Nyheder

Fremover bestemmer grundværdien: Nye regler for dækningsafgift

Fremover bliver dækningsafgiften opkrævet af grundværdien, når grundlaget for dækningsafgiftspligtige ejendomme ændres pr. 1. januar 2022. Indtil da opkræves der en foreløbig dækningsafgift, som reguleres endeligt, når den nye vurdering foreligger. Denne regulering kan være særlig problematisk, da dækningsafgiften hæfter på ejendommen. Købere af dækningsafgiftspligtige ejendomme kan derfor risikere at komme til at efterbetale dækningsafgift for sælgers ejertid.

Med overgangen til de nye vurderingsprincipper i ejendomsvurderingsloven foretages der ikke længere en vurdering af ejendomsværdien på en erhvervsejendom. Fremadrettet vil en vurdering af en erhvervsejendom derfor kun indeholde en vurdering af grundværdien. For dækningsafgiftspligtige ejendomme medfører dette, at det dækningsafgiftsgrundlag – i form af forskelsværdien (ejendomsværdien fratrukket grundværdien) - forsvinder.

Folketinget har derfor vedtaget, at dækningsafgiftsgrundlaget fra 1. januar 2022 skal overgå til at være grundværdien i stedet for forskelsværdien. Dette indebærer for det første, at dækningsafgiften for ejendomme med lave bygningsværdier (forskelsværdier) og høje grundværdier vil stige, mens den vil falde for ejendomme med høje bygningsværdier (forskelsværdier) og lave grundværdier. Denne ændring vil i udgangspunktet ske pr. 1. januar 2022.

Overgangen til det nye dækningsafgiftsgrundlag indeholder ikke noget loft for stigningen på den enkelte ejendom. Som følge af, at selve grundlaget ændres, vil der derfor være ejendomme, som oplever væsentlige stigninger. Provenuet fra dækningsafgiften holdes dog neutralt på landsplan, således at det samlede provenu ikke kan overstige det nuværende. Folketinget har dog alene valgt at provenuet skal holdes neutralt i forhold til 2014 – men i 2017-niveau. Fra 2014 til 2019 er der dog sket et samlet fald i dækningsafgiftsprovenuet på ca. 15 %. Selvom det samlede dækningsafgiftsprovenu skal holdes neutralt, vil der derfor alligevel være en stigning heri.

Når dækningsafgiften fremadrettet beregnes på baggrund af grundværdien for pr. 1. januar 2022, ligger heri også en joker. Denne grundværdi kendes ikke endnu, og de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme forventes først i 2024, 2025 eller måske endnu senere.

Foreløbig dækningsafgift

Derfor fastsættes der et foreløbigt grundlag for dækningsafgiften, indtil de nye vurderinger gennemføres, og det korrekte dækningsafgiftsgrundlag kendes. Den foreløbige dækningsafgift bliver derfor mindst det samme som hidtil og maksimalt 30 % mere end i dag. Denne foreløbige dækningsafgift har dog kun betydning, indtil den nye vurdering pr. 1. januar 2022 foreligger. Når denne nye vurdering er klar, foretages der en regulering krone-for-krone i forhold til den foreløbige dækningsafgift.

Har du, på baggrund af den foreløbige dækningsafgift, betalt for lidt i dækningsafgift, skal du indbetale den resterende del, og har du betalt for meget i foreløbig dækningsafgift, får du den resterende del tilbagebetalt.

Hvis du har betalt for meget i dækningsafgift, fordi det foreløbige grundlag har været for højt, tilbagebetales beløbet sammen med en forrentning på 0,4 % pr. påbegyndt måned. Umiddelbart ser det derimod ikke ud til, at en eventuel merbetaling også skal forrentes. I et nyt høringssvar i forbindelse med lovændringen fremgår det, at en eventuel merbetaling først forrentes med 0,4 % pr. påbegyndt måned efter forfaldstid, og at forfaldstid regnes fra opkrævningen af merbetalingen. Denne opkrævning kan først ske, efter at den nye vurdering pr. 1. januar 2022 er modtaget. Betales meropkrævningen ikke til tiden, vil der altså påløbe renter herfra.

Dækningsafgiften hæfter på ejendommen

Denne efterregulering medfører også, at der i de kommende år vil hvile en potentiel forpligtelse til at indbetale en forskel mellem den foreløbige dækningsafgift og den endelige dækningsafgift for dækningsafgiftspligtige ejendomme, når den nye ejendomsvurdering pr. 1. januar 2022 udsendes. Udfordringen ved denne forpligtelse er særligt, at hverken størrelsen på forpligtelsen eller tidspunktet for indfrielsen kendes før den nye vurdering kommer.

Det følger imidlertid af ejendomsbeskatningslovens § 29, stk. 1, at krav på dækningsafgift hæfter på ejendommen. Det betyder også, at en eventuel regulering af dækningsafgiften, hvor der skal indbetales yderligere dækningsafgift, hæfter på ejendommen. Dette kan særligt blive et problem med en ejendom, som er handlet, hvor reguleringskravet fra sælgers ejertid fortsat hæfter for ejendomme. Dermed kan køber blive tvunget til også at indfri reguleringsbeløbet for sælgers ejertid.

Hvis sælger ikke længere findes, f.eks. fordi sælger er gået konkurs, er et dødsbo eller bare er stukket af, kan køber ikke længere blot videresende kravet for sælgers ejertid til sælger, og køber ender dermed endeligt med at skulle afholde hele meropkrævningen af dækningsafgiften.

Denne problemstilling er særlig vigtig at være opmærksom på, eftersom det ikke er muligt at opgøre størrelsen af en sådan reguleringsforpligtelse, da køber og sælger hverken kender størrelsen af det fremtidige dækningsafgiftsgrundlag eller perioden, indtil den nye ejendomsvurdering pr. 1. januar 2022 foreligger.

Problemstillingen kan være lige så relevant ved lejemål, hvor det er aftalt, at lejer betaler de løbende ejendomsskatter oveni lejen. Hvis først reguleringen af dækningsafgiften sker efter, at lejer er fraflyttet lejemålet, er udlejers mulighed for at opkræve efterreguleringen fra den tidligere lejer også afhængig af, at den tidligere lejer fortsat eksisterer og er betalingsdygtig.

DAHL er specialister i ejendomsvurderinger

Hos DAHL er vi specialister i ejendomsvurderinger og sager om dækningsafgift. Vi bistår derfor gerne med en vurdering af, om dækningsafgiften er opgjort korrekt, eller om du skal klage over afgiftspligten af din erhvervsejendom, ligesom vi gerne bistår med selve håndteringen af klageprocessen.

Er du interesseret i at få vurderet dine klagemuligheder, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne