Nyheder

Konkursrådet: Ny betænkning om rekonstruktion

Konkursrådet kom den 1. februar 2022 med Betænkning om revision af reglerne om rekonstruktion, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet. Betænkningen indeholder udkast til lovbestemmelser, der bl.a. omfatter regler om forebyggende rammer for rekonstruktionsbehandling. Reglerne skal ifølge udkastet træde i kraft den 17. juli 2022.

Forslaget fra Konkursrådet omfatter i hovedtræk:

1. Regler om forebyggende rammer for rekonstruktion

Danmark skal som følge af rekonstruktions- og insolvensdirektivet indføre regler om forebyggende rammer for rekonstruktionsbehandling. Konkursrådet foreslår, at reglerne herom indsættes i konkursloven.

Tidlig varsling

Det er et krav i rekonstruktions- og insolvensdirektivet, at medlemslandene skal sikre, at skyldnerne får adgang til tidlige varslingsmekanismer, som kan påpege forhold, der kan give anledning til sandsynlighed for insolvens.

Konkursrådet finder, at sådanne tidlige varslingsmekanismer bør etableres via Early Warning-programmet. Konkursrådet finder derudover, at domstolene og Erhvervsstyrelsen (samt evt. Skatteforvaltningen) bør foretage tidlig varsling af skyldnere i de tilfælde, hvor skyldnerne reelt er nødlidende. Der bør bruges machine-learning til fremsøgning af de relevante virksomheder/skyldnere.

Indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling

Fysiske og juridiske personer/skyldnere skal kunne anmode om, at der indledes forebyggende rekonstruktionsbehandling, når skyldneren er insolvent, eller skyldneren som følge af økonomiske vanskeligheder har sandsynlighed for at blive insolvent. For så vidt angår fysiske personer, er det alene erhvervsdrivende fysiske personer, der skal kunne anmode om forebyggende rekonstruktionsbehandling. En fysisk person, der ikke er erhvervsdrivende, og som ønsker en ordning med sine kreditorer, bør i stedet ansøge om gældssanering.

Det er alene skyldneren selv, og ikke skyldnerens kreditorer, der kan anmode om indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling.

Der udpeges som udgangspunkt ikke en rekonstruktør eller en regnskabskyndig tillidsmand ved den forebyggende rekonstruktionsbehandling, men skyldneren kan anmode om, at der udpeges en rekonstruktør og en tillidsmand.

Indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling etablerer som udgangspunkt ikke fristdag. Der etableres alene fristdag, hvis skyldneren anmoder om fyldestgørelsesforbud. Fristdagen er da den dag, hvor skifteretten træffer bestemmelse om fyldestgørelsesforbud.

Fyldestgørelsesforbud

Indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling indebærer, som anført, ikke, at der automatisk etableres et fyldestgørelsesforbud. Kreditorer kan derfor fortsat inddrive krav mod skyldneren, herunder også ved indgivelse af konkursbegæring. Er der fremsat et rekonstruktionsforslag, og er der udpeget en rekonstruktør, foreslår Konkursrådet, at en konkursbegæring skal kunne udsættes, indtil det er afgjort, om rekonstruktionsforslaget vedtages og stadfæstes.

Skyldneren kan anmode om, at der etableres fyldestgørelsesforbud, således at der kommer ro omkring rekonstruktionen. En anmodning om fyldestgørelsesforbud anses samtidig for en anmodning om beskikkelse af rekonstruktør.

Fortrinsstilling af krav

Gæld, der stiftes efter indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling, har som udgangspunkt ikke fortrinsstilling. Kravene får alene fortrinsstilling efter § 94, hvis der er udpeget en rekonstruktør, og rekonstruktørern samtykker i gældsstiftelsen.

Omstødelsesregler

Omstødelsesreglerne finder som udgangspunkt ikke anvendelse ved den forebyggende rekonstruktionsbehandling. Årsagen er, at det ikke er sikkert, at en skyldner ved en forebyggende rekonstruktionsbehandling er insolvent. Det kan være, at skyldneren har fået indledt forebyggende rekonstruktion, fordi der foreligger sandsynlighed for insolvens.

Konkursrådet foreslår derfor, at omstødelsesreglerne alene kan anvendes i tilfælde, hvor der stadfæstes et akkordforslag.

Videreførsel af gensidigt bebyrdende aftaler

Konkursrådet foreslår, at skyldneren, hvis der er truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud, kan videreføre gensidigt bebyrdende aftaler med rekonstruktørens samtykke.

Der bliver herved skabt § 94 niveau for medkontrahentens krav i aftalen. Skyldneren kan på samme måde som ved en almindelig rekonstruktion med rekonstruktørens samtykke opsige en aftale om en løbende ydelse med 1 måneds varsel, hvorefter medkontrahentens krav alene er et § 94 krav tidspunktet for fyldestgørelsesforbuddet og indtil udløb af opsigelsesvarslet.

Rekonstruktionsforslag

Et rekonstruktionsforslag under en forebyggende rekonstruktionsbehandling skal ifølge Konkursrådets forslag indeholde det samme som ved en almindelig rekonstruktionsbehandling. Konkursrådet foreslår i den forbindelse, at der sker en tilføjelse i de almindelige rekonstruktionsregler med et tredje element, således at en rekonstruktion skal indeholde mindst et af følgende elementer:

  • tvangsakkord
  • virksomhedsoverdragelse
  • andre tiltag, der alene eller tilsammen med de øvrige dele af rekonstruktionen medfører, at skyldneren ophører med at være insolvent

Afstemning

Afstemningsreglerne skal ifølge Konkursrådets forslag være de samme ved en forebyggende rekonstruktionsbehandling som ved en almindelig rekonstruktionsbehandling.

Der skal stemmes om rekonstruktionsforslaget, og forslaget er vedtaget, hvis der er et flertal, der stemmer for.  Der stemmes efter fordringernes beløb.

Hvis skyldneren ikke er en SMV, eller hvis skyldneren anmoder om det, inddeles fordringshaverne i særskilte afstemningsklasser. Afstemningsklasserne skal afspejle et tilstrækkeligt interessefællesskab. Der stemmes da i hver afstemningsklasse for sig, og rekonstruktionsforslaget er vedtaget, hvis rekonstruktionsforslaget vedtages af et flertal af afstemningsklasserne.

Stadfæstelse

Rekonstruktionsforslaget skal stadfæstes af skifteretten

Tidsforløb

En forebyggende rekonstruktionsbehandling kan maksimalt vare i 1 år.

2. Forslag til andre ændringer

Konkursrådet foreslår også, at der gennemføres andre ændringer i konkursloven. Forslagene vedrører bl.a.

  • forslag om, at en tvangsakkord kan omfatte krav på B-skat og acontoindkomstskat, der er forfaldne ved skifterettens modtagelse af forslaget. Derudover mulighed for, at akkorden kan omfatte krav på restskat vedr. det indkomstår, hvor forslaget fremsættes.
  • en adgang til at skyldnerens medlemskab af et andelsselskab/en andelsforening kan opsiges, hvorefter indestående skal udbetales senest 3 måneder efter opsigelsen. Det skal gælde både under rekonstruktionsbehandling og konkursbehandling
  • en præcisering af, at videreføres en aftale om løbende leverancer med rekonstruktørens samtykke under en rekonstruktionsbehandling eller indtræder konkursboet i en aftale vedr. løbende leverancer, etableres der alene § 94 krav henholdsvis § 93 krav i perioden fra fyldestgørelsesforbuddet/rekonstruktionsbehandlingens indledning/konkursbehandlingens indledning og indtil udløbet af opsigelsesvarslet
  • genindførsel af muligheden for at der kan laves en tvangsakkord under en konkurs

3. Ikrafttræden

Betænkningen med forslag til lovbestemmelser er sendt i høring med høringsfrist den 1. marts 2022. Ifølge Konkursrådets forslaget skal reglerne træde i kraft 17. juli 2022.

Vi følger løbende op på forslagets behandling og orienterer herom. Du er desuden altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne