Nyheder

Lovlige aktionærlån - pas på alligevel!

Det kan blive muligt at låne penge i egen virksomhed, men der er mange faldgruber, som kan gøre det dyrt.

Erhvervsministeren har den 5. oktober 2016 fremsat et lovforslag om ændring af selskabsloven, herunder lovliggørelse af aktionærlån. Danmark har i en lang årrække – siden 1982 – haft forbud mod, at aktionærer og ledelsesmedlemmer måtte låne midler i det selskab, hvor de indgik i ledelsen og/eller var ejere af. Et selskab måtte endvidere ikke stille sine midler til rådighed eller stille sikkerhed for de pågældende personers forhold.

Hvis denne regel blev overtrådt, stod man dels over for et objektivt tilbagebetalingskrav, for dem der har opretholdt dispositionen, og dels et krav om en høj forrentning, p.t. ca. 10 %. Endelig forelå der desuden et straffeansvar.

Ved siden af den selskabsretlige regulering, er der en skatteretlig regulering.

Hvis fysiske personer, der er aktionærer, foretager lån i et selskab, som de kontrollerer, som defineres som værende ejere af over 50 % af kapitalen eller over 50 % af stemmerne, vil de blive beskattet af det pågældende lån som enten løn eller udbytte.

Lovlige lån
Det er Erhvervsministeriets opfattelse, at dette forbud mod kapitalejerlån nu skal fjernes. Lovforslaget giver mulighed for at tillade aktionærlån, hvis 4 betingelser er opfyldt. De 4 betingelser er:

  • Der skal være frie reserver i det seneste årsregnskab på selskabets egenkapital, der kan dække lånet inkl. en eventuel beskatning.
  • Lånet skal ydes på markedsmæssige vilkår, hvilket forudsætter en stillingtagen til en kreditvurdering, fastsættelse af rentefod, afviklingstid og sikkerheder på linje med, hvad låntager skulle udsættes for ved lån i et pengeinstitut.
  • Selskabets ledelse skal indstille lånet overfor generalforsamlingen, eller der skal være en bemyndigelse til ledelsen til at yde lånet.
  • Selskabet skal have aflagt sit første regnskab.

Opfyldes disse krav, vil lånet ikke være ulovligt og derfor ikke medføre noget strafansvar. Der vil endvidere ikke skulle optages nogen supplerende oplysning i selskabets regnskab.

Ledelsen er naturligvis ansvarlig for de dispositioner, der træffes. Herunder navnligt at lånet foretages på markedsmæssige vilkår. Lider selskabet tab, er der naturligvis som ved enhver anden økonomisk disposition i et selskab risiko for, at ledelsen kan ifalde ansvar.

Fortsat beskatning
Det, der ikke ændres på, er derimod skattereglerne. Det er stadigvæk sådan, at udlån til en fysisk person, der er kapitalejer med kontrol over selskabet, beskattes enten som løn eller udbytte. Når man vurderer, om der foreligger kontrol, medregner man ejerskab hos en stribe kapitalejeres nærtstående. Ud over kapitalejeren selv medregner man ægtefælle, børn, børns ægtefæller, børnebørn og børnebørns ægtefæller, bedsteforældre m.v. samt dødsboer efter de pågældende personer. Et udlån til et barns ægtefælle, vil altså medføre beskatning af den reelle kapitalejer.

Der foreligger i dag ca. 15.000 ulovlige aktionærlån. Fænomenet er altså ikke ukendt. Erfaringsmæssigt er rigtig mange af disse lån ydet til kontrollerede aktionærer. Mit estimat er, at 90 % af lånene er dette. Hvor meget ”frihed”, man således opnår ved at lovliggøre kapitalejerlån, er særdeles diskutabelt – lånene vil i rigtig stor udtrækning fortsat blive undergivet beskatning.

Overgangsregel
Reglen forventes at træde i kraft for lån, der ydes fra den 1. januar 2017 og fremad.

For lån, der er ydet før den 1. januar 2017, kan man inden indsendelse af første årsrapport, der aflægges efter den 31. december 2016, lovliggøre lånet. Dette kan ske ved at opfylde de fire nævnte betingelser og mod, at man kan dokumentere dette, hvis man bliver bedt herom.

Det må derfor forventes, at en række lån vil blive forsøgt lovliggjort i løbet af foråret 2017. Lovliggøres forholdet ikke, kan Erhvervsstyrelsen i særlige situationer afgive påbud om, at lånet skal tilbagebetales.

Med lempelsen er det blevet lettere at låne penge ud af et selskab, uden at det er ulovligt – men, pas nu på – det kan fortsat udløse skattemæssige konsekvenser, der gør et udlån irrelevant.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information