Nyheder

Det skal du vide om exitbeskatning af aktier

Hvis du er skattepligtig til Danmark af aktier eller andre værdipapirer, vil det som udgangspunkt blive betragtet som en afståelse, hvis du flytter fra Danmark. Dette betegnes som exitbeskatning eller fraflytterbeskatning. Beskatningen kan udløse en større skattebetaling, hvis der er en gevinst på aktierne, og derfor er der etableret en mulighed for at få henstand med betalingen. Bliv klogere på reglerne om fraflytterbeskatning af aktier og muligheden for henstand med det skattepligtige beløb her.

Exitbeskatning indebærer, at aktier bliver afståelsesbeskattet, da afbrydelsen af skattepligten medfører afståelse. Det vil sige, at der sker beskatning, selvom aktierne reelt ikke afstås. Aktierne betragtes alene skattemæssigt, som om de var afstået. Formålet med exitbeskatningen er at sikre, at der sker beskatning i Danmark af den værditilvækst, der er sket, mens aktierne har været underlagt dansk skattepligt. 

Fraflytterbeskatningen og henstandsordningen forudsætter, at en række regler og betingelser er opfyldt. Disse vil blive gennemgået i denne artikel.

Hvilke værdipapirer beskattes ved fraflytning?

Reglerne gælder for aktier, anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsbeviser og lignende værdipapirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. . Det er uden betydning om aktierne er danske eller udenlandske, så længe de er underlagt dansk beskatning. I denne artikel betegnes alle disse begreber samlet som aktier.

Hvornår sker der beskatning?

Fysiske personer kan være underlagt både fuld og begrænset skattepligt. Fuld skattepligt pålægges primært personer med bopæl i Danmark og personer, der opholder sig i Danmark i mindst seks måneder. Begrænset skattepligt pålægges indkomstkilder i Danmark f.eks. fra fast driftssted i Danmark.

Personer, der er fuldt eller begrænset skattepligtige, kan ophøre med at være skattepligtige til Danmark. Det er dette ophør af dansk skattepligt, der udløser exitbeskatning.

Det sker f.eks., når: 

 • Personen ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark.
 • Personen overgår til at blive hjemmehørende i et andet land ifølge en dobbeltbeskatningsoverenskomst.
 • Aktier udgår af et fast driftssted i Danmark, eller personen ophører med at drive erhvervsvirksomhed fra et fast driftssted i Danmark, hvortil aktierne er tilknyttet.

Exitbeskatning bliver dog ikke udløst, hvis der i stedet indtræder en anden af de nævnte former for skattepligt til Danmark. Ophører en persons fulde skattepligt, men bliver denne i stedet begrænset skattepligtig, sker der da alene afståelsesbeskatning af de aktier, der ikke bliver omfattet af den begrænsede skattepligt.

Der gælder dog den undtagelse, at hvis personen er fuldt eller begrænset skattepligtig, gennemføres der kun fraflytterbeskatning, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

 • Den samlede kursværdi af personens aktier udgør mindst 100.000 kr.
 • Personen ejer aktier med en negativ anskaffelsessum.
 • Personen ejer andele i et medarbejderinvesteringsselskab, hvor der ved indbetalingen er givet bortseelsesret.
 • Personen ejer aktier, der er erhvervet efter LL § 7 P, eller aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret til aktier omfattet af LL § 7 P.

Hvem er omfattet af reglerne om fraflytterbeskatning?

Reglerne omfatter kun fysiske personer. Selskaber og andre juridiske personer er ikke omfattet af reglerne.

Foruden de ovenfor nævnte regler skal personen som udgangspunkt have været skattepligtig til Danmark af aktiegevinster i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år før fraflytningen.

Når dette ejertidskrav vurderes, medregnes både perioder med fuld og begrænset skattepligt.

Udgangspunktet om 7 års ejertid fraviges dog, når:

 • Aktierne er erhvervet fra personens ægtefælle, hvis ægtefællen opfylder kravet om 7 års skattepligt inden for de seneste 10 år.
 • Aktionæren har erhvervet aktierne ved succession og derfor indtræder i overdragerens skattemæssige stilling.
 • Aktierne er erhvervet ved skattefri virksomhedsomdannelse, hvor den personligt ejede erhvervsvirksomhed er overdraget ved succession.
 • Det er andele i et medarbejderinvesteringsselskab, hvor der ved indbetalingen er opnået bortseelsesret.
 • Aktierne er erhvervet efter reglerne i ligningslovens § 7 P

Hvis personen er blevet exitbeskattet tidligere og har opnået henstand med betalingen af denne skat men senere flytter tilbage til Danmark, fraviges ejertidskravet på 7 år også, når personen på tidspunktet for tilbageflytningen ejer aktier, der blev exitbeskattet ved den første fraflytning af Danmark.

Hvordan opgøres fraflytterskatten?

Aktierne beskattes på samme måde, som hvis de rent faktisk var afstået på fraflytningstidspunktet. Gevinst og tab på de fraflytningsbeskattede aktier opgøres efter almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven, hvilket indebærer, at aktierne skal fastsættes til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. Handelsværdien af aktierne opgøres som udgangspunkt efter TSS-cirkulære 2000-9 og TSS-cirkulære 2000-10. Det følger heraf, at aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal værdiansættes til børskursen på afståelsestidspunktet. Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal værdiansættes til selskabets indre værdi inklusive goodwill. De to TSS-cirkulærer er dog alene vejledende, og hjælpereglerne kan fraviges, når det er relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for aktiernes værdi. Hvis TSS-cirkulærerne fraviges, kan værdiansættelsesvejledningen anvendes.

Udløser avanceopgørelsen en gevinst, beregnes det skattepligtige beløb af den samlede nettogevinst. Udløser den et tab, kan det fradrages i gevinst på andre aktier, der er realiseret i forbindelse med fraflytningen.

Hvad er mulighederne for henstand?

Ved anmodning om henstand opnås der rentefri henstand med betalingen af den samlede fraflytterskat. Det er en betingelse for henstandsmuligheden, at gevinster og tab på aktierne skal opgøres efter realisationsprincippet. Henstand er derfor blandt andet ikke muligt ved fraflytterbeskatning af aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab.

Henstandsordningen er desuden betinget af, at der afgives oplysninger til Skatteforvaltningen på fraflytningstidspunktet. Her skal indgives en beholdningsoversigt, der er en oversigt over alle de aktier, som personen ejer på fraflytningstidspunktet.

Hvis personen flytter til et land uden for EU eller uden for de øvrige nordiske lande, er henstandsmuligheden desuden betinget af betryggende sikkerhedsstillelse. Omfanget af sikkerheden afspejler henstandsbeløbets størrelse. Sikkerhed kan stilles i form af aktier og obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed.

I det tilfælde, at der sker fraflytning til f.eks. Storbritannien, skal der stilles betryggende sikkerhed, da Storbritannien ikke længere er medlem af EU. Det er Skattestyrelsen, som afgør, hvad der er betryggende sikkerhed, men det kunne for eksempel være at give Skattestyrelsen pant i aktierne.

En person, der er fraflyttet til Storbritannien inden den 31. december 2020, vil desuden kun være omfattet henstandsordningen indtil den 31. december 2025. Fraflyttere til Storbritannien før den 31. december 2020, som har fået henstand med betaling af aktieavance, vil derfor skulle stille sikkerhed til Skattestyrelsen fra og med den 1. januar 2026 for opretholdelsen af deres henstandsordning.

Hos DAHL har vi specialister indenfor international skatteret, der gerne bistår med råd og vejledning i forbindelse med ophør af skattepligt og anmodning om henstand, herunder indsendelse af beholdningsoversigt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne