling indgik den daværende regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Konservative Folkeparti i juni 2016 en politisk aftale om ændringer i planloven. Regeringen har nu fremsat et lovforslag om en moderniseret planlov, som udmønter den politiske aftale.

Det forventes, at loven træder i kraft pr. 1. juli 2017.

Denne artikel medtager ikke udtømmende ændringerne i planloven, men medtager nogle af de væsentlige ændringer, som lovforslaget medfører.

Formålsbestemmelsen

Planlovens formålsparagraf tilpasses, så den afspejler et ønske om at gennemføre en modernisering af planloven. Det foreslås, at indføje et hensyn til lokalsamfundenes udvikling og et hensyn om at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst. Det bliver således i højere grad en lokal beslutning – og et lokalt Fansvar – at forvalte de kommunale arealer til gavn for vækst og udvikling under hensyn til natur, miljø og landskabelige værdier.

Detailhandlen

Planlovens størrelsesbegrænsninger for udvalgsvarebutikker i bymidter, bydelscentre, lokalcentre, enkeltstående butikker og aflastningsområder, foreslås ophævet. Samtidig er der stillet forslag om, at størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker bliver lempet.

Det betyder bl.a., at kommunerne fremover vil have frihed til at planlægge større udvalgsvarebutikker under hensyntagen til kundegrundlaget og andre lokale forhold. Kommunernes planlægning vil fortsat bestemme, hvor der kan placeres udvalgsvarebutikker, og hvor store butikkerne må være det enkelte sted.

Kommunerne vil også fremover kunne placere butikker med særligt pladskrævende varer (f.eks. en tømmerhandel, bilforhandler eller jagtbutik) i et erhvervsområde, eller hvor det ellers er hensigtsmæssigt.

Den detaljerede liste i planloven over hvilke varer, der er særligt pladskrævende, foreslås ændret, så den ikke længere er udtømmende for at give kommunerne mere fleksibilitet i udnyttelsen af områder udlagt til butikker med særlig pladskrævende varer.

Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne

Lovforslaget indeholder forskellige muligheder for nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne herunder særligt med fokus på landsbyerne og landrugsejendomme.

Efter den gældende planlov kræves derlandzonetilladelse, såfremt man ønsker at udvide sin landbrugsejendom, medmindre byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom.

Med udgangspunkt i at flere og flere landejendomme drives i fællesskab, søger lovforslaget at tilpasse undtagelsesbestemmelsen, så det ikke kun er byggerier, der er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift. Også byggerier, der er nødvendige for bedriften generelt, bliver omfattet.

Flere ejendomme, som har en samlet bedrift, og som ønsker at udvide bygningsmassen, har nu derfor også mulighed herfor uden landzonetilladelse. Det kræver stadig en anmeldelse af byggeriet til kommunalbestyrelsen, som herefter skal vurdere, om byggeriet opføres erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommen eller bedriften.

Derudover kræver det fortsat landzonetilladelse, hvis bygningerne opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Dette for at tage hensyn til naboer og landskabelige interesser.

Lov om Planklagenævnet

Ud over ændringerne i planloven har regeringen også fremsat et lovforslag om Planklagenævnet. Lovforslaget blev fremsat i efteråret 2016. Loven trådte i kraft 1. februar 2017.

Det er regeringens og aftaleparternes opfattelse, at moderniseringen af planloven indebærer et behov for et nyt klagesystem på planområdet. Klagesystemet skal afspejle en bedre balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for hensynet til natur og miljø.

Loven etablerer Planklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet nedlægges. Planklagenævnet er et selvstændigt klagenævn, der skal behandle klagesager på planområdet. Planklagenævnet sammensættes af faglige eksperter, relevante organisationer og lægmænd. Nævnet etableres med medlemmer, der foruden generelle juridiske kompetencer, har konkret viden om og indsigt i henholdsvis planforhold, vækst og udviklingsmuligheder, landskabs- og kulturforhold samt miljø- og naturforhold.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne