Nyheder

SpotOn: Brug af ensidigt indhentede erklæringer i retssager

Hvornår er der tale om en ensidigt indhentet erklæring i retsplejelovens forstand, og hvilken betydning har det i en retssag? I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en nyere sag fra Højesteret om netop dette spørgsmål. Samtidig kaster specialisterne et blik på tidligere højesteretspraksis.

Ensidigt indhentede erklæringer kan i nogle tilfælde anvendes i retssager. Bevisvurderingen af de ensidigt indhentede erklæringer kan dog variere, alt efter hvornår de er indhentet, hvordan de er indhentet, og om det overhovedet er en ensidigt indhentet erklæring i retsplejelovens forstand.

Med udgangspunkt i en konkret afgørelse får du indblik i, hvornår der er tale om en ensidigt indhentet erklæring, og hvordan den kan anvendes i en retssag.

U 2022.97 H – Hvornår er der tale om en ensidigt indhentet erklæring?

Et selskab, H, anlagde sag om erstatning mod den tidligere ejer, A, af en virksomhed, som H havde haft erhvervet.

I forbindelse med H´s indlevering af et processkrift for retten, valgte H at fremlægge en rapport fra sin revisor, P, om opgørelsen af H´s tab. A protesterede imod fremlæggelse af rapporten, da denne var ensidigt indhentet under sagen. H anmodede i øvrigt om syn og skøn med henblik på at opnå en sagkyndig vurdering af bl.a. de anvendte principper for tabsopgørelsen.

Byretten afsagde kendelse om, at bilaget ikke kunne fremlægges, mens Vestre Landsret – i kæremålet, der blev tilladt af Procesbevillingsnævnet – tillod H at fremlægge rapporten fra P. Vestre Landsret begrundede sin kendelse med, at det som udgangspunkt står en part frit at fremlægge oplysninger og vurderinger, der kan sidestilles med et partsindlæg.

Højesterets afgørelse

Vestre Landsrets kendelse blev omgjort af Højesteret i det efterfølgende kæremål.

Højesteret fandt, at rapporten fra P ikke blot havde karakter af en talopstilling, men at der var tale om en selvstændig og selvforklarende erklæring med den sagkundskab og autoritet, som er forbundet med en revisorerklæring om tabsopgørelsen.

Erklæringen var ensidigt indhentet af H efter sagens anlæg, hvorefter Højesteret fandt, at revisorerklæringen var omfattet af retsplejelovens § 341 a, hvorfor denne som udgangspunkt ikke kunne fremlægges mod A´s protest.

Højesteret bemærkede tillige, at fremlæggelse og udlevering af erklæringen om tabsopgørelsen til skønsmanden inden gennemførelsen af syn og skøn ville indebære en risiko for utilbørlig påvirkning af skønsmanden.

Højesteret slog på den baggrund fast, at erklæringen skulle udgå af sagen.

Forskellen i landsrettens og højesterets vurdering

Det springende punkt imellem Vestre Landsrets kendelse og Højesterets kendelse ligger i vurderingen af hjemlen.

Landsretten har vurderet revisorerklæringen som et partsindlæg. Udgangspunktet i dansk ret er, at partsindlæg kan fremlægges uhindret i en retssag.

Højesteret har derimod vurderet revisorerklæringen som en sagkyndig erklæring omfattet af retsplejelovens § 341 a, stk. 1, hvor udgangspunktet er, at erklæringer om konkrete forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, som en part inden sagsanlægget har indhentet hos sagkyndige, kan fremlægges som bevis. I fald at en sådan erklæring først er indhentet under sagen, vil udgangspunktet være det modsatte.

Bestemmelsen i retsplejelovens § 341 a, stk. 1 omfatter ikke sagkyndige erklæringer af generel karakter, der afgives uden konkret undersøgelse af genstande eller personer, men på grundlag af foreliggende almen viden.

Tidligere afgørelse fra Højesteret

Vi har i et tidligere nyhedsbrev gennemgået en anden relevant Højesteretsafgørelse herom.

Den tidligere sag blev afgjort den 16. december 2020, U 2021.1048 H. Sagen omhandlede en entrepriseretlig tvist mellem A og B. B havde i sagen nedlagt en påstand om erstatning for mangler ved det arbejde, A havde udført som underentreprenør. Under sagen ønskede B at fremlægge to skønserklæringer, som var indhentet under en tidligere sag mellem B og bygherren på projektet.

I dette tilfælde blev skønserklæringerne anset for at være ensidigt indhentede erklæringer.

Højesteret nåede frem til, at skønserklæringerne skulle behandles efter retsplejelovens § 341 a, stk. 1, da begge erklæringer var sagkyndige erklæringer, der var udarbejdet efter en besigtigelse, og begge omfattede beskrivelse samt vurdering af konkrete faktiske forhold, der var genstand for bevisførelse under sagen, og var udarbejdet uden A’s medvirken.  

Der var ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at ensidigt indhentede erklæringer indhentet inden sagens anlæg kan fremlægges, hvorfor Højesteret tillod, at de to erklæringer blev fremlagt. Højesteret tillagde det desuden vægt, at A havde mulighed for at stille spørgsmål til den skønsmand, der havde udarbejdet de to erklæringer.

Hvornår skal erklæringerne indhentes?

I begge afgørelser fra Højesteret er der tale om ensidigt indhentede erklæringer, som kan henføres under retsplejelovens § 341 a, stk. 1. Forskellen er, hvornår erklæringerne er indhentet.

I U 2022.97 H er erklæringen indhentet efter sagen er anlagt, mens erklæringerne i U 2021.1948 H er indhentet forud for sagens anlæg.

Afgørelserne stadfæster således princippet om, at ensidigt indhentede erklæringer indhentet forud for sagens anlæg kan fremlægges, mens ensidigt indhentede erklæringer indhentet efter sagens anlæg, som udgangspunkt ikke kan fremlægges.

Hvis du står over for at skulle anlægge en retssag, er det derfor vigtigt, at du husker at indhente eventuelle sagkyndige erklæringer inden sagsanlæg, idet det som udgangspunkt alene er partsindlæg, som man kan fremlægge efter sagens anlæggelse.

Har du spørgsmål til brugen af ensidigt indhentede erklæringer? Du er altid velkommen til at kontakte en af vores processpecialister for en drøftelse af den konkrete sag eller andre problemstillinger af juridisk karakter. 

SpotOn – Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsretterne og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores specialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne