Nyheder

Lovlige aktionærlån - pas på alligevel!

Det kan blive muligt at låne penge i egen virksomhed, men der er mange faldgruber, som kan gøre det dyrt.

Erhvervsministeren har den 5. oktober 2016 fremsat et lovforslag om ændring af selskabsloven, herunder lovliggørelse af aktionærlån. Danmark har i en lang årrække – siden 1982 – haft forbud mod, at aktionærer og ledelsesmedlemmer måtte låne midler i det selskab, hvor de indgik i ledelsen og/eller var ejere af. Et selskab måtte endvidere ikke stille sine midler til rådighed eller stille sikkerhed for de pågældende personers forhold.

Hvis denne regel blev overtrådt, stod man dels over for et objektivt tilbagebetalingskrav, for dem der har opretholdt dispositionen, og dels et krav om en høj forrentning, p.t. ca. 10 %. Endelig forelå der desuden et straffeansvar.

Ved siden af den selskabsretlige regulering, er der en skatteretlig regulering.

Hvis fysiske personer, der er aktionærer, foretager lån i et selskab, som de kontrollerer, som defineres som værende ejere af over 50 % af kapitalen eller over 50 % af stemmerne, vil de blive beskattet af det pågældende lån som enten løn eller udbytte.

Lovlige lån
Det er Erhvervsministeriets opfattelse, at dette forbud mod kapitalejerlån nu skal fjernes. Lovforslaget giver mulighed for at tillade aktionærlån, hvis 4 betingelser er opfyldt. De 4 betingelser er:

  • Der skal være frie reserver i det seneste årsregnskab på selskabets egenkapital, der kan dække lånet inkl. en eventuel beskatning.
  • Lånet skal ydes på markedsmæssige vilkår, hvilket forudsætter en stillingtagen til en kreditvurdering, fastsættelse af rentefod, afviklingstid og sikkerheder på linje med, hvad låntager skulle udsættes for ved lån i et pengeinstitut.
  • Selskabets ledelse skal indstille lånet overfor generalforsamlingen, eller der skal være en bemyndigelse til ledelsen til at yde lånet.
  • Selskabet skal have aflagt sit første regnskab.

Opfyldes disse krav, vil lånet ikke være ulovligt og derfor ikke medføre noget strafansvar. Der vil endvidere ikke skulle optages nogen supplerende oplysning i selskabets regnskab.

Ledelsen er naturligvis ansvarlig for de dispositioner, der træffes. Herunder navnligt at lånet foretages på markedsmæssige vilkår. Lider selskabet tab, er der naturligvis som ved enhver anden økonomisk disposition i et selskab risiko for, at ledelsen kan ifalde ansvar.

Fortsat beskatning
Det, der ikke ændres på, er derimod skattereglerne. Det er stadigvæk sådan, at udlån til en fysisk person, der er kapitalejer med kontrol over selskabet, beskattes enten som løn eller udbytte. Når man vurderer, om der foreligger kontrol, medregner man ejerskab hos en stribe kapitalejeres nærtstående. Ud over kapitalejeren selv medregner man ægtefælle, børn, børns ægtefæller, børnebørn og børnebørns ægtefæller, bedsteforældre m.v. samt dødsboer efter de pågældende personer. Et udlån til et barns ægtefælle, vil altså medføre beskatning af den reelle kapitalejer.

Der foreligger i dag ca. 15.000 ulovlige aktionærlån. Fænomenet er altså ikke ukendt. Erfaringsmæssigt er rigtig mange af disse lån ydet til kontrollerede aktionærer. Mit estimat er, at 90 % af lånene er dette. Hvor meget ”frihed”, man således opnår ved at lovliggøre kapitalejerlån, er særdeles diskutabelt – lånene vil i rigtig stor udtrækning fortsat blive undergivet beskatning.

Overgangsregel
Reglen forventes at træde i kraft for lån, der ydes fra den 1. januar 2017 og fremad.

For lån, der er ydet før den 1. januar 2017, kan man inden indsendelse af første årsrapport, der aflægges efter den 31. december 2016, lovliggøre lånet. Dette kan ske ved at opfylde de fire nævnte betingelser og mod, at man kan dokumentere dette, hvis man bliver bedt herom.

Det må derfor forventes, at en række lån vil blive forsøgt lovliggjort i løbet af foråret 2017. Lovliggøres forholdet ikke, kan Erhvervsstyrelsen i særlige situationer afgive påbud om, at lånet skal tilbagebetales.

Med lempelsen er det blevet lettere at låne penge ud af et selskab, uden at det er ulovligt – men, pas nu på – det kan fortsat udløse skattemæssige konsekvenser, der gør et udlån irrelevant.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne