Nyheder

Ny principiel dom om 15 %-reglen og særlige omstændigheder

I øjeblikket sker der en del på området for værdiansættelse af fast ejendom. Allersenest har Østre Landsret den 29. november 2021 afsagt dom i en principiel sag. Bliv klogere på dommen her.

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 er blevet afløst af det nye 2021-cirkulære med ikrafttrædelse den 15. oktober. Det nye cirkulære ændrer 15 %-reglen til en 20 %-regel, som kan anvendes når en overdragelse er baseret på en vurdering efter den nye Ejendomsvurderingslov.

I september og oktober måned 2021 er der blevet offentliggjort i alt 18 bindende svar fra Skatterådet om begrebet ”særlige omstændigheder”. Det begreb vil stadig have stor relevans. Læs mere her, hvis du vil have en opdateret .

Hvad bør jeg vide om dommen?

Siden en højesteretsdom fra 2016 har det været fastslået, at et dødsbo har retskrav på at anvende 15 %-reglen (nu 20 %-reglen) ved arveudlæg af en fast ejendom, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dommen fra 2016 vedrører netop et dødsbo, og det har derfor været usikkert, om helt samme princip er gældende ved gaveoverdragelser.

I en afgørelse fra 2018 fandt Landsskatteretten, at der ikke forelå særlige omstændigheder i et tilfælde, hvor en far i september 2015 købte en ejendom for 61.750.000 kr. og i december samme år overdrog ejendommen ved gave til sine børn for 32.300.000 kr. - en forskel på omkring 47 %. Gaveværdien var fastsat efter 15 %-reglen. Afgørelsen, der var i tråd med en tidligere afgørelse fra 2007, kunne tolkes på den måde, at der gjaldt en udvidet ret til at anvende 15 %-reglen ved gaveoverdragelser.

Landsskatterettens afgørelse fra 2018 blev indbragt for domstolene af Skattemyndighederne og har været behandlet af Østre Landsret som 1. instans. Det er den sag, der nu er afgjort ved Landsretten.

Østre Landsret ændrer Landsskatterettens afgørelse og giver Skattestyrelsen medhold. Landsrettens afgørelse indeholder tre elementer.

  1. For det første fastslår Landsretten, at der ikke gælder en særlig udvidet adgang til at anvende 15 %-reglen på gaveområdet.
  2. For det andet fastslår Landsretten, at der gælder helt det samme princip som i dødsboer. Nemlig at der er retskrav på at anvende 15 %-reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Retsstillingen er altså ifølge landsretten helt den samme i dødsbosituationen og i gavetilfældene.

    De to første led er generelle, principielle udsagn, som rækker ud over den konkrete sag.

  3. For det tredje fastslår Landsretten, i den konkrete sag, at der forelå særlige omstændigheder, da ejendommen var handlet i en almindelig handel tre måneder før gaveoverdragelsen og med en meget betydelig prisforskel. Derfor skulle gavens værdi fastsættes til faderens købspris, og der skulle betales gaveafgift i forhold til den værdi. Den bedømmelse falder helt i tråd med en række af de bindende svar, som blev offentliggjort i september og oktober 2021. De fastslår nemlig, at der kan foreligge særlige omstændigheder, når en ejendom er handlet til markedspris inden for en vis tidsmæssig periode før gaveoverdragelsen, hvis der samtidig er et stort prisspænd mellem de to priser.

Det vides ikke, om Østre Landsrets dom bliver anket til Højesteret.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til dommen eller generelt til det nye værdiansættelsescirkulære, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. De har indgående viden og mange års erfaring med at rådgive på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne