Nyheder

Når kundelisterne havner i medarbejdernes private mailboks

Ansatte medarbejdere er underlagt en loyalitetsforpligtelse overfor deres arbejdsgiver. Fratræder du som medarbejder din stilling, er du stadig underlagt en forpligtelse til ikke at anvende din arbejdsgivers forretningshemmeligheder efter fratrædelsen. Hos DAHL modtager vi ofte henvendelser fra arbejdsgivere, som erfarer, at deres ledende medarbejdere i forbindelse med deres fratrædelse sender arbejdsgiverens kunde-, pris-, eller leverandørlister til deres private mail, så de kan tilgå listerne efter deres fratræden. Læs med her og bliv klogere på, hvad du kan gøre for at beskytte dine forretningshemmeligheder, når en medarbejder stopper.

Konkurrerende handlinger – hvor går grænsen?

Medarbejdere har - efter lov om forretningshemmeligheders § 4 og den almindelige loyalitetspligt - en forpligtelse til at opretholde en almindelig omsorgs- og hemmeligholdelsespligt samt varetage deres arbejdsgivers interesser.

Konkurrerende handlinger findes i flere forskellige former og finder sted, når en arbejdsgiver påføres direkte konkurrence. Konkurrencen kan både være loyal eller illoyal.

Den loyale konkurrence er den konkurrence, som arbejdsgiveren påføres fra konkurrenter, som sælger samme ydelse eller produkt, uden at have et illoyalt kendskab til arbejdsgiverens forretningshemmeligheder.

For at kunne sanktionere konkurrencen skal der være tale om en illoyal konkurrence, som bl.a. sker, når konkurrencen påføres på baggrund af en medarbejders handlinger i strid med lov om forretningshemmeligheders § 4 om ulovlig brug, videregivelse eller tilegnelse af forretningshemmeligheder.

Konkurrerende handlinger kan både finde sted, når medarbejderen starter selvstændig konkurrerende virksomhed, eller når medarbejderen tager ansættelse hos en konkurrerende virksomhed og videregiver forretningshemmeligheder til dem. Den nye arbejdsgiver vil i denne situation ikke være berettiget til at bruge de oplysninger, som medarbejderen giver og kan straffes, hvis vedkommende anvender den tidligere arbejdsgivers forretningshemmeligheder.

Kundelister i medarbejderens private mailboks

Kunde-, pris-, og leverandørlister er forretningshemmeligheder, som beskyttes efter loven, hvis der er tale om lister, som ikke er offentligt tilgængelige, og som ikke kan findes gennem en overfladisk søgning på internettet. Kundelisterne er således en forretningshemmelighed, der kun må bruges af arbejdsgiveren, som har rettighederne over dem.

Hvis en tidligere medarbejder lige inden fratræden sender arbejdsgiverens kunde-, pris-, eller leverandørlister til sin private mailadresse vil det kunne påføre arbejdsgiveren illoyal konkurrence og et eventuelt tab for arbejdsgiveren. Det samme gør sig gældende for informationer om arbejdsgiverens strategier, fremtidige mål og lignende. En sådan videresendelse kan være i strid med både lov om forretningshemmeligheder og loyalitetspligten.

For at skærpe medarbejdernes bevidsthed om, at en sådan videresendelse ikke accepteres, kan det med fordel anføres i virksomhedens personalehåndbog, at de pågældende dokumenter aldrig må sendes til medarbejdernes privat mailadresser.

Yderligere beskyttelse

En arbejdsgiver kan også beskytte sig yderligere mod konkurrerende handlinger fra fratrådte medarbejdere ved at pålægge medarbejderen en konkurrence-, kunde-, eller kombineret klausul. Sådanne klausuler skal følge reglerne i ansættelsesklausulloven, som medfører, at arbejdsgiveren skal betale store summer i kompensation for ansættelsesklausulen. Det kan således være en dyr løsning, som ofte kun vil blive pålagt de medarbejdere, som har et helt særligt kendskab til arbejdsgiverens forretningshemmeligheder eller et helt særligt forhold til arbejdsgiverens kunder.

I ansættelsesklausuler kan der aftales en konventionalbod, som medarbejderen skal betale til arbejdsgiveren, hvis medarbejderen overtræder klausulen.

Sanktionsmuligheder

Konkurrencehandlinger foretaget af ansatte under ansættelsen, som er til skade for arbejdsgiver, er i strid med loyalitetspligten og herunder tavshedspligten. En overtrædelse heraf vil normalt være en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som kan berettige til bortvisning. Det er dog en konkret vurdering om konkurrencehandlingen berettiger til en bortvisning, en opsigelse eller en mildere ansættelsesretlig sanktion i form af en advarsel. Sådanne sanktioner kan kun anvendes, hvis medarbejderen stadig er ansat eller er i opsagt stilling.

Hvis arbejdsgiveren har lidt et tab i forbindelse med medarbejderens tilegnelse af arbejdsgiverens forretningshemmeligheder, kan arbejdsgiveren kræve erstatning og nedlæggelse af forbud efter lov om forretningshemmeligheder. Desuden kan retten straffe den, som har overtrådt lov om forretningshemmeligheders § 4 gennem betaling af bøde eller fængsel indtil et år og seks måneder. Sanktionerne kan både pålægges den tidligere medarbejder eller medarbejderens nye arbejdsgiver, hvis den nye arbejdsgiver vidste eller burde vide at oplysningerne var forretningshemmeligheder.

Lov om forretningshemmeligheder er gældende både under og efter ansættelsesforholdet.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til en konkret problemstilling, eller har du brug for råd og sparring, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi har mange års erfaring inden for det arbejdsretlige område og står klar til at yde professionel rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne