Nyheder

Fordeling af drift af virksomhed mellem ægtefæller

Personer, der har indgået ægteskab eller registreret partnerskab, er undergivet særlige beskatningsregler i Danmark. Ægteskabet i sig selv medfører ikke, at man ikke skal betale skat, men der indtræder en række sambeskatningseffekter imellem ægtefællerne. Der kan f.eks. overføres underskud imellem ægtefællerne, sådan at den ene ægtefælle kan udnytte den anden ægtefælles skattemæssige underskud. Progressionsgrænserne i skattesystemet kan udnyttes af ægtefællerne under ét m.v.

Drift af virksomhed

Drift af virksomhed mellem ægtefæller er undergivet nogle helt særlige regler. Beskatningen af en virksomhed, som gifte personer driver, sker hos den af personerne, der driver virksomheden. Ejerskabet til virksomheden er altså ikke styrende for, hvordan beskatningen skal ske. Det klare udgangspunkt er, at det kun er én af ægtefællerne, der kan blive beskattet.

Deltager den anden ægtefælle i en vis grad i driften af virksomheden, kan man enten give vedkommende løn fra den første ægtefælle, eller man kan etablere en ordning med at være medarbejdende ægtefælle. Ved begrebet ”medarbejdende ægtefælle” forstås, at der overføres en andel af overskuddet fra driftsherreægtefællen til den anden ægtefælle. Driftsherreægtefællen får fradrag for overførslen, og den anden ægtefælle beskattes heraf. Herved udnytter man progressionsbeskatningssystemgrænserne bedre.

Der findes endelig en yderligere variant, nemlig at man sammen kan drive en virksomhed. Det forudsættes imidlertid her, at engageringen i driften skal være væsentlig og ligelig. Væsentlighedskravet refererer sig typisk til, at der skal være tale om et vist omfang, typisk 5-7 timer pr. dag som minimum. Udover kravene om, at det skal være væsentligt og ligeligt, er der også et krav om, at man har givet skatteforvaltningen besked om, at man bruger den pågældende regel om ligedeling. Det er her en forudsætning, at de pågældende ægtefæller også i forhold til kreditorerne hæfter ligeligt. De behøver ikke at formalisere samarbejdet ved en egentlig interessentskabsaftale, men der er krav om lige hæftelse.

Ligedelingsreglen forudsætter en væsentlig arbejdsindsats. Foreligger der ikke en væsentlig arbejdsindsats, synes man ikke at kunne bruge reglen. Uanset dette er der en meget beskeden praksis om denne problemstilling. Det er således svært at afgrænse præcist, hvor lidt man kan lave beskatning af ligedelingsreglen efter. Kan man f.eks. bruge ligedelingsreglen på en fast ejendom? – Hvis man udlejer ejendommen, er der jo ikke nødvendigvis en masse arbejde for de to ægtefæller. For en umiddelbar betragtning synes ligedelingsreglen ikke at kunne anvendes. Ejer de imidlertid ejendommen i lige forhold, og deltager de begge to i lige omfang, deltager de også lige meget i driften. I en sådan situation er det som udgangspunkt ejerskabet, der slår igennem, og beskatningen vil ske i lige forhold.

Skatterådet har for nylig taget stilling til en situation, hvor to ægtefæller ønskede at bruge ligedelingsreglen på en virksomhedsaktivitet i form af en fast ejendom, der blev udlejet. Den ene ægtefælle var ejer af ejendommen, men man ønskede altså at fordele resultatet 50/50.

I den pågældende sag havde ejerægtefællen overdraget halvdelen af driften til den anden ægtefælle, sådan at ejendommen blev drevet i fællesskab. Ejerskabet til ejendommen var uændret.

Skatterådet fandt, at virksomhedens resultat som udgangspunkt skulle medregnes hos den ægtefælle, der i overvejende grad drev virksomheden. Ægtefællerne havde dog mulighed for at fordele resultatet mellem sig, når de opfylder betingelserne i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8. Det er den bestemmelse, der regulerer ligedelingsreglen. Det er her et vilkår, at de begge hæfter for virksomhedens forpligtelser.

Skatterådet fandt herefter, at de kommunale ejendomsskatter påhvilede den ejer, som havde tinglyst adkomst til ejendommen. Ægtefællerne hæftede dermed ikke i samme omfang for virksomhedens forpligtelser, og de havde ikke mulighed for at anvende ligedelingsreglen i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at ægtefællerne kun overtage halvdelen af driften af virksomheden og den tilhørende halvdel af det opsparede overskud fra den oprindelige driftsherreægtefælle.

En ligedeling af driften mellem to ægtefæller af en udlejningsejendom forudsætter, at de ejer den lige. Havde man gjort dette, kunne man have lavet en ligedeling.

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne