Nyheder

Hvornår er en virksomhedsoverdragelse momsfri?

Når en virksomhed overdrages, kan transaktionen undtages moms. Men vidste du, at køber og sælgers hensigt med virksomhed skal være identisk? Mange rådgivere og virksomheder er ikke opmærksomme på betingelserne for en momsfri virksomhedsoverdragelse. Vi gør dig klogere her.

Fra og med den 1. juli 2021 blev reglen om momsfri virksomhedsoverdragelse flyttet fra momslovens § 8 til momslovens § 4, stk. 5.

Den nye bestemmelse i momslovens § 4, stk. 5 har følgende ordlyd:

”Til levering mod vederlag kan dog ikke henregnes overdragelse af en samlet formuemasse som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne.  Når virksomheden er registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a § 51 for den aktivitet, der udøves i forbindelse med den overdragne formuemasse, er det dog en betingelse, at køberen ligeledes bliver registreret for den pågældende aktivitet.”

Når virksomhedens aktiver overdrages som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, undtages transaktionen fra moms. Der skal derfor ikke beregnes moms ved salg af en momsregistreret virksomheds varelager, maskiner og andre driftsmidler, når salget sker som led i en hel eller delvis overdragelse af virksomheden.

Til gengæld skal en eventuel momsreguleringsforpligtelse vedrørende maskiner, driftsmidler og fast ejendom indfries af sælger, medmindre køberen overtager forpligtelsen.

Der er ikke tale om valgfrie regler. Parterne kan derfor ikke aftale, at der skal betales moms. Og køber har ikke fradrag for moms, som sælger måske fejlagtigt måtte opkræve i forbindelse med overdragelsen.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

I momsmæssig henseende er der tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Hvis sælger er momsregistreret, skal sælger være det eller blive det ved overtagelsen
  • Der skal være tale om overdragelse af en økonomisk enhed 
  • Køber skal fortsætte med driften af virksomheden
  • Sælger skal som udgangspunkt ophøre med aktiviteten

Disse betingelser gennemgås nedenfor.

Betingelse nr. 1: Registreringspligt for den nye indehaver

Når virksomheden er registreret efter momslovens §§ 47, 49, 51 eller 51a for den aktivitet, der udøves i forbindelse med den overdragne formuemasse (de overdragne aktiver), er det en betingelse for momsfritagelsen, at køberen ligeledes bliver registreret for det pågældende aktiv.

Er virksomheden derimod ikke registreret efter momsloven, f.eks. fordi der drives momsfri virksomhed (f.eks. tandlægevirksomhed), er det ikke en betingelse, at køberen bliver registreret.

Registreringspligten gælder kun, hvis sælger er momsregistreret.

I modsætning til før er det nu lovfæstet, at overdragelse af en momsfritaget virksomhed kan omfattes af bestemmelsen om momsfri virksomhedsoverdragelse. Tidligere var en virksomhedsoverdragelse af en momsfri virksomhed ikke omfattet af momsloven, jf. bl.a. SKM § 2020. 329 LSR og SKM 2021.208 SKTST.

Betingelse nr. 2: En overdragelse af en økonomisk enhed

Før angav bestemmelsen, at det var en ”overdragelse af aktiver”, men nu angiver bestemmelsen, at der skal være tale om en ”overdragelse af en samlet formuemasse”. Ændringen medfører, at momsloven er ensrettet med momssystemdirektivet. Der findes ikke en definition på ”aktiver” i momsloven eller momssystemdirektivet.

Der foreligger kun en "overdragelse af en samlet formuemasse", når de aktiver, som basalt set er nødvendige for virksomhedens drift, indgår i overdragelsen.

ML § 4, stk. 5, forudsætter således, at der er tale om en overdragelse af en virksomheds driftsmidler mv. (økonomisk enhed), som foretages med henblik på, at køberen enten selv fortsætter driften af virksomheden eller udøver en driftsmæssig anvendelse af de overdragne aktiver, der kan sidestilles hermed.

Der skal i almindelighed være tale om, at sælgeren ophører med at drive den overdragne del af virksomheden. Når man vurderer, om der er tale om en "overdragelse af virksomheden eller en del af denne", lægges der derfor vægt på, at sælger ophører med driften af den overdragne økonomiske enhed, samtidig med at der lægges vægt på købers hensigt med overtagelsen af den økonomiske enhed.

Betingelse nr. 3: Køber skal fortsætte driften af virksomheden

Det er endvidere en betingelse, at køberen skal have til hensigt at drive virksomheden videre. Dette er en hidtidig lidt overset betingelse, som mange overser eller glemmer.

Det afgørende er, at køberen skal fortsætte driften af den pågældende virksomhed eller udøve en driftsmæssig anvendelse af de overdragede aktiver, som kan sidestilles dermed. Hvis køberens hensigt med virksomheden er væsentligt anderledes end sælgers, er betingelsen ikke opfyldt.

Det vil f.eks. være tilfældet, hvis køberen blot har til hensigt øjeblikkeligt at likvidere den pågældende virksomhed eller evt. at sælge lagerbeholdningen, jf. EU-afgørelsen Sag C-497/01, Zita Modes. I så fald er virksomhedsoverdragelsen ikke momsfri.

Køberen fortsætter heller ikke driften af virksomheden, hvis vedkommende udlejer virksomhedens aktiver. Dette var f.eks. tilfældet i sagen SKM 2007.842 SR, som vedrørte en overdragelse af en malkekvægsbedrift. Køberen skulle ikke selv drive landbrugsvirksomheden videre, men skulle i stedet udleje bygningerne og jorden til en anden landmand. Skatterådet fandt derfor, at der ikke var tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse. Købesummen skulle derfor pålægges moms.

Endelige fortsætter køberen ikke driften af virksomheden, hvis sælger f.eks. sælger en udlejningsejendom til en køber, som selv ønsker at anvende ejendommen. Dette var f.eks. tilfældet i sagen SKM 2006.613 ØLR, hvor sælger solgte en udlejningsejendom til Føtex, som selv ville anvende ejendommen til butik. Overdragelsen var ikke momsfri efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Betingelsen om at køber skal fortsætte driften af virksomheden, er både relevant ved almindelige virksomhedsoverdragelser, men gælder således også ved ”virksomhedsoverdragelser”, som sker som led i omstruktureringer mv. mellem koncernforbundne selskaber. Både ved skattefrie virksomhedsomdannelser, fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver, skal man derfor være obs på, at denne betingelse er opfyldt. Hvis betingelsen ikke er opfyldt, skal aktiverne i f.eks. spaltningsbalancen tillægges moms, og det modtagende selskab skal afregne momsen.

Dette ses f.eks. af SKM 2021.430 SR, som vedrørte en koncern, hvor et selskab ønskede at stifte et nyt helejet datterselskab ved tilførsel af aktiver i form af en projektejendom. Selskabet anmodede om et bindende svar på, at overdragelsen af projektejendommen var momsfri. Anmodningen skete, så ejendommen ikke skulle pålægges moms ved udarbejdelsen af åbningsbalancen for datterselskabet, og så det nystiftede selskab ikke skulle afregne momsen. Skatterådet fandt, at overdragelsen var momspligtig, da købers hensigt var at anvende projektejendommen til momsfritaget udlejning, og sælgers hensigt var opførelse af ejendommen med henblik på salg af ejendommen.

Meddelelse til Skatteforvaltningen

Efter en virksomhedsoverdragelse skal der gives meddelelse til Told og Skatteforvaltningen om den momsfri virksomhedsoverdragelse. Det følger af momslovens § 4, stk. 5, 2. pkt. Meddelelsen skal gives inden otte dage efter overdragelsen og skal indeholde oplysninger om køberens navn og adresse og salgsprisen på det overdragne.

En manglende meddelelse er dog ikke sanktioneret, hvorfor der ikke er nogle konsekvenser ved den manglende meddelelse.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til momsfritagelse for virksomhedsoverdragelse, er du velkommen til at kontakte vores specialister. Vi yder professionel rådgivning alle momsrelaterede spørgsmål og står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne