Nyheder

Nu tages der hul på erstatninger til minkbranchen

Minkavlere og følgeerhverv har ventet længe på at få afklaret, hvordan de erstatningsmæssigt er stillet efter beslutningen om, at alle mink i Danmark skulle aflives. Bekendtgørelserne, der gør det muligt at ansøge om erstatning og kompensation, blev kort tid før årsskiftet vedtaget. I denne artikel får du indsigt i de forskellige erstatnings- og kompensationsordninger, og hvordan den fremadrettede proces bliver.

Den 4. november 2020 blev det meddelt, at alle mink i Danmark skulle aflives. Folketinget vedtog efterfølgende lovgrundlaget for aflivningen, herunder et midlertidigt forbud mod hold af mink, der senere er forlænget, og gav ministeren hjemmel til at fastsætte regler om erstatning mv.

Der er i løbet af det seneste år vedtaget en række bekendtgørelser, der fastsætter regler om tildeling og udbetaling af flere forskellige honorarer, kompensationer og erstatninger som følge af beslutningen om at aflive alle mink. De sidste nødvendige bekendtgørelser blev vedtaget i december 2021. For mange minkavlere og følgeerhverv bliver 2022 forhåbentligt året, hvor de får vished for fremtiden, om end det langt fra er sikkert, at samtlige berørte avlere og følgeerhverv når at få deres sager behandlet i indeværende år.

Nedlukningserstatning

Den 20. december 2021 trådte der en ny bekendtgørelse i kraft, der bl.a. muliggør, at ”minkvirksomheder” kan ansøge om erstatning ved permanent nedlukning. Begrebet ”minkvirksomheder” defineres i bekendtgørelsen som: 

  1. Enhver virksomhed ejet af en fysisk eller juridisk person, der har været i drift frem til den 4. november 2020, og som havde egen produktion af mink i Danmark i 2018, 2019 eller 2020.
  2. Enhver virksomhed ejet af en fysisk eller juridisk person, som er ophørt i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. november 2020, og som havde egen produktion af mink i Danmark i 2018, 2019 eller 2020.
  3. Enhver virksomhed eget af en fysisk eller juridisk person, der har været i drift frem til den 4. november 2020, og som den 4. november 2020 havde disponeret og gennemført konkrete tiltag med henblik på opstart af egenproduktion af mink i Danmark i Danmark i 2020 eller 2021.

Hvordan den enkelte minkvirksomhed eller minkavler er stillet erstatningsmæssigt, afhænger i første led af, om avleren har haft egen produktion af mink i 2020.

Minkavlere med egen produktion i 2020 kan efter ansøgning modtage erstatning for tabt fremtidig indtjening, ledig kapacitet, minkspecifikke anlægsaktiver og minkspecifik accessorisk virksomhed ved permanent nedlukning af virksomhedens drift i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2030.

Erstatningen for tabt fremtidig indtjening beregnes efter en række principper, der bl.a. inddrager den enkelte avlers estimerede fremtidige indtægter pr. produceret minkskind, estimerede årlige omkostninger pr. produceret minkskind, estimerede antal årligt producerede minkskind og en fast skindpris korrigeret af den enkelte besætnings pelsindeks. Principperne er nøje beskrevet i bekendtgørelsen, hvilket også gælder for erstatning for ledig kapacitet, minkspecifikke anlægsaktiver og minkspecifik accessorisk virksomhed.

Erstatningsmodellen, der er udviklet specielt til situationen, kaldes også ”den skematiske model”.

Minkavlere uden egenproduktion i 2020 kan ikke modtage erstatning efter denne erstatningsmodel. Disse avlere kan derimod modtage erstatning for værdien af minkvirksomheden opgjort efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning. Det vil sige efter handelsværdien i ”handel og vandel”.

Alle avlere skal desuden holde sig for øje, hvorvidt deres virksomhed umiddelbart forud for beslutningen om at aflive alle mink var i overensstemmelse med meddelte godkendelser og tilladelser. Hvis du er tvivl, om dette er tilfældet, kan det være en god idé at kontakte en rådgiver.

Dvalemodellen

Forbuddet mod hold af mink gælder på nuværende tidspunkt frem til den 31. december 2022. Der kan derfor være avlere, som ønsker at genoptage driften, når forbuddet ophører. For disse avlere er der udarbejdet og vedtaget en ”dvalemodel”, hvor avlere efter ansøgning kan tildeles kompensation i dvaleperioden for faste omkostninger inklusive nødvendige driftsomkostninger til vedligehold og service af produktionsfaciliteter.

Engangsbeløb og forskud på nedlukningserstatning

Minkavlere, der ikke ønsker at genoptage deres produktion, kan ansøge om et engangsbeløb på 80.000 kr. til dækning af nedlukningsomkostninger. Ansøgning om at modtage dette engangsbeløb indgives i forbindelse med ansøgningen om selve nedlukningserstatningen.

Visse minkavlere har desuden mulighed for at ansøge om forskud på nedlukningserstatning. Ordningen gælder kun for avlere, der har haft egenproduktion af mink i 2020. Forskuddet udbetales efter en række fastsatte principper, der bl.a. inddrager avlerens pelsindeks og det antal hvalpe inkl. hanner, som Fødevarestyrelsen har opgjort i forbindelse med aflivningen.

Det er en forudsætning for at opnå forskud på nedlukningserstatning, at du opnår samtykke fra alle rettighedshavere med tinglyste rettigheder i minkvirksomhedens aktiver. Samtykket skal ledsages af en erklæring fra en godkendt revisor. Du skal også erklære på tro og love, at din virksomhed på nedlukningstidspunktet i november 2020 var i overensstemmelse med meddelte miljøgodkendelserne/-tilladelser m.v. Hvis du er i tvivl, om dette er tilfældet, er det vores anbefaling, at du kontakter en rådgiver forinden.

Ansøgningsproceduren

Minkavlere kan frem til den 1. april 2022 ansøge om erstatning for permanent nedlukning af minkvirksomhed eller om kompensation for faste omkostninger i dvaleperioden ved midlertidig lukning med henblik på genoptagelse af minkvirksomheden. Samtidigt kan der ansøges om forskud på nedlukningserstatning og engangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger, hvis den enkelte avler opfylder betingelserne herfor.

Ansøgningen foretages ved, at minkavleren eller dennes rådgiver udfylder og indsender en blanket til Fødevarestyrelsen via virk.dk. Der skal til ansøgningen vedlægges en række erklæringer afhængigt af, hvad der ansøges om. Hvis du er i tvivl om, hvilke erklæringer du skal vedlægge, er det også her en god idé at kontakte en rådgiver.

Avlere, som vælger at ansøge om kompensation efter ”dvalemodellen” med henblik på at genoptage driften, kan frem til den 31. december 2023 ændre valget til permanent nedlukning. Det er en forudsætning for at ansøge om erstatning for permanent nedlukning, at avleren tilbagebetaler modtaget kompensation efter ”dvalemodellen”.  

Når ansøgningen er indsendt

Fødevarestyrelsen videresender ansøgningen om nedlukningserstatning eller kompensation for midlertidig lukning til Erstatnings- og taksationskommissionen, som vil stå for den videre sagsbehandling. Ansøgninger om engangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger og om forskud på nedlukningserstatning sagsbehandles dog af Fødevarestyrelsen.

Til brug for Erstatnings- og taksationskommissionens behandling af sagen skal der udfyldes og indsendes et oplysningsskema afhængig af, hvilken erstatningsmodel der anvendes. Oplysningsskemaet skal ledsages af en erklæring fra en godkendt revisor.

Du har desuden mulighed for at ansøge om, at der gennemføres registrering, fotodokumentation og markedsprisvurdering af alle eller bestemte erstatnings- og kompensationsberettigede aktiver. Arbejdet foretages af en sagkyndig udpeget af Erstatnings- og taksationskommissionen. Når registreringen m.v. er gennemført, kan du ansøge om, at kommissionen træffer afgørelse om, at staten ikke overtager visse aktiver, eller om at der igangsættes nedrivning og fjernelse af aktiver.

På et tidspunkt vil du blive indkaldt til taksationsforretning, hvor Erstatnings- og taksationskommissionen foretager besigtigelse, og hvor du vil have mulighed for at fremsætte bemærkninger til din sag. Det er en god idé at forberede sig grundigt, herunder ved at overveje, om der er konkrete oplysninger og forhold ved din virksomhed, som kommissionen skal være særligt opmærksom på. Det vil også være en god idé at indlevere et skriftligt indlæg til erstatnings- og taksationskommissionen, således at det står fuldstændigt klart for kommissionen, hvad den skal være opmærksom på, når din sag efterfølgende behandles og afgøres.

Følgeerhvervene

En række definerede følgeerhverv kan ved permanent nedlukning af minkrelateret virksomhed modtage kompensation for værdien af denne virksomhed før den 4. november 2020, inklusive eventuel eksportrelateret virksomhed. Kompensationen opgøres efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning. Det vil sige efter handelsværdien i ”handel og vandel”.

Følgeerhverv, der er omfattet af denne model, er:

  • Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a.
  • Udlejere af stald- og burkapacitet til minkproduktion i Danmark samt pelserier, som betjener minkproduktion i Danmark, der har været i drift frem til den 4. november 2020, eller som ophørte i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. juni 2020.
  • Enhver virksomhed, der var i drift frem til den 4. november 2020, eller som ophørte i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. november 2020, og hvor mindst halvdelen af omsætningen, indtjening før renter, afskrivninger og skat (EBITDA) eller varelageret i perioden 2017-2019 eller hertil svarende forskudte regnskabsår hidrørte fra virksomhed rettet mod minkproduktion i Danmark.

Det er et krav for tildeling af kompensation, at virksomheden ved begæringen om kompensation redegør for, at virksomheden ikke på rimelig måde kan omstilles eller videreføres som selvstændig virksomhed. I denne vurdering lægges der bl.a. vægt på omkostningerne ved en omstilling, og om disse står i et rimeligt forhold til indtjeningspotentialet ved en ny type aktivitet. Det er Erstatnings- og taksationskommissionen, der foretager denne vurdering.

Ansøgning om kompensation skal indleveres inden den 1. juni 2022.

Har du brug for kompetent rådgivning?

Hos DAHL yder vi specialiseret rådgivning om ekspropriation og ekspropriationsprocessen. Vi har stor erfaring med at behandle sager om ekspropriation og erstatning – både ved taksaktionsmyndighederne og hos domstolene. Er du minkavler eller på anden måde berørt af forbuddet mod hold af mink f.eks. som følgeerhverv og i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i processen, er du velkommen til at tage kontakt til vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne