Nyheder

Lovlige aktionærlån - pas på alligevel!

Det kan blive muligt at låne penge i egen virksomhed, men der er mange faldgruber, som kan gøre det dyrt.

Erhvervsministeren har den 5. oktober 2016 fremsat et lovforslag om ændring af selskabsloven, herunder lovliggørelse af aktionærlån. Danmark har i en lang årrække – siden 1982 – haft forbud mod, at aktionærer og ledelsesmedlemmer måtte låne midler i det selskab, hvor de indgik i ledelsen og/eller var ejere af. Et selskab måtte endvidere ikke stille sine midler til rådighed eller stille sikkerhed for de pågældende personers forhold.

Hvis denne regel blev overtrådt, stod man dels over for et objektivt tilbagebetalingskrav, for dem der har opretholdt dispositionen, og dels et krav om en høj forrentning, p.t. ca. 10 %. Endelig forelå der desuden et straffeansvar.

Ved siden af den selskabsretlige regulering, er der en skatteretlig regulering.

Hvis fysiske personer, der er aktionærer, foretager lån i et selskab, som de kontrollerer, som defineres som værende ejere af over 50 % af kapitalen eller over 50 % af stemmerne, vil de blive beskattet af det pågældende lån som enten løn eller udbytte.

Lovlige lån
Det er Erhvervsministeriets opfattelse, at dette forbud mod kapitalejerlån nu skal fjernes. Lovforslaget giver mulighed for at tillade aktionærlån, hvis 4 betingelser er opfyldt. De 4 betingelser er:

  • Der skal være frie reserver i det seneste årsregnskab på selskabets egenkapital, der kan dække lånet inkl. en eventuel beskatning.
  • Lånet skal ydes på markedsmæssige vilkår, hvilket forudsætter en stillingtagen til en kreditvurdering, fastsættelse af rentefod, afviklingstid og sikkerheder på linje med, hvad låntager skulle udsættes for ved lån i et pengeinstitut.
  • Selskabets ledelse skal indstille lånet overfor generalforsamlingen, eller der skal være en bemyndigelse til ledelsen til at yde lånet.
  • Selskabet skal have aflagt sit første regnskab.

Opfyldes disse krav, vil lånet ikke være ulovligt og derfor ikke medføre noget strafansvar. Der vil endvidere ikke skulle optages nogen supplerende oplysning i selskabets regnskab.

Ledelsen er naturligvis ansvarlig for de dispositioner, der træffes. Herunder navnligt at lånet foretages på markedsmæssige vilkår. Lider selskabet tab, er der naturligvis som ved enhver anden økonomisk disposition i et selskab risiko for, at ledelsen kan ifalde ansvar.

Fortsat beskatning
Det, der ikke ændres på, er derimod skattereglerne. Det er stadigvæk sådan, at udlån til en fysisk person, der er kapitalejer med kontrol over selskabet, beskattes enten som løn eller udbytte. Når man vurderer, om der foreligger kontrol, medregner man ejerskab hos en stribe kapitalejeres nærtstående. Ud over kapitalejeren selv medregner man ægtefælle, børn, børns ægtefæller, børnebørn og børnebørns ægtefæller, bedsteforældre m.v. samt dødsboer efter de pågældende personer. Et udlån til et barns ægtefælle, vil altså medføre beskatning af den reelle kapitalejer.

Der foreligger i dag ca. 15.000 ulovlige aktionærlån. Fænomenet er altså ikke ukendt. Erfaringsmæssigt er rigtig mange af disse lån ydet til kontrollerede aktionærer. Mit estimat er, at 90 % af lånene er dette. Hvor meget ”frihed”, man således opnår ved at lovliggøre kapitalejerlån, er særdeles diskutabelt – lånene vil i rigtig stor udtrækning fortsat blive undergivet beskatning.

Overgangsregel
Reglen forventes at træde i kraft for lån, der ydes fra den 1. januar 2017 og fremad.

For lån, der er ydet før den 1. januar 2017, kan man inden indsendelse af første årsrapport, der aflægges efter den 31. december 2016, lovliggøre lånet. Dette kan ske ved at opfylde de fire nævnte betingelser og mod, at man kan dokumentere dette, hvis man bliver bedt herom.

Det må derfor forventes, at en række lån vil blive forsøgt lovliggjort i løbet af foråret 2017. Lovliggøres forholdet ikke, kan Erhvervsstyrelsen i særlige situationer afgive påbud om, at lånet skal tilbagebetales.

Med lempelsen er det blevet lettere at låne penge ud af et selskab, uden at det er ulovligt – men, pas nu på – det kan fortsat udløse skattemæssige konsekvenser, der gør et udlån irrelevant.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne