Nyheder

Udpegning/valg af kurator - hvem bestemmer?

Et ældre og kendt udsagn siger: Den enes død den andens brød. Det gælder også i relation til fallerede virksomheder og kuratorudpegning/-valg. Artiklens emne er ikke nyt, men spørgsmålet stilles ofte. Baggrunden for spørgsmålet er som regel, at spørgeren har en opfattelse af, at kurator i visse situationer kan være overordentlig enøjet og udelukkende ser sagen fra hovedkreditors side – den kreditor, der har størst indflydelse på kuratorudpegningen/kuratorvalget. Ifølge konkurslovens § 238, stk. 1, skal blandt andet kurator være habil, hvilket betyder, at han ikke må være afhængig af skyldneren, ligesom der ikke af andre grunde må kunne rejses tvivl om kurators upartiskhed i det foreliggende bospørgsmål.

Skyldners advokat
Der kan ikke siges noget endegyldigt om, hvorvidt skyldnerens advokat kan udpeges eller vælges som kurator. Der må foretages en konkret vurdering. Såfremt skyldnerens advokat har udført sædvanlige eller ordinære advokatopgaver i forbindelse med virksomhedens sædvanlige drift, vil et sådant hverv ikke i sig selv diskvalificere skyldnerens advokat som kurator. Har skyldnerens advokat derimod op til det økonomiske sammenbrud været involveret i transaktioner – overførsel af aktiver fra skyldneren til nærstående, evt. uden gennemførelse af vurdering – vil dette i sig selv udelukke skyldnerens advokat fra at optræde som kurator i skyldnernes konkursbo. Man kan ikke have ræven til at vogte høns.

Udpegning af kurator
På første skifteretsmøde – det møde, hvori konkursbegæringen behandles – vil der ikke ske afstemning blandt eventuelle kuratoremner. Det hænger sammen med, at der som udgangspunkt ikke er flere kuratoremner til stede. I skifteretsmødet er normalt alene konkursrekvirenten og dennes advokat samt skyldneren og muligvis dennes advokat repræsenteret. I denne situation hører det under skifterettens kompetence, efter at have rådført sig med de mødte kreditorer, at udpege en habil kurator. Skyldner har i den forbindelse ingen direkte indflydelse på udpegningen af kurator. Dog kan det ikke udelukkes, at en blandt flere kuratoremner ikke bliver udpeget som kurator, når det må konstateres, at det pågældende kuratoremne tidligere har været involveret i tvister mod skyldneren, og der derved er etableret et overordentligt følelsesladet forhold mellem parterne – en sådan situation er ikke fremmende for en forretningsmæssig, konstruktiv og fornuftig realisation af skyldnerens aktiver under konkursbehandlingen.

Uanset hvem der udpeges som kurator, kan enhver kreditor, senest 3 uger efter at have modtaget meddelelse om, hvem der er udpeget som kurator, anmode skifteretten om at indkalde til skifteretsmøde med henblik på afholdelse af kuratorvalg.

Kuratorvalg
Under et kuratorvalg, der sjældent gennemføres i første skifteretsmøde, men normalt i et særskilt af skifteretten indkaldt skifteretsmøde, har alle ikke særligt sikrede kreditorer stemmeret, såfremt den pågældende kreditor i forbindelse med konkursbehandlingen vil modtage dividende. Bliver en kreditor evt. som fortrinsberettiget kreditor dækket fuldt ud, eller er situationen den, at simple kreditorer ikke får dividende, men hvor der alene forventes en dividende til lønprivilegerede krav, vil det alene være de lønprivilegerede kreditorer – lønmodtagerne/disses organisationer/Lønmodtagernes Garantifond og SKAT – der er stemmeberettigede.

Konkursboer uden frie midler
Kendetegnende for mange konkursboer er, at bobehandlingen sjældent resulterer i dividende til simple kreditorer. Ofte vil der heller ikke være dividende til lønmodtagerkrav. Den situation har i særlig grad været hyppigt forekommende, efter at der i Danmark den 1. januar 2006 blev indført regler om virksomheds- og fordringspant. I en sådan situation har Vestre Landsret i en kendelse af 27. november 2014 bestemt, at da konkursbehandlingen primært ville bestå i realisation af pantsatte aktiver, var det panthaverne, der havde den største og væsentligste interesse i, hvem der blev udpeget som kurator. Skifterettens beslutning om at udpege konkursrekvirentens (en lønmodtager) advokat som kurator blev ophævet med henblik på at skifteretten skulle udpege panthavernes advokat som kurator.

Denne kendelse er fulgt op af en senere kendelse fra Vestre Landsret af 9. maj 2016, hvor det i præmisserne udtales: Efter retspraksis er skifteretten i en situation som den foreliggende (hvor ingen fordringshavere har stemmeret) frit stillet, når der er tale om et valg mellem flere egnede kandidater, når blot udpegningen sker på et sagligt grundlag.

Faste kuratorer
I skifteretter (langt de fleste), hvor der er etableret en fast kuratorordning, vil det normalt i disse tilfælde være en advokat, der hører til kredsen af faste kuratorer, der udpeges som kurator.

Har det betydning, hvem der er konkursrekvirent?
Ofte får man spørgsmålet, om det kan have nogen betydning at komme først, forstået på den måde, om skyldnerens egen konkursbegæring giver skyldneren særlige rettigheder, enten i forbindelse med valg af kurator eller i forbindelse med boets behandling. Begge spørgsmål kan besvares med et klart Nej.

Er retsstillingen hensigtsmæssig?
Som udgangspunkt må det være rimeligt, at den kreditor/de kreditorer, der har størst interesse (penge i klemme), får størst mulig indflydelse på boets behandling og dermed også valg af kurator. Indsigelser mod denne retsstilling går blandt andet på, at det typisk vil være skyldnerens pengeinstitut (ofte tillige virksomhedspanthaver), der har været tæt på skyldneren i afviklingsfasen, og at der derfor er større omstødelsesrisici i forhold til hovedkreditor/virksomhedspanthaveren end i forhold til andre kreditorer. Dette argument er ikke skudt helt ved siden af, men retspraksis viser, at medmindre der er konkrete holdepunkter for, at der foreligger omstødelige eller andre odiøse forhold udvist fra hovedkreditors side, er der intet i vejen for, at hovedkreditors kandidat til hvervet som kurator udpeges eller vælges. Det bemærkes, at uanset hvem, der har indstillet den valgte eller udpegede kurator, har kurator samme pligter og rettigheder, både i forhold til skyldneren og i forhold til boets kreditorer. Konstaterer den valgte eller udpegede kurator, at der er anledning til at undersøge eventuelle omstødelige betalinger eller dispositioner i forhold til den (hoved)kreditor, på hvis stemmer kurator blev udpeget eller valgt, må kurator erklære sig inhabil med den konsekvens, at der udpeges en ad hoc-kurator til at udføre disse undersøgelser og – i det omfang det besluttes at anlægge omstødelsessag – gennemføre omstødelsessag på konkursboets vegne.

Tilsynsmyndighed
Kurators virke sker under ansvar dels over for kreditorerne, dels og i særdeleshed over for skifteretten, der er klageinstans for klager over kurators forvaltning af kuratorhvervet, og som har kompetence til at afsætte kurator, såfremt det findes, at kurator har misligholdt sine forpligtelser i henhold til konkursloven.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne