Nyheder

Nyt om erstatning for nedlukning af minkfarme og følgeerhverv

Mange minkavlere og følgeerhverv afventer fortsat en afklaring på, hvordan de skal komme videre efter minkbranchens nedlukning i november 2020. Flere bekendtgørelser er blevet udarbejdet, men særligt en har ladet vente på sig – indtil nu. Vi gør dig klogere på det nye udkast til bekendtgørelsen om avlernes og følgeerhvervenes erstatningskrav mod staten som følge af forbuddet mod hold af mink.

Siden alle mink i Danmark blev aflivet i november/december 2020, er der udarbejdet en række bekendtgørelser, der fastsætter regler om forskellige udbetalingstyper, herunder bl.a. om forskud på erstatning for skindværdi, tempobonus, endelig erstatning for skindværdi mv. Primo oktober 2021 blev bekendtgørelsen, der vedrører erstatning for selve forbuddet mod hold af mink langt om længe sendt i høring.

Bekendtgørelsen fastsætter først og fremmest regler om tildeling og udbetaling af erstatning til både minkavlere og følgeerhverv. Derudover indeholder bekendtgørelsen en række regler om vilkår for udbetaling, kompensation for omkostninger til vedligeholdelse af aktiver og krav om miljøgodkendelser mv. I denne artikel kan du læse mere om de centrale punkter i bekendtgørelsen.

Hvem er omfattet af reglerne om erstatning?

For at være omfattet af bekendtgørelsen som minkavler skal én af tre betingelser være opfyldt:

  • Minkfarmen var i drift frem til den 4. november 2020 og havde egen produktion af mink i Danmark i 2018, 2019 eller 2020
  • Minkfarmen ophørte i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. november 2020, og havde egen produktion af mink i Danmark i perioden 2018, 2019 eller 2020
  • Minkfarmen var i drift frem til 4. november 2020, og havde den 4. november 2020 disponeret og gennemført konkrete tiltag med henblik på opstart af egenproduktion af mink i Danmark i 2020 eller 2021

Derudover er en række følgeerhverv omfattet af bekendtgørelsen, herunder:

  • Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a.
  • Udlejere af stald- og burkapacitet til minkproduktion i Danmark, eller pelserier, som betjener minkproduktion i Danmark, der har været i drift frem til den 4. november 2020, eller som ophørte i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. juni 2020.
  • Enhver virksomhed, der var i drift frem til den 4. november 2020, eller som ophørte i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. november 2020, og hvor mindst halvdelen af omsætningen i perioden 2017-2019 eller hertil svarende forskudte regnskabsår hidrørte fra virksomhed rettet mod minkproduktion i Danmark.

For både minkavlere og følgeerhverv er det en forudsætning, at produktionen, som søges erstattet og kompenseres, var i overensstemmelse med påkrævede og gyldige godkendelser og tilladelser på tidspunktet for nedslagtningen af mink som følge af COVID-19 i Danmark i 2020.

Erstatning til minkavlere

Erstatningsfastsættelsen for minkavlere, omfattet af bekendtgørelsen ved permanent nedlukning af minkfarmens drift i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2030 som følge af forbuddet mod hold af mink, afhænger af, om avleren havde egenproduktion i 2020.

Minkavlere med egen produktion i 2020 har krav på erstatning for tabt fremtidig indtjening, ledig kapacitet, minkspecifikke anlægsaktiver og minkspecifik accessorisk virksomhed (f.eks. salg af avlsdyr) ud fra en række mere detaljerede regler, der tager afsæt i en række standardiserede takster.

Minkavlere uden egenproduktion af minkskind i 2020 har derimod krav på erstatning for værdien af minkvirksomheden opgjort efter de principper, der normalt gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning. Det vil sige værdien af minkfarmen i ”handel og vandel”. Minkavlere med egenproduktion af mink i 2020 kan også vælge denne model, om end det i langt de fleste tilfælde formentligt ikke vil være gunstigt.

For alle minkavlere omfattet af bekendtgørelsen vil det desuden være muligt at få kompensation for permanent nedlukning af anden virksomhed, som ikke kan omstilles eller videreføres som selvstændig virksomhed. I dette tilfælde opgøres værdien af virksomheden efter ”handel og vandel”.

Kompensation til følgeerhverv

Følgeerhverv omfattet af bekendtgørelsen har ret til kompensation for værdien af den minkrelaterede virksomhed på tidspunktet for nedslagtningen af mink som følge af COVID-19 i Danmark i 2020, som ikke umiddelbart kan omstilles til anden virksomhed. Kompensationen fastsættes efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning for del af virksomhedens omsætning, som er relateret til dansk minkavl. Der tages således udgangspunkt i værdien i ”handel og vandel”.

Det er meget bemærkelsesværdigt – og måske en smule bekymrende, at bekendtgørelsen opererer med begrebet ”kompensation” frem for begrebet ”erstatning”, da førstnævnte begreb nødvendigvis ikke indebærer fuld erstatning, som enhver, der er eksproprieret, ellers har krav på. Det følger af den politiske aftale fra januar 2021, at aftalepartierne er enige om, at der ydes fuldstændig erstatning til minkafhængige følgeerhverv, uanset om der juridisk set er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73 eller ej, hvorfor formuleringen i bekendtgørelsen må anses som uheldig.

Staten overtager aktiverne

Tildeling og udbetaling af erstatning og kompensation sker som udgangspunkt med vilkår om, at staten erhverver den fulde ret over de aktiver, der ydes erstatning eller kompensation for. Staten vil herefter være ansvarlig for og afholde udgifterne til nedrivning og fjernelse af løsøregenstande, bygninger med tilhørende bygningsinstallationer mv., herunder rørføring mv. under jorden. Staten sikrer, at arealet efterlades ryddeligt uden huler og jordbunker. Staten afholder dog ikke øvrige omkostninger, herunder til anden oprydning, retablering af grundarealer under og ved bygninger mv.

Reglerne er forbundet med mange praktiske udfordringer. Det gælder ikke mindst for de avlere, hvis driftsbygninger er forbundet med stuehus eller lignende aktiver, hvortil der ikke ydes erstatning. Såfremt de nævnte bygninger er forbundet af installationer mv., kan det være vanskeligt – hvis ikke umuligt – kun at nedrive driftsbygningerne. Bekendtgørelsen gør ikke op med, om staten afholder omkostningerne til retablering, som den enkelte avler meget vel kan stå tilbage med, når driftsbygningerne er revet ned.  

Minkavleren eller følgeerhvervet kan dog ansøge om, at staten ikke erhverver ret til de aktiver, der ydes erstatning eller kompensation for. Dette kan f.eks. være produktions- eller lagerbygninger, som den enkelte avler eller virksomhed ønsker at beholde. Det er en betingelse, at aktivernes realiserede salgsværdi (dog mindst markedsværdien) fradrages i opgørelsen af erstatningen eller kompensationen. Udfordringen med denne ordning er grundlæggende, at spørgsmålet skal afgøres af taksationsmyndighederne, hvis sagsbehandlingstider uundgåeligt vil komme under pres som følge af et meget stort antal sager på meget kort tid. Dertil gælder, at taksationsmyndighederne først kan træffe afgørelse, når der er gennemført en registrering, fotodokumentation og vurdering af restlevetiden og markedsprisen af aktiverne af en af taksationsmyndighedernes udpeget sagkyndig. Denne proces kan meget vel tillige være forbundet med en vis sagsbehandlingstid, hvis mange avlere ønsker sig at benytte sig af ordningen. Fremgangsmåden vil derfor ikke nødvendigvis kunne sikre avlerne en hurtigere afklaring på deres situation. 

Kompensation for vedligeholdelsesudgifter

Både minkavlere og følgeerhverv har ret til kompensation for rimelige og dokumenterede omkostninger til passiv bevarelse og nødtørftigt vedligehold af de aktiver, som staten erhverver ret til. Omkostningerne kan bl.a. omfatte vedligeholdelsesudgifter (f.eks. til inventar, biler, maskiner og bygninger), nødvendige driftsudgifter (f.eks. forbrugsudgifter og lovpligtige omkostninger til regnskab, bogføring mv.) og lovpligtige udgifter for at kunne besidde aktierne (f.eks. forsikringer, skatter og afgifter, visse renteomkostninger).

Renter

Erstatnings- og kompensationsbeløbene forrentes fra tidspunktet for forlig eller ved kendelse, når vilkårene for udbetaling er opfyldt. Forrentning sker indtil den dag, beløbene udbetales med en årlig rente, der svarer til den af Danmarks Nationalbank fastsatte på tidspunktet for endelig kendelse eller forlig gældende diskonto. Denne sats er på nuværende tidspunkt nul.

Har du brug for kompetent sparring?

Hos DAHL yder vi specialiseret rådgivning om ekspropriation, herunder spørgsmål vedrørende erstatning, kompensation og ekspropriationsprocessen. Vi har stor erfaring med at behandle sager om ekspropriation og erstatning – både ved taksaktionsmyndighederne og hos domstolene. Er du som avler i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i processen, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne