Nyheder

Det kan også være en gave at lade et krav forældes - og så kan det omstødes

Konkurslovens § 64 bestemmer, at gaver, der er givet inden en vis frist før konkursen, kan omstødes. Når en gave bliver omstødt, betyder det, at den, der har modtaget gaven, skal tilbagelevere gaven eller betale et beløb svarende til gavens værdi til konkursboet.

Højesteret har den 2. februar 2017 afsagt en dom om en noget anderledes situation i relation til omstødelse af gave.

En person, A, som havde drevet en personlig ejet virksomhed, blev erklæret konkurs i 2014.

Ved sine undersøgelser konstaterede kurator i konkursboet, at A i 2009 og i 2010 havde udstedt nogle fakturaer til B for vareleverancer. Da konkursen indtrådte, var de to fakturaer forældede som følge af de almindelige regler i forældelsesloven.

I Højesteret blev det lagt til grund, at A og B var nærstående, idet A, da leverancerne til B fandt sted, boede sammen med B’s mor, og de blev senere gift.

A’s konkursbo rejste omstødelsessag mod B ud fra det synspunkt, at A ”bevidst” havde undladt at forfølge sine krav i henhold til fakturaerne og således ”bevidst” havde ladet fakturaerne blive forældede. Konkursboet gjorde gældende, at det måtte sidestilles med en gave.

Byretten gav delvist konkursboet medhold, men B ankede sagen til Landsretten, som frifandt B. Konkursboet opnåede imidlertid tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, som derfor fik anledning til at tage stilling til sagen.

Højesteret gav konkursboet medhold og dømte således B til at betale et beløb til konkursboet svarende til fakturabeløbene.

I sin begrundelse anfører Højesteret, at det må sidestilles med eftergivelse af gæld, at en kreditor bevidst lader et krav forælde, og at noget sådant kan udgøre en gave efter konkurslovens § 64.

Højesteret udtaler endvidere, at når kreditor og skyldneren er nærstående (hvilket de var i dette tilfælde), så påhviler det skyldneren, altså den der skylder pengene i henhold til de forældede fakturaer, at sandsynliggøre, at forældelsen ikke var tilsigtet som en gave. I den konkrete sag fandt Højesteret ikke, at B havde ført et sådant bevis og dermed havde sandsynliggjort, at det ikke var A’s hensigt at give B en gave ved at lade være med at foretage sig noget vedrørende fakturaerne og lade dem blive forældede.

Højesteret fandt herefter, at der var givet en omstødelig gave, ved at fakturaerne var blevet forældede.

Højesteret fastslog også, at gaverne var givet på det tidspunkt, hvor forældelsen var indtrådt, hvilket betød, at gaven var givet indenfor de frister, der gælder for omstødelse af gaver efter konkursloven.

I almindelig bred forståelse vil de færreste nok betragte det forhold, at man lader en faktura forældes som en gave. Man forbinder en gave med gavmildhed.

Højesterets dom viser dog, at gavebegrebet i konkurssituationen er mere bred. Selve den omstændighed at A tilgodeså B ved ikke at gøre noget, der forhindrede, at fakturaerne blev forældede, bliver betragtet som en gave, også selvom A givetvis ikke på noget tidspunkt overfor B tilkendegav eller selv var sig bevidst, at det han gjorde var udtryk for en gave i traditionel forstand.

Højesterets dom viser, at bestemmelsen i konkursloven om omstødelse af gaver kan anvendes, også selvom der ikke foreligger nogen egentlig gavehensigt, når der uden nogen plausibel begrundelse overføres en økonomisk fordel fra den senere fallent til en anden, og dommen viser også, at det ikke mindst er en relevant betragtning, når de to parter står hinanden nær.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne