Nyheder

DAC6: Skal en grænseoverskridende omstrukturering indberettes?

DAC6 fastsætter reglerne for en indberetningspligt til myndigheder i EU-medlemsstater. Indberetningen skal i Danmark ske til Skatteforvaltningen og gælder for mellemmænd og relevante skatteydere, der er involverede i grænseoverskridende ordninger. Læs med her, når vi stiller skarpt på, hvorvidt en grænseoverskridende omstrukturering skal indberettes efter DAC6.

Hvad er indberetningspligtig efter DAC6?

For at identificere, hvorvidt der skal ske indberetning, skal det først fastlægges, om en grænseoverskridende ordning er indberetningspligtig.

Der er tre betingelser, som alle skal være opfyldt, for at en indberetningspligt bliver aktuel:

  • Der skal være tale om en ordning
  • Ordningen skal være grænseoverskridende
  • Den grænseoverskridende ordning skal opfylde mindst ét af 26 kendetegn

Opfylder en grænseoverskridende omstrukturering betingelserne?

Den første betingelse er, at der skal være tale om en ordning. Ved ordning forstås aftaler, planer m.v. i bred forstand. En omstrukturering er et transaktionsbaseret tiltag og vil utvivlsomt opfylde kravene til at være en ordning. Den første betingelse er dermed opfyldt.

Den anden betingelse er, at den pågældende transaktion skal være grænseoverskridende. En grænseoverskridende omstrukturering kan f.eks. være en grænseoverskridende fusion, en grænseoverskridende spaltning, en grænseoverskridende tilførsel af aktiver eller en grænseoverskridende aktieombytning. Det grænseoverskridende element forudsætter, at der er involveret mindst to landes jurisdiktioner. Det grænseoverskridende element er derfor også opfyldt.

Den tredje og sidste betingelse, er at en af 26 objektive kendetegn skal være opfyldt, for at der foreligger indberetningspligt. Ved vurderingen af dette må man have for øje, at grænseoverskridende omstrukturering ofte har til sigte at skulle ske med succession eller i hvert fald så skattemæssigt opportunt som muligt. En række grænseoverskridende omstruktureringer har derfor afsæt i skattemæssige overvejelser. Den skattemæssige overvejelse er dog selve retsvirkningen af omstruktureringen og sjældent formålet hermed. Det vil derfor ikke være det primære formål at opnå en skattefordel ved omstruktureringen.

Hvornår opfylder en omstrukturering ét af de 26 kendetegn?

Nedenfor gennemgås de typiske eksempler på omstrukturering, hvor et kendetegn vil kunne blive opfyldt.

Indtægt omdannes til kapital (B2)

Ved en aktieombytning opnår man mulighed for, at der kan udloddes skattefri udbytte fra et selskab til et andet. Man kan derfor overveje, om transaktionen er omfattet af kendetegn B2 om indtægter, der omdannes til kapital mv. Dette er dog ikke tilfældet. Dels vil det primære formål næppe være opfyldt, og dels ændres der ikke på en indtægtstype ved en aktieombytning. Udlodder moderselskabet til den fysiske person, der er kapitalejer, vil beskatningen være den samme – uanset om der er et holdingselskab eller ej.

Overførsel af immaterielle aktiver (E2)

Overførsel af immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte, er behandlet som kendetegn E2 i DAC6.

Kendetegn E2 vedrører de ordninger, hvor der sker grænseoverskridende overførsel af immaterielle aktiver f.eks. varemærker, patenter, copy rights mv. mellem forbundene foretagender.

I tilfælde hvor der f.eks. ikke er pålideligt materiale til sammenligning, vil der kunne indtræde en indberetningspligt efter DAC6 ved en grænseoverskridende overdragelse af det immaterielle aktiv mellem forbundene foretagender.

Hvis der overdrages kapitalandele i selskaber, der ejer immaterielle aktiver, er det ikke omfattet af dette kendetegn. En omstrukturering vil dog godt kunne indebære, at der - f.eks. ved en skattefri tilførsel af aktiver - overføres immaterielle aktiver mellem forbundne foretagender. Hvis de immaterielle aktiver er svære at værdiansætte, vil der kunne indtræde en indberetningspligt efter DAC6.

Overførsel af funktioner, risici og/eller aktiver (E3)

Overførsel af funktioner og risici og/eller aktiver, er behandlet som kendetegn E3 i DAC6.

Kendetegn E3 vedrører de ordninger, hvor der sker en grænseoverskridende overførsel af funktioner, risici og/eller aktiver mellem forbundne foretagender, hvor overdragerens forventede årlige indtægter før renter og skat halveres.

Et eksempel på en overførsel af en funktion kan f.eks. være, at en salgsfunktion flyttes til et forbundne foretagende i et andet land, hvorved omsætningen i f.eks. det danske selskab mere end halveres. I så fald vil der skulle ske en indberetning til Skatteforvaltningen efter DAC6. Overførslen af funktioner kan f.eks. identificeres via budgetter eller lignende. Omstruktureringen kan være en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver.

En omstrukturering vil derfor kunne medføre, at aktiver eller en funktion flyttes fra et selskab til et andet, hvis overdragerens forventede årlige indtægter før renter og skat halveres. Da vil det kunne medføre en indberetningspligt efter DAC6.

En grænseoverskridende omstrukturering skal derfor som udgangspunkt ikke indberettes efter DAC6. Hver situation skal dog vurderes konkret.

Kontakt DAHLs DAC6-Task Force

I DAHL har vi nedsat en task force af jurister, som er specialiseret i DAC6, bestående af Bent RamskovMalene Britt Hansen og Siw Ryan. Alle kan de bistå med løsning af opgaver og besvarelse af spørgsmål om DAC6. Hvis du er interesseret i at vide mere om DAC6, kan du downloade vores Q&A, som besvarer nogle af de mest centrale spørgsmål om DAC6 og indberetningspligten.

Fire af DAHLs specialister står bag bogen ”Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6” (2020). Bogen indeholder en juridisk gennemgang af den EU-retlige regulering af DAC6 samt implementeringen heraf i dansk ret. Som læser får du et udførligt indblik i de betingelser, der skal opfyldes, for at man får en indberetningspligt, hvornår og hvordan man skal indberette, og hvad manglende indberetninger måtte kunne medføre. Klik her for at downloade bogens indledning og 1. kapitel. Bogen er udgivet af Karnov Group (for mere info).

Desuden har DAHLs DAC6-Task Force lavet et webinar om DAC6, som du gratis kan hente her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne