Nyheder

Udpegning/valg af kurator - hvem bestemmer?

Et ældre og kendt udsagn siger: Den enes død den andens brød. Det gælder også i relation til fallerede virksomheder og kuratorudpegning/-valg. Artiklens emne er ikke nyt, men spørgsmålet stilles ofte. Baggrunden for spørgsmålet er som regel, at spørgeren har en opfattelse af, at kurator i visse situationer kan være overordentlig enøjet og udelukkende ser sagen fra hovedkreditors side – den kreditor, der har størst indflydelse på kuratorudpegningen/kuratorvalget. Ifølge konkurslovens § 238, stk. 1, skal blandt andet kurator være habil, hvilket betyder, at han ikke må være afhængig af skyldneren, ligesom der ikke af andre grunde må kunne rejses tvivl om kurators upartiskhed i det foreliggende bospørgsmål.

Skyldners advokat
Der kan ikke siges noget endegyldigt om, hvorvidt skyldnerens advokat kan udpeges eller vælges som kurator. Der må foretages en konkret vurdering. Såfremt skyldnerens advokat har udført sædvanlige eller ordinære advokatopgaver i forbindelse med virksomhedens sædvanlige drift, vil et sådant hverv ikke i sig selv diskvalificere skyldnerens advokat som kurator. Har skyldnerens advokat derimod op til det økonomiske sammenbrud været involveret i transaktioner – overførsel af aktiver fra skyldneren til nærstående, evt. uden gennemførelse af vurdering – vil dette i sig selv udelukke skyldnerens advokat fra at optræde som kurator i skyldnernes konkursbo. Man kan ikke have ræven til at vogte høns.

Udpegning af kurator
På første skifteretsmøde – det møde, hvori konkursbegæringen behandles – vil der ikke ske afstemning blandt eventuelle kuratoremner. Det hænger sammen med, at der som udgangspunkt ikke er flere kuratoremner til stede. I skifteretsmødet er normalt alene konkursrekvirenten og dennes advokat samt skyldneren og muligvis dennes advokat repræsenteret. I denne situation hører det under skifterettens kompetence, efter at have rådført sig med de mødte kreditorer, at udpege en habil kurator. Skyldner har i den forbindelse ingen direkte indflydelse på udpegningen af kurator. Dog kan det ikke udelukkes, at en blandt flere kuratoremner ikke bliver udpeget som kurator, når det må konstateres, at det pågældende kuratoremne tidligere har været involveret i tvister mod skyldneren, og der derved er etableret et overordentligt følelsesladet forhold mellem parterne – en sådan situation er ikke fremmende for en forretningsmæssig, konstruktiv og fornuftig realisation af skyldnerens aktiver under konkursbehandlingen.

Uanset hvem der udpeges som kurator, kan enhver kreditor, senest 3 uger efter at have modtaget meddelelse om, hvem der er udpeget som kurator, anmode skifteretten om at indkalde til skifteretsmøde med henblik på afholdelse af kuratorvalg.

Kuratorvalg
Under et kuratorvalg, der sjældent gennemføres i første skifteretsmøde, men normalt i et særskilt af skifteretten indkaldt skifteretsmøde, har alle ikke særligt sikrede kreditorer stemmeret, såfremt den pågældende kreditor i forbindelse med konkursbehandlingen vil modtage dividende. Bliver en kreditor evt. som fortrinsberettiget kreditor dækket fuldt ud, eller er situationen den, at simple kreditorer ikke får dividende, men hvor der alene forventes en dividende til lønprivilegerede krav, vil det alene være de lønprivilegerede kreditorer – lønmodtagerne/disses organisationer/Lønmodtagernes Garantifond og SKAT – der er stemmeberettigede.

Konkursboer uden frie midler
Kendetegnende for mange konkursboer er, at bobehandlingen sjældent resulterer i dividende til simple kreditorer. Ofte vil der heller ikke være dividende til lønmodtagerkrav. Den situation har i særlig grad været hyppigt forekommende, efter at der i Danmark den 1. januar 2006 blev indført regler om virksomheds- og fordringspant. I en sådan situation har Vestre Landsret i en kendelse af 27. november 2014 bestemt, at da konkursbehandlingen primært ville bestå i realisation af pantsatte aktiver, var det panthaverne, der havde den største og væsentligste interesse i, hvem der blev udpeget som kurator. Skifterettens beslutning om at udpege konkursrekvirentens (en lønmodtager) advokat som kurator blev ophævet med henblik på at skifteretten skulle udpege panthavernes advokat som kurator.

Denne kendelse er fulgt op af en senere kendelse fra Vestre Landsret af 9. maj 2016, hvor det i præmisserne udtales: Efter retspraksis er skifteretten i en situation som den foreliggende (hvor ingen fordringshavere har stemmeret) frit stillet, når der er tale om et valg mellem flere egnede kandidater, når blot udpegningen sker på et sagligt grundlag.

Faste kuratorer
I skifteretter (langt de fleste), hvor der er etableret en fast kuratorordning, vil det normalt i disse tilfælde være en advokat, der hører til kredsen af faste kuratorer, der udpeges som kurator.

Har det betydning, hvem der er konkursrekvirent?
Ofte får man spørgsmålet, om det kan have nogen betydning at komme først, forstået på den måde, om skyldnerens egen konkursbegæring giver skyldneren særlige rettigheder, enten i forbindelse med valg af kurator eller i forbindelse med boets behandling. Begge spørgsmål kan besvares med et klart Nej.

Er retsstillingen hensigtsmæssig?
Som udgangspunkt må det være rimeligt, at den kreditor/de kreditorer, der har størst interesse (penge i klemme), får størst mulig indflydelse på boets behandling og dermed også valg af kurator. Indsigelser mod denne retsstilling går blandt andet på, at det typisk vil være skyldnerens pengeinstitut (ofte tillige virksomhedspanthaver), der har været tæt på skyldneren i afviklingsfasen, og at der derfor er større omstødelsesrisici i forhold til hovedkreditor/virksomhedspanthaveren end i forhold til andre kreditorer. Dette argument er ikke skudt helt ved siden af, men retspraksis viser, at medmindre der er konkrete holdepunkter for, at der foreligger omstødelige eller andre odiøse forhold udvist fra hovedkreditors side, er der intet i vejen for, at hovedkreditors kandidat til hvervet som kurator udpeges eller vælges. Det bemærkes, at uanset hvem, der har indstillet den valgte eller udpegede kurator, har kurator samme pligter og rettigheder, både i forhold til skyldneren og i forhold til boets kreditorer. Konstaterer den valgte eller udpegede kurator, at der er anledning til at undersøge eventuelle omstødelige betalinger eller dispositioner i forhold til den (hoved)kreditor, på hvis stemmer kurator blev udpeget eller valgt, må kurator erklære sig inhabil med den konsekvens, at der udpeges en ad hoc-kurator til at udføre disse undersøgelser og – i det omfang det besluttes at anlægge omstødelsessag – gennemføre omstødelsessag på konkursboets vegne.

Tilsynsmyndighed
Kurators virke sker under ansvar dels over for kreditorerne, dels og i særdeleshed over for skifteretten, der er klageinstans for klager over kurators forvaltning af kuratorhvervet, og som har kompetence til at afsætte kurator, såfremt det findes, at kurator har misligholdt sine forpligtelser i henhold til konkursloven.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne