Nyheder

Hvad bør jeg vide om CISG?

Den danske købelov kan kun anvendes på indenlandske køb. Det vil sige, hvor både sælger og køber har deres forretningssted i Danmark. Men hvordan skal din virksomhed forholde sig, hvis den indgåede købsaftale har international karakter, og dermed finder anvendelse på tværs af landegrænser? Vores specialister giver dig her et overblik over regelsættet (CISG), herunder hvilke betingelser og krav, der er gældende for internationale købsaftaler.

Hvad er CISG?

CISG er en forkortelse for ”United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods”, på dansk ”den internationale købelov” og er udarbejdet af FN. CISG regulerer således reglerne for internationale aftaler om køb og salg mellem erhvervsdrivende virksomheder, herunder aftalens indgåelse, købers og sælgers forpligtelser efter aftaleindgåelsen samt retsvirkningerne i tilfælde af, at forpligtelserne misligholdes.

Hvornår anvendes CISG, og kan regelsættet fraviges?

Før CISG kan finde anvendelse på retsforholdet, skal tre betingelser være opfyldt:

  1. Da CISG kun gælder for køb på tværs af landegrænser, skal de kontraherende parter enten 1) have deres respektive forretningssteder i forskellige lande, som hver især har tiltrådt CISG-konventionen eller 2) IPR-reglerne (de internationale privatretslige regler) skal føre til, at en af de kontraherende landes lovgivning anvendes. En købsaftale indgået mellem virksomheder i de nordiske lande, er dog ikke underlagt CISG.
  2. Der skal være tale om et køb mellem erhvervsdrivende (handelskøb). Forbrugerkøb er således ikke reguleret eller omfattet af CISG.
  3. Købsaftalen skal vedrøre løsøre, dvs. håndgribelige genstande.

Eftersom CISG er deklaratorisk, kan de kontraherende parter frit aftale, at CISG – selvom ovennævnte betingelser ikke er opfyldt – skal finde anvendelse. Tilsvarende kan det aftales, at CISG – trods ovennævnte betingelser er opfyldt – ikke skal finde anvendelse.

Da CISG er en del af dansk ret, er det væsentligt at være opmærksom på, at CISG - selvom det i købsaftalen er angivet, at dansk ret regulerer aftaleforholdet – kan finde anvendelse. Det er derfor nødvendigt, at din virksomhed er bekendt med CISG. I tilfælde af, at købsaftalen har international karakter, men parterne ønsker, at dansk køberet skal finde anvendelse i stedet for CISG, skal dette klart og tydeligt fremgå af den indgåede aftale.

Hvad regulerer CISG, og gælder der formkrav?

CISG gælder kun for køb af løsøre på tværs af landegrænser og regulerer udelukkende forholdene vedrørende købsaftalens indgåelse samt sælgers og købers rettigheder og forpligtelser i medfør af den indgåede købsaftale. CISG regulerer dog ikke spørgsmålet om, hvorvidt den indgåede aftale eller de enkelte bestemmelser heri er gyldige.

Der gælder altså ikke nogen formkrav til aftaleindgåelsen i CISG. Dog kan hvert medlemsland i FN, som har tilsluttet sig CISG, tage forskellige forbehold, herunder bl.a. ”skriftlighedsforbeholdet”. Det indebærer, at en købsaftale enten skal være skriftlig eller kunne godtgøres med et skriftligt bevis. Hvorvidt et sådant formkrav kan opretholdes, afhænger af IPR-reglerne.

Afviger CISG fra den danske købelov?

CISG afviger fra den danske købelov på flere punkter, herunder bl.a.:

 

Hvem bærer risikoen?

CISG’s regler om risikoens overgang svarer i det store hele til købelovens regler herom. Det betyder, at sælgeren bærer risikoen for salgsgenstanden indtil levering er sket. Hovedreglen efter CISG er, at leveringen til køber sker ved overgivelse af salgsgenstanden til den første transportør, hvis varen er udskilt til køber enten ved 1) meddelelse til køber eller 2) direkte markering på varen. Ellers sker levering ved købers modtagelse af varen.

Går salgsgenstanden således hændeligt til grunde eller forringes den inden levering, kan sælger ikke kræve betaling af (hele) købesummen, mens køberen erhverver misligholdelsesbeføjelser. Omvendt skal køberen – uanset om salgsgenstanden er gået hændeligt til grunde eller forringet – betale, hvis levering har fundet sted, idet risikoen er gået over på køberen ved levering.

Hvordan kan sælger misligholde aftalen med køber?

Sælgers forpligtelser efter CISG svarer til forpligtelserne efter købeloven. Sælger skal således levere salgsgenstanden i rette tid, på rette sted, i rette stand og mængde samt fri for tredjemands krav. De tre oftest forekommende former for manglende opfyldelse af købsaftalen er 1) forsinkelse, 2) faktiske mangler og 3) retlige mangler.

Forsinkelse

Forsinkelse fra sælgers side foreligger, når salgsgenstanden ikke leveres til aftalt tid og på aftalt sted. Hvis dette er tilfældet, er sælgeren i misligholdelse.

Faktiske mangler

Hvorvidt salgsgenstanden er behæftet med en mangel, afhænger primært af den indgåede aftale. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, er salgsgenstanden kun mangelfri, hvis den:

  1. Er egnet til de formål, som andre salgsgenstande af den angivne beskrivelse sædvanligvis vil kunne anvendes til
  2. Er egnet til de særlige formål, som sælger på tidspunktet for aftaleindgåelsen udtrykkeligt eller stiltiende er gjort bekendt med af køber
  3. Har den kvalitet, som den af sælger eventuelle forelagte vareprøve eller model
  4. Er pakket eller emballeret på en for salgsgenstanden sædvanlig eller forsvarlig måde

I tilfælde af, at køberen ønsker at gøre manglen gældende, skal køberen inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget, reklamere over for sælger. Reklamerer køberen for sent, eller specificeres manglen ikke, mister køberen retten til at påberåbe sig manglen.

Retlige mangler

Retlige mangler foreligger bl.a. når 1) sælgeren ikke har ejendomsretten til salgsgenstanden, eller 2) køberen ikke er bekendt med et eventuelt pant, udlæg mv. i salgsgenstanden. Medmindre andet er aftalt mellem køber og sælger, er sælger derfor i misligholdelse, hvis han/hun leverer en vare, som tredjemand enten 1) har en ret over eller 2) hævder at have en ret over.

Hvilke misligholdelsesbeføjelser har køber?

Hvor købeloven sondrer mellem de enkelte misligholdelsesbeføjelser, er dette ikke tilfældet efter CISG.

Købers misligholdelsesbeføjelser er:

1. Retten til at fastholde købet og kræve opfyldelse af aftalen

Omlevering: Hvis salgsgenstanden er behæftet med en mangel, kan køberen kun kræve omlevering, hvis manglen er væsentlig (a fundamental breach of contract).

Afhjælpning: Hvis salgsgenstanden er behæftet med en mangel, kan køberen – medmindre det efter omstændighederne taget i betragtning, vil være urimeligt for sælgeren – kræve, at sælgeren afhjælper manglen. Afhjælpning er ikke betinget af, at manglen skal være væsentlig.

Ønsker køberen at fastholde købet, skal dette meddeles sælgeren i forbindelse med reklamationen eller inden rimelig tid efter reklamationen.

2. Retten til at kræve forholdsmæssigt afslag

Hvis salgsgenstandene er behæftet med en værdiforringende mangel, kan køberen kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Afslaget beregnes på baggrund af værdien af salgsgenstanden med og uden manglen på tidspunktet for leveringen.

Dog, som anført ovenfor, har sælgeren – selvom leveringen er indtrådt – mulighed for at afhjælpe enhver mangel for egen regning. Vælger sælgeren at udnytte denne afhjælpningsret, kan køberen ikke kræve forholdsmæssigt afslag.

3. Retten til at hæve købet

Hvis sælgers misligholdelse er væsentlig (a fundamental breach of contract), kan køberen hæve den indgåede købsaftale. Hævebeføjelsen skal gøres gældende inden rimelig tid efter, at køberen er blevet bekendt med eller burde være blevet bekend med misligholdelsen.

Modsat købeloven anser CISG ikke enhver forsinkelse som værende væsentlig. Køberen har derfor mulighed for – hvis levering ikke er sket – at meddele sælgeren en frist herfor. Sker leveringen ikke inden for fristens udløb, kan køberen herefter hæve.

Har sælgeren leveret salgsgenstanden – men for sent – mister køberen retten til at hæve købet, medmindre køberen hæver købet inden rimelig tid efter at være blevet bekendt med, at leveringen har fundet sted.

Har sælgeren leveret salgsgenstanden – men for tidligt – kan køberen frit vælge, om denne vil tage imod leveringen eller afvise leveringen indtil det aftalte leveringstidspunkt er kommet.

4. Retten til at kræve erstatning

Ifølge CISG medfører enhver misligholdelse en pligt til for sælger at betale erstatning. Ansvarsgrundlaget er objektivt ansvar.

Erstatningen opgøres efter den positive opfyldelsesinteresse. Køberen skal her økonomisk stilles som om, at aftalen var opfyldt efter sit indhold, og kan derfor kræve erstatning for f.eks. tabt fortjeneste.

Køberen har tillige – hvis købet hæves – mulighed for at kræve prisdifferencen erstattet, dvs. forskellen mellem den aftalte pris og prisen for en tilsvarende vare på tidspunktet for ophævelsen. Har køberen foretaget et dækningskøb, kan køberen dog kræve forskellen mellem den aftalte pris, og prisen ved dækningskøbet.

Både køber og sælger har mulighed for ved aftale at begrænse deres ansvar, f.eks. gennem ansvarsfritagelses- eller ansvarsbegrænsningsklausuler. Tilsvarende vil hverken sælger eller køber være ansvarlig i tilfælde af force majeure.

Hvordan kan køber misligholde aftalen med sælger?

Køberens forpligtelser over for sælgeren består først og fremmest i at betale købesummen, dvs. betale det rette beløb på rette sted og i rette tid. Herudover har køberen også pligt til at tage imod salgsgenstanden (modsat købeloven). Køberens misligholdelse skyldes derfor enten 1) forsinket betaling af købesummen eller 2) manglende modtagelse af salgsgenstanden.

Hvilke misligholdelsesbeføjelser har sælger?

1. Retten til at fastholde købet og kræve opfyldelse af aftalen

Sælgeren kan kræve, at køberen 1) skal betale købesummen, 2) skal tage imod salgsgenstanden eller 3) skal opfylde sine andre forpligtelser efter aftalen.

2. Retten til at hæve købet

Hvis køberens misligholdelse er væsentlig (a fundamental breach of contract), kan sælgeren hæve den indgåede købsaftale. Hævebeføjelsen skal gøres gældende inden rimelig tid efter, at sælgeren er blevet bekendt med eller burde være blevet bekend med misligholdelsen.

Sælgeren kan hvis 1) der er tvivl om, hvorvidt købers forsinkelse er hævebegrundende eller 2) man ønsker at give køberen en chance for at opfylde aftalen, fastsætte en rimelig frist for opfyldelsen. Opfylder køberen ikke aftalen inden for fristen, kan sælgeren herefter hæve.

Ønsker sælgeren at gøre hævebeføjelsen gældende, skal dette meddeles køberen inden rimelig tid efter, at sælgeren var blevet bekendt med eller burde være bekendt med misligholdelsen.

3. Retten til at kræve erstatning

Se under køberens ret til at kræve erstatning.

Vil du vide mere?

Aftaler, standardbetingelser og kontrakter spiller en væsentlig rolle i det danske samfund, da de ikke blot indeholder de nærmere vilkår for udveksling af ydelser erhvervsdrivende i mellem, mellem private og erhvervsdrivende samt private parter indbyrdes, men ofte også regulerer disse. Men hvordan indgås den gode kontrakt, hvad indeholder den, og hvad skal man som erhvervsdrivende eller privatperson være særligt opmærksom på? I vores artikelserie om aftaler får du et overblik over de væsentligste aspekter i processen.

Hvilke regler gælder, når du indgår en aftale?


Hvad gør jeg, hvis sælger ikke leverer som aftalt?


Hvad gør jeg, hvis køber ikke betaler til tiden?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. De har mange års erfaring med at yde rådgivning på området og er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne